S z c z y t n i k i  i  Ś w i ą t n i k i  D o l n e

w  par.  Brzezie k. Wieliczki

                  

 

             "Paweł  recte  Teofil  Libiszewski - ostatni  dziedzic  w  Szczytnikach  pod  Wieliczką" 
                                         ( ur.1814 Więcławice k. Miechowa - zm.1893 Szczytniki )
                 
                          ( artykuł ze zbiorów prywatnych p. Anny Wcisło ze Szczytnik )

 Ostatnia aktualizacja : 13.10.2020 r.

 Wyszukiwarka : Ctrl + F

 

 Autor : Jan Bułat

 

 Pochodził z Kongresówki, ze starego szlacheckiego rodu Libiszewskich h. Wieniawa z Libiszewa, pow. opoczyński.

 W "Herbarzu Polskim" Adama Bonieckiego T. XIV wyd. 1911 przy końcu hasła Libiszewscy h. Wieniawa czytamy

 "Paweł  Eustachy, syn Józefa i Jabłońskiej ur. w Krakowie, dziedzic Szczytnik pod Wieliczką, zmarł bezdzietny 1893 r.".
 W Archiwum Państwowym w Krakowie, II Oddział przy ul. Grodzkiej 53 są w czterech pakietach akta spadkowe
 po śp. Pawle Libiszewskim oznaczone : SKC - 534 do SKC - 537. Na podstawie tych materiałów archiwalnych spróbuję 

 przypomnieć osobę Pawła Libiszewskiego ostatniego dziedzica w Szczytnikach.
 Paweł, a właściwie Teofil Libiszewski, syn Józefa i Matyldy z Jabłońskich urodził się w 1814 r. w Królestwie Polskim

 albo inaczej w Kongresówce w Więcławicach p. Miechów. Józef Libiszewski był sędzią w Kongresówce,

 ożeniony z Matyldą Jabłońską.
 Z małżeństwa tego było pięcioro dzieci - Teofil, Aleksander, Eustachy Paweł, Anna i Jan. Małżeństwo Matyldy
 Jabłońskich Libiszewskiej z Józefem Libiszewskim "zostało na zasadzie wyroku Trybunału Wolnego, Niepodległego

 i ściśle Neutralnego miasta Krakowa z dnia 21 / 8. 1828 r. uznane za rozwiedzione".

 W 1831 r. Antoni Florkiewicz ożenił się z rozwiedzioną Matyldą i wraz z nią zabrał jej pięcioro dzieci do Masłomiący,

 gdzie był dzierżawcą. Antoni i Matylda z Jabłońskich 1o voto Libiszewską Florkiewiczowie mieli syna

 Feliksa Florkiewicza - przyrodniego brata Teofila Libiszewskiego.
 Podczas Powstania Listopadowego Teofil Libiszewski mając 18 lat zaciągnął się do polskiego wojska narodowego,

 w którym służył do końca.

 Po nieszczęśliwym zakończeniu powstania wrócił w rodzinne strony, gdzie ukrywał się przez pewien czas
 przed poszukiwaniem władz rosyjskich, a nie czując się zupełnie bezpiecznym schronił się do Wolnego Miasta Krakowa,

 gdzie korzystając z okoliczności, że jego młodszy brat Eustachy Paweł urodził się w Krakowie, przybrał imię Paweł,

 które zachował do śmierci.

 Pod tym  imieniem korzystając z metryki swego brata Eustachego Pawła wszedł w związki małżeńskie.
 Wyuczywszy się krawiectwa wędrował po Galicji, dostał się w okolice Niepołomic. Z Niepołomic do Szczytnik przywiózł

 go jako krawca w 1840 r. Wincenty Dwernicki ożeniony z Melanią Szyffer.

 Po przybyciu do Szczytnik Paweł Libiszewski pracował jako ekonom w Grodkowicach w majątku Żeleńskich.

 Zapoznał Mariannę z Piastusińskich Szyfferową, dzierżawczynię folwarku Jana Radkiewicza w Szczytnikach,

 wdowę po Piotrze. Marianna była córką szlachcica Jana Piastusińskiego - ekonoma, dzierżawcy majątków m.in. Brzezie, 

 Zborczyce, Szczytniki.
 Wg Księgi Zaślubin  21 / 2. 1841 r. w kościele parafialnym w Brzeziu odbył się ślub Pawła Libiszewskiego s. Józefa
 
i Matyldy z Jabłońskich z Marianną c. Jana Piastusińskiego ekonoma i Julii Kobyłeckiej, wdową po Piotrze Szyfferze  

 ekonomie. Świadkami byli - Piotr Droszcz i Karol Oraciewicz nauczyciele ze szkoły trywialnej w Podgórzu.

 Dziś jeszcze w Szczytnikach można usłyszeć od starszych - "Libiszewski szył suknię dla pani Piastusińskiej

 i zakochał się".
 Kontraktem kupna i sprzedaży "w Tarnowie na dniu 2 lipca 1852 r. zdziałanym" kupił Paweł Libiszewski na własność
 od Melanii ze Strzyżewskich Olearskiej jej po śp. Janie Radkiewiczu odziedziczone w obwodzie Bocheńskim położone 

 dobra Szczytniki i Świątniki Dolne "wraz z wynagrodzeniem za zniesione w tychże dobrach powinności urbanialne

 od Wysokiego rządu przynależne im na własność bez wyłączenia czegoś dla siebie lub kogoś trzeciego".

 W gminach Szczytniki i Świątniki Dolne Komisja Indemnizacyjna już działała, podpisy Pawła Libiszewskiego

 w dokumentach Komisji zniesienia ciężarów gruntowych występują od maja 1856 r. i tylko dla obszaru Szczytniki część 

 szlachecka, dopiero po podpisaniu  11 / 3. 1856 r. w Wielkich Drogach przez Melanię ze Strzyżewskich Olearską 

 oświadczenia w tej sprawie. Kupione dobra Szczytniki i Świątniki Dolne czyli folwark w Szczytnikach obejmowały

 zabudowania mieszkalne i gospodarcze i około 90 morgów gruntu w Szczytnikach oraz dwie parcele w łącznym rozmiarze 

 około pół ćwierci morga w Świątnikach Dolnych. Folwark ten kupili razem z żoną Marianną z Piastusińskich

 1o voto Szyfferową, dzierżawczynią.
 Na folwarku w Szczytnikach Paweł Libiszewski dobrze gospodarzył, pomnażając majątek. Kontynuował dotychczasową 

 gospodarkę dzierżawy prowadzoną przez żonę Mariannę po śmierci jej pierwszego męża Piotra Szyffera.

