S z c z y t n i k i  i  Ś w i ą t n i k i  D o l n e

w  par.  Brzezie k. Wieliczki

                  

 

 "Leksykon  duchowieństwa  represjonowanego  w  PRL  w  latach  1945 - 1989"


 
1/ ks.  Strojek  Klemens  (1891 - 1957), kapłan  archidiecezji  krakowskiej
 
Ur. 10 X [Szczytniki, par. Brzezie]. Był synem Kazimierza i Franciszki. Po wstąpieniu do Metropolitalnego Seminarium  

 Duchownego w Krakowie studiował filozofię i teologię  na Wydziale Teologicznym UJ. Święcenia kapłańskie otrzymał
 29 V 1915 w Krakowie. 12 - 14 V złożył egzamin proboszczowski.
 Po święceniach kapłańskich pracował w duszpasterstwie jako wikariusz w Niepołomicach (15 VII 1915 - 31 IX 1916),
 Bobrku (1 X 1916 - 15 VIII 1918), Jaworznie (15 VIII 1918 - 15 VIII 1923) i Brzeszczach (15 VIII 1923 - 31 XII 1923), gdzie 

 następnie był katechetą (1 I 1924 - 1 V 1926), oraz jako katecheta w Leszczynach (1 V 1926 - 10 IV 1934).

 Ponadto administrował parafiami Brzeszcze (2 XI 1925 - 2 II 1926) i Jawiszowice (2 V - 2 XI 1925).

 Przeniesiony do Izdebnika, pełnił początkowo obowiązki administratora parafii (10 IV 1934 - 21 VIII 1934),

 a następnie został mianowany proboszczem (21 VIII 1934), piastował ten urząd do śmierci.
 Pozostawił po sobie pamięć aktywnego działacza młodzieżowego i społecznego. W okresie międzywojennym organizował 

 stowarzyszenia robotnicze, kursy prowadzenia gospodarstwa domowego i kursy dla analfabetów, zakładał grupy Sodalicji 

 Mariańskiej i stowarzyszenia młodzieży. Został odznaczony godnością kanonika honorowego (28 V 1940).
 Podczas II wojny światowej był związany z miejscowymi działaczami AK. Z narażeniem życia stawał w obronie parafian,  

 zwłaszcza podczas opuszczania Izdebnika przez żołnierzy różnych narodowości służących w wojsku niemieckim.
 Po zakończeniu działań wojennych na plebanię kilkakrotnie napadli "nieznani sprawcy", którzy zmuszali ks. Strojka
 do zaprzestania współpracy z podziemiem i zrezygnowania z działalności społecznej.
 Aresztowany został jesienią 1948 przez funkcjonariuszy PUBP w Myślenicach. 7 I 1949 przewieziono go do krakowskiego 

 więzienia na Montelupich. Nakaz o przyjęciu wydała WPR w Krakowie 30 XI 1948 (Nr 2155/48). W styczniu lub w lutym 1950 

 odbyła się rozprawa, podczas której ks. Strojek został oskarżony z art. 14 paragraf 1 dekretu z 13 VI 1946 m.k.k. i skazany
 na karę pozbawienia wolności (nie udało się ustalić jej długości). W więzieniu przebywał do wiosny 1950. Z więzienia wrócił
 ciężko chory na serce, wycieńczony, wyczerpany nerwowo i fizycznie. Zdrowia nie odzyskał.
 23 VII 1957 zmarł na atak serca w Izdebniku, gdzie został pochowany.
                                                                                                                                                             Józef Marecki


 2/ ks.  Wcisło  Stanisław  (1918  -  1983),  kapłan  archidiecezji  krakowskiej

 

    ks. Stanisław Wcisło (1918 – 1983)


 Ur. 28 IV w Szczytnikach. Był synem Piotra i Łucji z d. Sobór.

 Początkowo kształcił się w czteroklasowej szkole powszechnej w rodzinnej miejscowości, a w 1928 rozpoczął naukę

 w Gimnazjum Św. Jacka w Krakowie, w którym złożył egzamin maturalny w 1936.

 Po wstąpieniu do WSD archidiecezji krakowskiej uczęszczał na Wydział Teologiczny UJ (1936 - 1939).

 Od chwili wybuchu II wojny światowej kontynuował naukę w studium domowym przy WSD (październik 1939 - czerwiec 1941).

