S z c z y t n i k i  i  Ś w i ą t n i k i  D o l n e

w  par.  Brzezie k. Wieliczki

                  

 

 Jan Bułat (1926 – 2007)

 

 

 

 Urodził się 6.11.1926 r. w Szczytnikach. Był synem Piotra i Marii z d. Kołos.
 Dzieciństwo i młodość spędził do 1950 r. przy rodzicach. W latach 1933 - 1938 uczęszczał do Szkoły Podstawowej  

 [Powszechnej] w Szczytnikach, gdzie w 1938 r. ukończył czwartą klasę tej szkoły. W 1945 r. po odbyciu
 6 - miesięcznego Kursu Dokształcającego przy Gimnazjum i Liceum PP Benedyktynek w Staniątkach i zdaniu egzaminów 

 przed Państwową Komisją Egzaminacyjną, ukończył 7 - klasową Szkołę Podstawową.

 W roku szkolnym 1949 / 50 uczył się w Korespondencyjnym Gimnazjum i Liceum w Łodzi.

 Po ukończeniu w latach 1950 - 52 Uniwersyteckiego Studium Przygotowawczego w Krakowie został przyjęty w 1952 r.

 na Wydział Budownictwa Lądowego Politechniki Krakowskiej, gdzie w czerwcu 1956 r. uzyskał dyplom inżyniera budownictwa 

 lądowego w specjalności : konstrukcje budowlane.
 Po ukończeniu studiów pracował :
 
od sierpnia 1956 r. do maja 1958 r. w Krakowskim Przedsiębiorstwie Budowy Elektrowni i Przemysłu w charakterze

 inżyniera budowy ;
 od maja 1958 r. do grudnia 1961 r. w Krakowskim Przedsiębiorstwie Konstrukci Stalowych i Urządzeń Przemysłowych 

 "Mostostal" w charakterze projektanta ;
 
od stycznia 1962 r. do listopada 1990 r. w Centralnym Ośrodku Budowlano - Projektowym Konstrukcji Metalowych

 "Mostostal" - Oddział w Krakowie, kolejno jako projektant, starszy projektant, kierownik zespołu kosztorysowego.
 Od grudnia 1990 r. przeszedł na emeryturę.
 Od 1963 r. był członkiem Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa (PZITB). Z wyboru był długoletnim 

 przewodniczącym Koła Zakładowego PZITB i wieloletnim członkiem Zarządu Oddziału PZITB w Krakowie.
 Od 1976 r. był rzeczoznawcą PZITB, a od 1991 r. biegłym do szacowania nieruchomości z listy wojewody krakowskiego.

 Za całokształt pracy zawodowej i działalność społeczną został odznaczony : Złotym i Srebrnym  Krzyżem Zasługi, Złotą

 i Srebrną Honorową Odznaką PZITB i NOT, nadano mu godność "Zasłużony Senior PZITB", Złotą Odznaką Zasłużony

 dla Budownictwa oraz kompletem Odznak "Zasłużony Mostostalowiec".
 W 1958 r. ożenił się z Marią Kaszowską. Ma 2 córki.
 Zmarł 15.05.2007 r. w Krakowie. Pochowany jest na cmentarzu w Grębałowie (Kraków - Nowa Huta, ul. Darwina 1)

 razem z żoną Marią (zm. 17.02.1998 r.).  


 Działalność społeczna :
 
Jan Bułat był wielkim społecznikiem w wielu dziedzinach.
 W latach 1945 - 56 pracował społecznie na wsi  w Kole [Związku] Młodziezy Wiejskie [RP] "Wici",

 a później w Kole Wiejskim ZMP.
 W latach 70 i 80 - tych XX wieku uczestniczył w pracach Zespołu Studyjnego przy kościele Arka Pana w Nowej Hucie.

 Zespół Studyjny (późniejsza nazwa : Zespół Synodalny) powstał z inicjatywy Metropolity Krakowskiego Ks. Kardynała Karola 

 Wojtyły. Był zorganizowany i prowadzony przez budującego kościół Arka Pana Ks. Proboszcza Józefa Gorzelanego

 oraz red. Halinę Bortnowską, dziennikarkę wchodzącą w skład redakcji "Tygodnika Powszechnego"
 i "Znaku". Celem pracy Zespołu było pogłębianie wiedzy religijnej.

 Pierwsze zebranie Zespołu odbyło się 18.11.1972 r. Praca w Zespole polegała głównie na rozważaniu Pisma Św., wymianie 

 poglądów, a także  na zwiedzaniu zabytków Krakowa, spotkaniach z grupami ludzi o różnych wyznaniach przyjeżdżających

 z Polski i ze swiata do pomocy przy budowie kościoła.
 Zespół również, wraz z ks. Józefem Gorzelanym, jednogłośnie i jednomyślnie podjął propozycję podjęcia starań
 o utworzenie w Nowej Hucie - domu Hospicjum. Członkowie  Zespołu i pracownicy Instytutu Onkologii w Krakowie utworzyli

 w 1981 r. Towarzystwo Przyjaciół Chorych "Hospicjum", którego członkiem był m. in. Jan Bułat.
 W latach 90 - tych jan Bułat był członkiem Rady Parafialnej swojej parafii pod wezwaniem Brata Alberta
 na os. Dywizjonu 303 w Nowej Hucie.
 Zawsze interesowała go historia. Po przejściu na emeryturę mógł poświęcić się swojej pasji : badaniu przeszłości regionu,

 z którego pochodził (wieś Szczytniki oraz szerzej - ziemia bocheńska). Wiele godzin spędzał w Bibliotece Jagiellońskiej, 

 Archiwum Państwowym w Krakowie oraz innych archiwach. Studiował księgi parafialne, metryki szkolne
 i inne archiwalia, a także drukowane źródła i opracowania, z których pieczołowicie wypisywał każdą wzmiankę dotyczącą 

 przeszłości Szczytnik i ich mieszkańców (po części takze swoich krewnych i powinowatych).
 Efektem tych badań jest m. in. maszynopis "Wieś Szczytniki w bocheńskim" (Kraków 1991), maszynopis " Pięćdziesiąt lat 

 działalności Ochotniczej Straży Pożarnej w Szczytnikach gm. Gdów : lata 1949 - 1999" (Kraków 1999)

 oraz kilka artykułów (m. in. Szczytniki. Wiadomości Gdowskie 1997, nr 5/6 ; Zespół teatralny Koła Młodzieży

 w Szczytnikach : lata 1924 - 1957. Wiadomości Gdowskie 1998 nr 7).
 Był również członkiem Towarzystwa Przyjaciół Muzeum Wincentego Witosa w Wierzchosławicach, Towarzystwa Przyjaciół 

 Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, należał do Polskiego Stronnictwa Ludowego.

         

 

 

 

  Kraków - Nowa Huta, cm. Grębałów

 

 

powrót do strony głównej