 Prócz uprawy czterech zbóż, prowadził hodowlę bydła i koni oraz gospodarkę rybną. W Szczytnikach duży staw 

 Libiszewskiego dotrwał do lat 1930 - tych w łąkach k/Urbana. Pokrycia strzechą budynków dworskich wymienił na pokrycie

 dachówką. w budynku mieszkalnym starodawne małe okna wymienił na duże nowoczesne, oszklone szkłem płaskim.

 Wydaje się, że Libiszewski w Szczytnikach z amatorstwa zajmował się stolarstwem.

 Józef Szlachta ze Szczytnik na podstawie opowiadań swego dziadka wspomina, że Paweł Libiszewski zrobił z drewna 

 młynek polski do wiana zboża. Potwierdzeniem tego może być bogaty zestaw narzędzi stolarskich w spisie Komisji Sądowej

 z maja 1893 r. Ten młynek jeszcze w latach 1980 - tych był u Wcisły w Szczytnikach 70.
 Dochody ze szczytnickiego folwarku lokował na książeczkach w Miejskiej Kasie Oszczędności w Bochni i w założonej
 w Bochni w 1885 r. Powiatowej Kasie Oszczędności. Jego pełnomocnikiem w tych sprawach był adwokat dr Serafiński

 w Bochni.
 W latach 1870 - tych i później stał sie wierzycielem dla miejscowych włościan. Udzielał im, za umówione procenty pożyczki
 na rewersy dłużne podpisywane u c.k. notariusza w Niepołomicach, a gdy się postarzał - przy świadkach u wójta
 w Szczytnikach. Początkowo umówione procenty były wysokie - 12 %, później zmalały do 6 % rocznie.

 Gwarancją zaciągniętych pożyczek była hipoteka dłużników.

 Zapewne ta działalność Libiszewskiego umożliwiła włościanom ze Szczytnik zakup blisko
 60 ha ziemi z parcelacji dworu w Krakuszowicach oraz na posyłanie synów na naukę do c.k. Gimnazjum w Bochni i Krakowie,
 a w latach 1860 -1918 siedmiu chłopskim synom ze Szczytnik ukończenie studiów na Uniwersytecie w Krakowie.
 W Biurze c.k. Inspektora Szkolnego okręgowego w Bochni dnia 29 / 5. 1891 r. na wezwanie Rady Szkolnej stawili się
 reprezentanci gmin i przełożeni obszarów dworskich, w sprawie organizacji szkół ludowych w parafii Brzezie. Był wśród nich
 Kazimierz Wajda - wójt z Szarowa, dziad reżysera Andrzeja Wajdy nagrodzonego statuetką OSCARA w 2000 r.
 Gminę Szczytniki reprezentowali : Szczepan Wcisło - wójt, Nikodem Janik - asesor, Kasper Kołos

 i Kazimierz Strojek - radni.
 W protokole m.in. zapisano : "Właściciel obszaru dworskiego Wny P. Paweł Libiszewski ze Szczytnik ofiarował dobrowolnie
 1 mórg gruntu w Szczytnikach pod budowę szkoły". Budynek szkoły ludowej w Szczytnikach oddano 1 / 9. 1911 r.
 Po śmierci żony (prawdopodobnie lata tysiąc osiemset sześćdziesiąte) Marianny Piastusińskiej Libiszewskiej pozostał
 w swoim  dworze sam, bo dzieci z tego małżeństwa nie było. Bracia i siostra odwiedzali go, udzielał im wsparcia,
 ale zdarzało się, że niespodziewanie opuszczali szczytnicki dwór.
 Brat Aleksander Libiszewski był złotnikiem, mieszkał w Szwajcarii.
 Eustachy P. Libiszewski był rymarzem i dzierżawcą w Kongresówce.
 Siostra Anna Donajska była dzierżawczynią w Ząbkowicach.
 Po zmarłym Janie pozostały dzieci -  Feliks Libiszewski mieszkał w Skale k/Ojcowa. Józef Libiszewski czeladnik szewski
 w Krakowie i Władysława Libiszewska mieszkała w Krakowie w Zakładzie Brata Alberta.
 W ostatnich latach życia Pawła Libiszewskiego rodzinę zastępowali mu włościanie ze Szczytnik, bliscy jego
 współpracownicy : Cyprian Szlachta, Łukasz Wcisło, Katarzyna Wcisłowa, Romuald Wcisło, Jakub Bułat - karbowy.
 Cyprian ukończył gimnazjum w Bochni i w Seminarium Duchownym w Tarnowie, podoficer wojsk austriackich.
 Romuald chodził zapewne do szkoły rolniczej.
 Libiszewski mówił im "w Szczytnikach gwiazda mi zaświeciła, wziąłem majątek po żonie, po mojej śmierci wróci 

 on tam skąd przyszedł ...".

 Co oni o tym myśleli ?? Po wielu latach, w następnym pokoleniu 29 listopada 1936 r. w kościele parafialnym
 w Brzeziu uroczyście poświęcono Sztandar Kół Stronnictwa Ludowego parafii Brzezie pow. Bochnia, z udziałem ponad pięć 

 tysięcy chłopów.

 W II Rzeczypospolitej 29 listopada świętowało się pamięć Powstania Listopadowego, a Libiszewski, dziedzic
 w Szczytnikach parafii Brzezie - był żołnierzem tego powstania. Sztandar ten do dziś jest w Szczytnikach starannie  

 przechowywany i używany.
 Paweł Libiszewski "zaopatrzony św. sakramentami " zmarł w nocy 17 / 18 kwietnia 1893 r. w swoim dworze

 w Szczytnikach
 "Jako właściciel dóbr ziemskich, odpowiednio swemu stanowi i majątkowi jaki pozostawił został pogrzebany ",

 dnia 20 / 4. 1893 r. na cmentarzu parafialnym w Brzeziu k. Niepołomic.