 Święcenia kapłańskie otrzymał 7 VI 1941 w Krakowie.
 Po święceniach kapłańskich pracował w miejscowościach : Nowa Góra - wikariusz (od 23 VIII 1941) ; Rudawa - wikariusz
 i katecheta (od 1 [6] IV 1943) ; Kęty (wikariusz (od 6 VIII 1946) i etatowy katecheta w Szkole Podstawowej nr 2,

 zwanej żeńską (od 1 IX 1946).
 9 III 1948 w godzinach wieczornych, został aresztowany przez funkcjonariuszy UB, prawdopodobnie w wyniku denuncjacji,
 i przewieziony do więzienia śledczego w Bielsku -  Białej. Przesłuchania rozpoczęły się 11 III 1948.

 Prokurator przedstawił mu następujące zarzuty : współpraca z "bandami" z zamiarem obalenia ustroju państwa, wspieranie  

 materialne członków podziemia i rozpowszechnianie informacji szkodzących interesom państwa polskiego, "wykorzystywanie  

 listów pasterskich do omawiania zagadnień politycznych na lekcjach religii" i "szkalowanie władz".

 Na przełomie marca i kwietnia 1948 został przetransponowany do jednego z krakowskich aresztów.

 Rozprawa sądowa odbyła się 28 IV 1948 przed WSR w Krakowie.
 Skazany został na 4 lata w więzieniu (oraz utratę praw) na podstawie z art. 86 i 87 k. k. WP. NSW nie uwzględnił wniosku
 o rewizję wyroku. Po rozprawie sądowej przebywał w więzieniu na Montelupich do września 1948, a następnie we Wronkach.
 Podczas pobytu w więzieniach był szykanowany, namawiany do współpracy i nakłaniany do zeznań obciążających

 inne osoby. Szczególne upokorzenia ponosił z racji swego inwalidztwa (miał amputowaną nogę z powodu ran doznanych 

 podczas wojny). Był też bity po głowie, co było powodem późniejszych zaburzeń wzroku.

 Nabawił się też innych chorób, które towarzyszyły mu do końca życia, m. in. nerek i serca, a także wrzodów żołądka

 i dwunastnicy. Wkrótce po opuszczeniu więzienia 11 III 1952 ujawniły się cukrzyca, choroba oczu i zaburzenia wzroku.
 Skutkiem aresztowania, procesu i wyroku sądowego była podjęta  23 XI 1948 przez Kuratorium Okręgu Szkolnego
 Krakowskiego w Krakowie decyzja, na podstawie której ks. Wcisło został 1 VI 1948 wydalony ze służby państwowej bez 

 postępowania dyscyplinarnego, z pozbawieniem prawa zajmowania stanowiska nauczycielskiego w szkolnictwie

 państwowym, publicznym i prywatnym. Był wielokrotnie nachodzony przez funkcjonariuszy UB i przesłuchiwany.
 W późniejszych latach poddawany był szykanom, m. in. odmawiano mu prawa do zajmowania stanowisk kościelnych, 

 rozpowszechniano fałszywe i obciążające pogłoski o niemoralnym życiu i kłopotach osobistych, odmawiano wydania 

 paszportu, domagano się podpisania listy lojalności wobec władz PRL.
 Jako duszpasterz pracował w następujacych placówkach : Krzeszowice - administrator parafii (od kwietnia do lipca 1952) ;
 Biórków Wielki - wikariusz (od 16 VIII 1952 ; Jordanów - wikariusz (od 10 V 1954) ; Kraków - Borek Fałęcki - wikariusz
 (od 20 IX 1961) ; Wieprz - administrator parafii (1962), a następnie proboszcz (od 1966) ; Hecznarowice - wikariusz - ekonom
 (od 14 VI 1973), a następnie proboszcz (od 31 I 1976). W l. 1964 - 1971 był notariuszem, a od 26 VI 1966 wizytatorem
 katechizacji parafialnej w dekanacie wadowickim. Za gorliwą działalność duszpasterską został odznaczony tytułem kanonika 

 honorowego (10 IX 1964) oraz przywilejem noszenia rokiety i mantoletu (21 XII 1974). Był lubianym, szanowanym i cenionym 

 kapłanem zarówno przez własne środowisko duszpasterzy, jak i przez hierarchię.
 Zmarł 27 X 1983 w szpitalu w Bielsku - Białej. Pochowany został 31 X 1983 w Hecznarowicach.
                                                                                                                              
                                                                                                                                                        Józef Marecki

 

 

 

powrót do strony głównej