 Pogrzeb organizował i uroczystościom pogrzebowym przewodniczył ks. Zygmunt Migdał - proboszcz w Brzeziu.

 Uczestniczyło dziewięciu księży, czterech organistów, Bractwo Różańcowe
 z zapalonymi świecami, zaproszeni z okolic dostojni obywatele i liczni włościanie. Ponieważ Libiszewski zmarł bez ostatniej 

 woli rozporządzenia (testamentu) w c.k. Sądzie Krajowym w Krakowie przez parę lat toczyły się pertraktacje spadkowe,

 które po skorygowaniu przez c.k. Sąd Krajowy aktu zejścia wpisem imienia - Paweł recte Teofil Libiszewski,

 zakończyły się dekretem dziedzictwa z dnia  01 lutego 1895 r., który w różnych częściach 4 / 600 do 135 / 600 przyznał 

 dziedzictwo spadku po śp. Pawle recte Teofilu Libiszewskiemu czternastu spadkobiercom.
 Z mocy tego dekretu spadkobiercy :
 1)
kontraktem kupna i sprzedaży z dnia 20 / 4. 1895 r. u c.k. notariusza Wiktora Brzeskiego w Krakowie, Eustachy P.
 Libiszewski sprzedał swoją odziedziczoną część 135 / 600 Romualdowi i Mariannie z Kołosów Wcisłom ze Szczytnik 

 oraz Franciszkowi i Magdalenie z Kołosów Radwańskim ze Świątnik za uzgodnioną cenę 3 500 złr. w. a. ;
 2) kontraktem kupna i sprzedaży z dnia 26 / 4. 1895 r. u c.k. notariusza Karola Rudolphiego w Krakowie przez swego  

 pełnomocnika adwokata Dra Józefa Kopffa pozostali spadkobiercy sprzedali resztę czyli 465 / 600 części gruntu 22 

 włościanom ze Szczytnik za 21 600 złr. w. a. z folwarku w Szczytnikach.
   Gdy po 15 czerwca 1895 r. budynki dworskie w Szczytnikach rozebrano "ani ślad nie pozostał gdzie stał dwór szczytnicki "
 (kronika parafialna). W miejscu gdzie była stodoła dworska stoi pierwszy w Szczytnikach budynek szkoły, dziś przedszkole  

 samorządowe. Gdzie była karczma kupiona od Libiszewskiego przez Horscha Brennera, stoi okazały Dom Strażaka

 z remizą w Szczytnikach.
   Przechodniu, gdy wejdziesz przez główną północną bramę na pięknie położony cmentarz w Brzeziu, to po prawej zachodniej 

 stronie w piątym rzędzie czwarty od ogrodzenia znajdziesz grób. Jest na nim kamienna płyta, na której wyryto krzyż i napis :
 "Śp. Teofil Libiszewski właściciel Szczytnik", to pochyl głowę, bo to grób polskiego powstańca, żołnierza 6 Pułku Strzelców 

 Pieszych Listopadowego Powstania w 1831 roku i zwyczajem ojców odmów "zdrowaśkę" za duszę

 śp. Pawła recte Teofila Libiszewskiego, ostatniego dziedzica w Szczytnikach pod Wieliczką.

 Kraków, 05 kwietnia 2000 r.                                                                                                                                Jan Bułat

 Uzupełnienie do artykułu :
 "
Paweł recte Teofil Libiszewski - ostatni dziedzic w Szczytnikach"

 1/ W Archiwum Państwowym w Krakowie, ul. Grodzka, są w czterech pakietach akta spadkowe po śp. Pawle Libiszewskim
 oznaczone SKC ... do SKC - 537. Na podstawie tych materiałów archiwalnych próbuję przypomnieć osobę Pawła recte 

 Teofila Libiszewskiego.

 2/ Kontraktem kupna i sprzedaży "w Tarnowie 2 lipca 1852 r. zdziałanym kupił Paweł Libiszewski na własność od Melanii
 ze Strzyżewskich Olearskiej jej po śp. Janie Radkiewiczu odziedziczone w Obwodzie Bocheńskim położone dobra  

 Szczytniki i Świątniki Dolne

 z WYNAGRODZENIEM  ZA ZNIESIONE  W  TYCHŻE  DOBRACH  POWINNOŚCI  URBANIALNE 
 OD  WYSOKIEGO  RZĄDU  PRZYNALEŻNE  IM  [podkreślenie moje - J. B.], na własność, bez wyłączenia

 czegoś od siebie lub od kogoś trzciego."

 3/ Ziemię ok. 85 mórg z folwarku w Szczytnikach spadkobiercy Pawła recte Teofila Libiszewskiego w 1895 r. sprzedali
 miejscowym chłopom.
 a/ Eustachy Paweł Libiszewski, - kontraktem kupna i sprzedaży z dnia 20/4.1895 r. u c.k. notariusza Wiktora Brzeskiego
 w Krakowie, sprzedał swoją 135 / 600 część Romualdowi i Mariannie z Kołosów Wcisłom

 oraz Franciszkowi i Magdalenie z Kołosów Radwańskim za uzgodnioną cenę 3500 zł waluty austriackej.
 b/ Pozostali spadkobiercy przez swego pełnomocnika adwokata Dra Józefa Kopffe, - kontraktem kupna i sprzedaży
 z dnia 26/4.1895 r. u c.k. notariusza Rudolphiego w Krakowie, - sprzedali resztę 465 / 600 część 22 - włościanom

 ze  Szczytnik za umówioną cenę 21600 zł.

 Gdy po 15 marca 1895 r. budynki dworskie w Szczytnikach rozebrano "ani ślad nie pozostał,

 gdzie stał dwór szczytnicki" - tak zapisał ks. Z. Migdał w kronice parafialnej w Brzeziu.
 W miejscu, gdzie była stodoła dworska, stoi pierwszy w Szczytnikach budynek szkoły, dziś przedszkole samorządowe.
 Gdzie była karczma kupiona od Pawła Libiszewskiego przez Herscha Brennera, stoi okazały Dom Strażaka

 w Szczytnikach.


 Jan Bułat od Manci

--------------------------------------------------------------------------------------------

                
  
     

  Brzezie, grób Teofila Libiszewskiego (1814 – 1893)    

 

 Zarys genealogiczny (Libiszewscy) :
 
Libiszewski [ Libiszowski, Lubiszewski ] h. Wieniawa z Libiszowa
(dawniej Lubieszów v. Lubiszów w pow.opoczyńskim)

 

 


 1754 r. Pan Stanisław Libiszewski, Brzozówka w par. Korzkiew k. Krakowa [11 km na NW od c. Krakowa] [
1]
 
najprawdopodobniej jego bliskim krewnym  był :

 
Wojciech Libiszewski [ur.+/-1760 - zm.przed 1815 Książniczki, par. Więcławice]
 
ż.(śl.+/-1790)
Salomea N. [ur.+/-1760 - zm.przed 1815 Kraków]
 
Dzieci : (Józef)

 Józef Libiszewski
(ur.1791, par. Poborowice - zm.1836 Góra), ekonom w Książniczkach (par. Więcławice),(wam.1814)

 1816 r. ekonom, Wilczkowice (wzm.1816 – 1818), 1822 r. ekonom, Poskitów (par. Iwanowice), sędzia w Król. Polskim
 ż.(śl.1814 Poborowice, 1.01.1815 USC Więcławice)

 Matylda Kornelia Jabłońska de Paszyców h. Jasieńczyk  [2]

 (ur.1796, par. Morawica - zm.29.04.1877 Jarosławiec, par. Sitaniec)

 w 1815 r. mieszkała : Dziekanowice, par. Raciborowice (przy matce)

 ojc. Franciszek Jabłoński [ur.+/-1765 - zm.przed 1815]

 mat. Katarzyna (Paszyc), (Pawłowska) [ur.+/-1765 - zm.po 1815]

 [Poborowice - dziś część wsi Dobranowice, gmina Igołomia - Wawrzeńczyce]
 [Jarosławiec, par. Sitaniec, pow. Zamość - 5 km na E od Zamościa
],
 rozwód (21.08.1828), 1877 r. mieszkała przy synowej : Jarosławiec, par. Sitaniec

 [2 - gi mąż Matyldy Jabłońskiej - (śl.1831) Antoni Florkiewicz (ur.1781 - zm.1862 w Krakowie], [zob. przypis 1]

 

    akt ślubu Więcławice : Józef Libiszewski + Matylda Jabłońska  [powiększ]

 Dzieci (Libiszewscy) : 5
( Teofil [Paweł], Aleksander, Eustachy - Paweł, Anna, Jan)


 A1. Teofil  ( Paweł ) Libiszewski (ur.17.10.1814 Więcławice k. Krakowa - zm.17.04.1893 Szczytniki, poch. Brzezie),

       [LM Brzezie, skan 86]
       ekonom
majątku Żeleńskich w Grodkowicach  [zob. Żeleńscy]
       od 1852 r. dziedzic dóbr
Szczytniki i Świątniki Dolne,
       [Paweł Libiszewski kupił Szczytniki i Swiątniki Dolne od Melanii ze Strzyżewskich Olearskiej, odziedziczone

       po śp. Janie Radkiewiczu],
       żołnierz
6 Pułku Strzelców w Powstaniu Listopadowym, po powstaniu schronił się do Wolnego Miasta Krakowa

       i przybrał imię Paweł,
       zmarł
bezdzietny.

 

         [powiększ]

       metryka urodzenia Teofila Libiszewskiego, Więcławice 1814 r.

 

         [powiększ]

       akt zgonu, Brzezie 1893 r.


       ż.(śl.21.02.1841 Brzezie)
Marianna Piastusińska [ur.+/-1815 - zm.1860/69] ( 1 mąż Piotr Szyffer ), [3]
       dzierżawczyni
folwarku Jana Radkiewicza w
Szczytnikach
       ojc. Jan Piastusiński [ur.+/-1790], ekonom, dzierżawca majątków m.in.
Szczytniki, Brzezie, Zborczyce
       mat
. Julia Kobyłecka h. Godziemba [ur.+/-1795], prawd. c. Chryzostoma i Katarzyny Libiszowskiej
     
       Po
śmierci ostatniego właściciela Pawła Libiszowskiego w 1893 r, dworskie grunty rozkupili szczytniccy chłopi,
      "płacąc drogo" - po 300 fl.za mórg.
     
 A2. Aleksander Libiszewski (ur.10.02.1816 Wilczkowice, par. Więcławice - zm.12.02.1898 Bischofszell, Szwajcaria),

       [świadkowie ur. w USC : Ignacy Makowski, lat 24, posesor wsi Książniczki i Grzegorz Siemieńkowski, lat 55,

       leśniczy z Wilczkowic], [LN Więcławice, akt 15/1816, skan 6]
       złotnik
, od 1842 r. emigrant do Francji (Strasbourg), od 1876 r. emigrant do Szwajcarii, mieszkał w Szwajcarii
       ż. (śl.11.06.1851 Strasbourg, Francja)
Caroline Salome Leichsenring [ur.+/-1820]
       Dzieci : co najmniej 2
       B1. Mathilde Wanda Libiszewska (ur.12.11.1849)
       B2. Anton Albert Libiszewski (ur.10.04.1852 Strasbourg, Francja - zm.23.11.1907 Bischofszell, Szwajcaria) 

             emigrant do Szwajcarii 1871 r., naturalizowany 1880 r.   
             1
ż.(śl.15.08.1878 Sulgen, Szwajcaria)
Maria Brűllmann (ur.29.10.1857 Weinfelden - zm.18.06.1892 Bischofszell)
             2 ż.(śl.26.06.1895 Bischofszell)
Margaretha Susanne Rauch (ur.1873 Bern)

             Dzieci (z 1 żony) : 12

             C1. Maria Albertina Libiszewska (ur.3.04.1879)

             C2. Anna Margaretha Libiszewska (ur.22.06.1880)

             C3. Alexander Stanislaus Libiszewski (ur.3.06.1881)

             C4. Anton Albert Libiszewsk (ur.3.06.1882)

             C5. Arthur Libiszewski (ur.20.06.1883)

             C6. Wilhelmina Olga Libiszewska (ur.18.09.1884)

             C7. Edwin Oskar Libiszewski (ur.24.01.1886)

             C8. Eduard Otto Libiszewski (ur.22.01.1887 - zm.27.12.1888)

             C9. Otto Libiszewski (ur.17.02.1889)

             C10. Mathilde Libiszewska (ur.4.06.1890)

             C11. Karl Viktor Libiszewski (ur.6.07.1891 - zm.21.07.1891 Frühgeburt)

             C12. Karl Viktor Libiszewski (ur.1.05.1892 - zm.17.05.1892 Frühgeburt)


             Dzieci (z 2 żony) : 3
             C
13. Herbert Berthold Libiszewski (ur.17.05.1897 Bischofszell - zm.19.08.1985 St. Gallen), artysta grafik, ilustrator
                  
  ż.
Gertrud Luisa Jenny (ur.9.05.1893 - zm.24.02.1978)
                     Dzieci : 2 [
Informacje : Stephan Libiszewski, Szwajcaria]
                     D1. Jean Serge Libiszewski (ur.3.03.1930 St. Gallen, Szwajcaria), fotograf, mieszka od 1956 Milano (Włochy)
                           ż.(śl.9.12.1961 Biel / Bienne, Szwajcaria)
Nanette Kuhn (ur.17.03.1938)
                           Dzieci : 2 (Stephan, Thomas)
                           E1. Stephan Wassili Libiszewski (ur.1962 Biel / Bienne, Szwajcaria),
                                 polityk, pracownik Europejskiej Komisji w Bernie,

                                 mieszkał : Berlin (1983 - 1991), Zurich (Szwajcaria) (1992 - 2000), Brussels (2000 – 2002),

                                 od 2003 Biel/Bienne

 

                                   Stephan Libiszewski

 

                                 ż.(śl.29.10.1994 Azmoos, Szwajcaria) Brigit Kunz (ur.1965), originary of Cuxhaven, (Germany)

                                 Dzieci :

                                 F1. Julien Aleksander Libiszewski (ur.2003)

                                 F2. Silvan Vital Libiszewski (ur.2006)


                           E2. Thomas Severin Libiszewski (ur.1963 Biel/Bienne, Szwajcaria), fotograf, mieszka w Milano (Włochy)

                                 ż. Amie Sulasmini (originary from Indonesia)

                                 Dzieci :

                                 F1. Jasmine Libiszewski (ur.1993)

                                 F2. Patrik Libiszewski (ur.1996)

                                 F3. Gillie Libiszewski (ur.2005)
                     D2. Simone Libiszewski (ur.17.09.1933)

 

             C14. Margarethe Libiszewska (ur.21.05.1889 - zm.22.05.1899 Frühgeburt)

             C15. Helena Margarethe Libiszewska (ur.5.10.1901)
      [
informacje : Stephan Wassili Libiszewski oraz portal genealogiczny "Moi krewni" oraz francuski portal genealogiczny ]

 A3. Eustachy Paweł Libiszewski (ur.20.01.1818 Kraków, par. Wsz.Św. - zm.1899),

       [LN Kraków, par. Wsz.Św., akt 7/1818]

       rymarz, dzierżawca w Kongresówce, mieszkał : 1843 r. Święcice, mieszkal 1890 r. Swojczany

       1 ż.(śl.18.10.1843 Słaboszów - Święcice, par. Słaboszów) Agnieszka Bielecka (ur.28.12.1817 Działoszyce)

             ojc. Wincenty Bielecki (ur.1788 - zm.23.04.1834 Działoszyce), lat 46

             mat. Marianna Sokołowska (ur.+/-1790 - zm.po 1843), mieszkała : 1843 Słaboszów k. Działoszyc

 

               [powiększ]

             akt ślubu, Słaboszów 1843 r.

 

       2 ż.(śl.1890 Miechów) Teresa Kotyza (ur.+/-1850 Topola)

            ojc. Szymon Kotyza

            mat. Salomea Czerw

 

       Dzieci Eustachego z 1 żony : (Florentyna, Marianna)

       B1. Florentyna Libiszewska (ur.1844 Słaboszów - Święcice)

       B2. Marianna Libiszewska (ur.9.01.1846 Charsznica, par. Tczyca)

 

       Uwaga : w parafii Słaboszów mieszkali również :

       1858 r. Tomasz Zawadzki i żona Marianna Libiszewska (Słaboszów - Gluzy) [prawd. Marianna Klimek]

       1858 r. Adam Bienias i żona Ludwika Libiszewska (Słaboszów - Rzemiędzice) [prawd. Ludwika Nowak]

 A4. Anna Magdalena Libiszewska (ur.10.07.1820 Sieciechowice, par. wł. - zm.13.07.1898, poch. Gołonóg)

       [Gołonóg - ob. dzielnica m. Dąbrowa Górnicza]
       dzierżawczyni
w Ząbkowicach (par. Gołonóg)
       [Grób Anny Donajskiej :   http://www.geocities.com/naszgolonog/gora/grob_donajskiej_1.html  ]

 

           

 

      

 

      


       m.
Jan Donajski [ur.ok.1802 Wielkie Księstwo Poznańskie - zm.po 1852)

       dzierżawca folwarku Teofilów (majątek Pierzchno),

       mieszkał : 1852 r. Krasówek, par. Bebelno k. Włoszczowej (dzierżawca)

       [Pierzchno – 9 km na NW od Częstochowy]


       Dzieci (Donajscy) : (Feliks, Aleksander, Władyslaw, Teodozja)
       B
1. Feliks Antoni Donajski (ur.24.03.1843 Bebelno - zm.4.11.1919 Częstochowa)

             poch. Częstochowa, cm. Kule, kw.18, rząd 1, grób 8, zlikwidowany w 2002 r.,
             uczestnik
powstania 1863 - 64 w stopniu por., urzędnik,

             mieszkał : Włocławek, Kamyk, Częstochowa

             ż.(śl.1872 Włocławek) Maria Salomea Modesta Borodzicz h. Brodzic (ur.14.03.1847 Płock - zm.1922 Puławy)

             ojc. Andrzej Borodzicz (ur.25.11.1792 - zm.5.12.1868), poch. Sławsk, pow. Konin

                   s. Jana Borodzicz (ur.17.05.1751 - zm.1804) i Teresy Sarosiek

             mat.(śl.1836 Włocławek) Marianna Kolbe (ur.19.11.1816 Przedecz - zm.26.01.1900 Włocławek),

                   c. Antoniego i Renaty z d. Badera

 

               Maria Donajska z d. Borodzicz (1847 – 1922)  [powiększ]

             [Fot. „MyHeritage” Elżbieta Kossecka]

 

             Dzieci : (Jan, Władysław)

             C1. Jan Donajski (ur.17.03.1873 Włocławek - zm.8.02.1950 Częstochowa)

                   Znany jako Stanisław Orzelski (pseudonim teatralny), śpiewak operowy (tenor)

 

                     Jan Donajski v. Stanisław Orzelski (1873 – 1950)

 

             C2. Władysław Donajski (ur.1876), urzędnik

 

       B2. Aleksander Donajski (ur.1846 Smardzewice k. Tomaszowa Maz. - zm.3.09.1913 Płock), właściciel apteki w Płocku,

             uczeń Wyższej Szkoły Realnej w Kielcach, przekształconej w 1862 r. na gimnazjum (szkoła średnia),

             w 1863 r. jako 17 letni młodzieniec, wstąpił w szeregi walczących pełniąc funkcję kuriera przy dyktatorze

             Langiewiczu. Wykształcenie farmaceutyczne zdobył w Warszawie,

             mieszkał : Warszawa, Częstochowa, od 1872 Płock, gdzie był, właścicielem apteki, działacz oświatowy i społeczny,

             Był członkiem Towarzystwa Dobroczynności i straży ogniowej oraz jednym z redaktorów „Głosu Polskiego”.

             [Nekrolog „Głos Polski”, 1913, nr 72]

             ż.(śl.27.06.1874 Płońsk) Kazimiera (Maria Kazimiera) Młyńska (ur.1857 Płońsk - zm.po 1920)

             [świadkowie ślubu : Antoni Święcki, lat 59, dziedzic wsi Rzewin i Jan Witkowski, lat 35, urzędnik w Płocku]

             ojc. Wojciech Młyński

             mat. Izabela Madalińska

 

       B3. Władysław Józef Donajski (ur.19.03.1852 Krasówek, par. Bebelno) [LN Bebelno, akt 11/1852]

            [chrzestni : Józef Rożański, dzierżawca Czarnej i Anna Kluczyńska ze wsi Rzeszówek]

 

       B4. Teodozja Donajska (ur.1853 - zm.po 1899)

             m. Aleksander Wiktor Justyn Grabiański (ur.ok.1842 - zm.po 1899), 1899 r. mieszkał : Częstochowa, św. Zygmunt

             ojc. Wiktor Grabiański (ur.14.12.1814 Grabowo, par. Niegowonice - zm.3.12.1893 Kraków) [PSB]

                   uczestnik powstań 1830/31, 1848 i 1863, poch. Kraków, cm. Rakowicki, grobowiec weteranów powstań

             mat. (1 żona) Wiktoria Guérin [ur.+/-1815]

             Dzieci : 4 (Felicja, Włodzimierz, Marianna, Edmund)

             C1. Felicja Grabiańska (ur.1882)

             C2. Włodzimierz Jan Wiktor Grabiański (ur.1883)

             C3. Marianna Grabiańska (ur.1884)

             C4. Edmund Aleksander Grabiański (ur.26.04.1891 Częstochowa, św. Zygmunt)

                   [chrzestni : 17.07.1899 Częstochowa : Ignacy Błeszyński, lat 86 i Józefa Reklewska]


 A5. Jan Walenty Libiszewski (ur.27.01.1822 Poskitów, par. Iwanowice) [
LN Iwanowice, akt 33]

       rządca wsi Górka
       ż
.(śl.2.03.1862 Łaganów, par. Proszowice)
Julianna Malinowska (ur.1827)

       ojc. Michał Malinowski (ur.1808), s. Wojciecha i Agnieszki z d. Kotarska

       mat.(śl.1831 Dzierąźnia k. m. Działoszyce) Anna Piramowicz (ur.1808), c. Jana i Tekli
       Jan
i Julianna Libiszewscy mieszkali : Górka Jaklińska w par. Koniusza k. Proszowic (wzm.1863 – 67)


       Dzieci : (Feliks, Stefania, Marianna, Władysława, Roman, Józef, Marianna)
       B
1. Feliks Jan Antoni Libiszewski (ur.2.02.1863 Górka, chrzest 2.02.1863 Koniusza), mieszkał : Skała k. Ojcowa
             [chrzestni
: Feliks Rajmers i Helena Malinowska]

             prawdopodobnie :

             1 ż. NN.

             2 ż.(śl.1911 Skała) Marianna Baranek [ur.+/-1865]

             prawdopodobnie dzieci z 1 żony :

             C1. Władysława Libiszewska (ur.1896 Skała)

             C2. Helena Julia Libiszewska (ur.1901 Skała)
       B
2. Stefania Anna Marianna Libiszewska (ur.20.12.1864 Górka, chrzest 30.12.1864 Koniusza)

             [chrzestni : Roman Lubowicki z Wierzbna i Stefania Wroblewska z Łaganowa]

       B3. Marianna Libiszewska (ur.1865 - zm.8.06.1867 Górka, par. Koniusza), 2,5 roku
       B
4. Władysława Julia Marianna Libiszewska (ur.23.05.1868 Górka, chrzest 24.05.1868 Koniusza), mieszkała : Kraków
             [chrzestni
: Michał Malinowski, ekonom z Górki Stogniowskiej i Matylda Florkiewicz]

       B5. Roman Aleksander Maciej Libiszewski (ur.24.02.1871 Proszowice - zm.26.04.1871 Proszowice)

       B6. Józef Libiszewski (ur.12.04.1872 Miechów), czeladnik szewski w Krakowie

       B7. Marianna Salomea Libiszewska (ur.1876 Podmiejska Wola, par. Miechów)

 Uwaga dodatkowa :
 1889
r. - Michał Libiszewski, wł. Szczytnik  ["Gazeta Lwowska" nr 110 z 14.05.1889 r.]

 [najprawdopodobniej to Teofil Libiszewski (ur.1814 - zm.1893 Szczytniki]

--------------------------------------------------------------------------------------------

 Przypisy :

 

 [1] Linia Stanisława Libiszewskiego :

 

 Stanisław Libiszewski (Libiszowski] [ur.+/-1720], 1754 właściciek wsi Brzozówka, par. Korzkiew

 być może jego synowie :

 Wojciech Libiszewski [ur.+/-1760] (zob wyżej) i Stanisław Libiszewski [ur.+/-1760]

 

 Stanisław Libiszewski [ur.+/-1760], właściciel, posesor dóbr Wielka Wieś, par. Biały Kościół

 ż. Marianna N. [ur.+/-1760]

 Dzieci :

 A1. Feliks Jan Nepomucen Libiszowski (ur.1783 Wielka Wieś)

 A2. Anastazja Marianna Teresa Libiszewska (ur.9.04.1785 Wielka Wieś)

 A3. Wojciech Jan Nepomucen Libiszowski (ur.1787 Wielka Wieś)

 A4. Marianna Józefa Libiszowska (ur.1790 Wielka Wieś)

 

 [2] Jabłońscy h. Jasieńczyk


 Franciszek Jabło
ński [ur.+/-1770]
 ż.
Katarzyna Pawłowska (Paszyc) [ur.+/-1770]
 Dzieci : (Matylda, Wacław)
 A1. Matylda Jabłońska (ur.1798 - zm.29.04.1877 Jarosławiec, par. Sitaniec k. Zamościa)
       1 m
.(śl.1815 Poborowice)
Józef Libiszewski (ur.1791 - zm.1836 Góra), s. Wojciecha i Salomei

       2 m (śl.1831) Antoni Florkiewicz (ur.1781 Dobrkowo - zm.1861 Kraków)

              dzierżawca dóbr Masłomiąca,
              służył
w Legii Nadwiślańskiej w 1831 r.
              mieszkali : Kraków, ul. Grodzka 100.

              ojc. Paweł Szymon Florkiewicz (ur.1751 Dobrkowo - zm.18.09.1811 Dobrkowo), s.Pawła (ur.1710 - zm.1760 Kęty)

              mat. Anna Majewska
       Dzieci
(Florkiewicz) : (Informacje : Stefan Pliś - Marszycki + Internet)
       B1. Wincenty Antoni Florkiewicz (ur.17.02.1828 Kraków)

 

               [powiększ]

             metryka ur. Wincentego Florkiewicza, Kraków 1828 r.


       B2. Feliks Ferdynand Antoni Florkiewicz (ur.29.05.1831 Masłomiąca k. Krakowa - zm.31.03.1876 Warszawa),

             poch. Warszaw, cm.Powązkowski, dzierżawca folwarku Jarosławiec (wzm.1864)
             ż
. Wanda Srzednicka h. Pomian (ur.1837 Kraków - zm.1897 Łańcut)
             ojc
. Ludwik Srzednicki (ur.1816 Podzamcze, par. Maciejowice),
               
   dzierżawca d. Karwin w par. Poborowice k.Proszowic, leg. 1848 r. w Kr. Pol.,
                
  s. Wincentego Sz.
             mat. Marianna [Kornelia Marianna Tekla] Jerzmanowska h. Dołęga (ur.1814 Pińczów),
               
    c. Józefa Jerzmanowskiego (ur.1782 par. Oświęcim) - [s. Józefa Dołęgi Jerzmanowskiego i Tekli z d. Targowska]
                 
  i Marianny Plińkiewicz (ur.1787 Pińczów) - [c. Franciszka Plińkiewicza i Marianny de Berthier

                    (zm. na komorze celnej w Wilczkowicach)]             
  
          Dzieci :

             C1. Kazimiera Florkiewicz (ur.1857)

                   m.(śl.26.10.1878 Sitaniec) Henryk Rożański (ur.1839), arendarz folwarku Jarosławiec

                   ojc. Michał Rózański

                   mat. Franciszka Niedzielska

             C2. Maria Florkiewicz (ur.2.08.1858 Kraków, chrzest 6.01.1874 Sitaniec)

                   m.(śl.4.03.1886 Kraków, par. św. Szczepan) Franciszek Marszycki (ur.1847 Ujście Solne)

                   [świadkowie ślubu : Feliks Florkiewicz, Krakow i Ludwik Srednicki, Karwin], [LC, skan 532, 533]

                   pedagog w Seminarium, wdowiec po Józefie Florkiewicz

                   ojc. Michał Marszycki

                   mat. Małgorzata Kostuch

             C3. Józefa Florkiewicz (ur.1859 - zm.przed 1886)

                   m.(śl.14.05.1882 Sitaniec) Franciszek Marszycki (ur.1846)

             C4. Aniela Florkiewicz (ur.1862 - zm.13.07.1878 Jarosławiec), lat 16

             C5. Antoni Ludwik Florkiewicz (ur.1863 - zm.14.10.1864), lat 1,5

             C6. Marian Feliks Florkiewicz (ur.1.11.1869 Jarosławiec, par. Sitaniec)

                   ż.(śl.1904 Krasnystaw) Maria Felicja Migurska (ur.ok.1870)

                   ojc. Wiktor Migurski [ur.+/-1840]

                   mat. Felicja Moskalewska [ur.+/-1840]

             C7. Jan Feliks Florkiewicz (ur.13.03.1871 Jarosławiec, par. Sitaniec)

             C8. Wanda Anastazja Florkiewicz (ur.1874 Sitaniec)

                   m.(śl.1892 Warszawa, par. Wsz.Św.) Edward Bronisław Dziewicki (ur.26.07.1855 Krasnystaw)

                   ojc. Roman Edward Dziewicki (ur.9.08.1813 Łuków)), naczelnik powiatowy [Krasnystaw],

                         s. Jana Dziewickiego, posesora starostwa łukowskiegi, wójta gminy łukowskiej i Julianny Szulc

                   mat.(śl.28.01.1845 Lublin, par. św. Jan) Zofia Bieczyńska h. Łodzia (ur.1821 Równia, gub. Warszawska),

                         c. Teofila i Marianny z d. Markowska

 A2. Wacław Jabło
ński h. Jasieńczyk (ur.1810 Bonczarka k.Jasła - zm.19.10.1894 Rzeszów),
       poch
. Cmentarz Stary w Rzeszowie,
       porucznik Legii Nadwiśla
ńskiej z 1831 r., po powstaniu mieszkał : Bonczarka, Hermanowa, Rzeszów
       długoletni kurator fundacji stypendialnej im. Jana Towarnickiego, członek Rady Powiatowej Rzeszowskiej,
       właściciel posiadłości dworskich w Hermanowej [2 km na S od Tyczyna]
       ż.
Karolina hr. Jaksa - Dębicka h. Gryf [ur.+/-1810]
       ojc
. Ludwik hr. Jaksa - Dębicki (ur.+/-1750 - zm.16.01.1808 Wiatrowice), generał wojsk koronnych, szambelan,
             dziedzic
dóbr : Bilcza, Krakuszowice, Liplas, Wiatowice, Zakrzów
       mat. Karolina Górecka (ur.+/-1760 - zm.1828)
              [1 mąż Karoliny Góreckiej - Józef Gordon (ur.+/-1730 - zm.1781), generał]

       Dzieci : (Mieczysław, Adam)

       B1. Mieczysław Jabłoński (ur.1848), radca sądu krajowego, naczelnik w Tyczynie

             ż.(śl.24.11.1883 Lwów, par. św. Andrzeja) Zofia Onyszkiewicz (ur.1854), mieszkała : Lwów

             ojc. Rudolf Onyszkiewicz

             mat. Wiktoria Tandalska

       B2. Adam Jabłoński [ur.+/-1840] , urzędnik Wydziału Krajowego

 [3] Piastusińscy, Piastuszyński :

 

   Chwałowice, Gorzyce, Zawichost

 

 Wojciech Piastuszyński [ur.+/-1705], zarządca majątku Chwałowice (prawd. par. Pniów k. Sandomierza)

 [prawdopodobnie to Wojciech Piastuszyński, s. Michała, od 1723 r. student Uniwersytetu Krakowskiego]

 ż. Anna Bekwer [ur.+/-1710]

 Dzieci :

 A1. Konstancja Piastuszyńska [ur.+/-1745]

       m.(śl.23.11.1772 Mierzwin, ob. woj. świętokrzyskie) Stefan Przyłęcki h. Śreniawa (ur.+/-1745 - zm.1831)

       s. Józefa P. (ur.+/-1705 - zm.1766), podczaszego [Wizna], towarzysza roty pancernej, starosty szczerczowskiego

       [2 żona Stefana Przyłęckiego – (śl.1775 Chęciny) Anna Siwuska, c. Grzegorza i Anny Gładysz]

       Dzieci :

       B1. Anna Przyłęcka (ur.1788 - zm.1829)

             m. Jan Kanty Krzyżanowski (ur.4.03.1765 - zm.1845), radca miasta, sędzia pokoju

             [1 żona Jana K. – Tekla Chmielewska (ur.1774 - zm.23.06.1804 Kraków), poch. Kraków, kościół św. Mikołaj]

 prawdopodobnie :

 A2. Adam Piastuszyński [ur.+/-1735], s. Wojciecha, woj. krakowskie

       27.05.1751 r. student Uniwersytetu Krakowskiego

 A2. Jan Piastuszyński [ur.+/-1735], s. Wojciecha, woj. krakowskie

       27.05.1751 r. student Uniwersytetu Krakowskiego

 

 prawdopodobnie z tej linii :

 Katarzyna Piastusińska (ur.1778 - zm.1833 Zawichost), lat 55, wdowa


 
Linia I :
 
Jan Piastusiński [ur.+/-1780 - zm. przed 1841], ekonom, dzierżawca majątków : Brzezie, Zborczyce, Szczytniki
 ż.
Julia Kobyłecka h. Godziemba [ur.+/-1790]
 najprawdopodobniej :
 
ojc. Chryzostom Kobyłecki (ur.1769 - zm.po 1831),
       przed
1803 r. dzierż. folwarku prawd. we wsi Kościelec k. Miechowa,
       dzierż
. folwarku w Radłowie w latach 1804 - 1806, w 1830 r. (i wcześniej) urzędnik w Zakliczynie k. Dobczyc
       s
. Stanisława Jakuba Kobyłeckiego [ur.+/-1730 - zm.12.07.1790 Cerekwica k. Jarocina], burgrabiego łęczyckiego
       i Katarzyny z d. Skowrońska
       [żony
Chryzostoama K. :
       1 ż. Katarzyna Libiszowska (zm.przed 1802),
       2 ż.(w 1802 r.) Agnieszka N. (zm.przed 1831),
       3 ż.(śl.31.03.1830 Kraków) Marianna Cenner (ur.1810), c. Jana Cennera, dr medycyny,
       mieszkali
: Kraków, ul. Franciszka
ńska 221]
 mat. Katarzyna Libiszowska [ur.+/-1770] lub Agnieszka N.
 Dzieci : (Joanna, Marianna, Stanisław)

 A1. Joanna Marianna Piastuszyńska (ur.1804, chrzest 24.06.1804 Gorzyce, Kraków)
 A2. Marianna Piastusińska [ur.+/-1805 - zm.1860/9], dzierżawczyni folwarku Jana Radkiewicza w
Szczytnikach
       1 m
. Piotr Szyffer (ur.1795 - zm.1835 Szczytniki), ekonom w Szczytnikach
       2 m.(śl.1841 Brzezie)
Paweł (Teofil) Libiszewski (ur.1814 - zm.1893), dziedzic Szczytnik i Świątnik Dolnych

 A3. Stanisław Piastusiński (ur.1818)

       ż.(śl.27.08.1848 Śledziejowice k. Wieliczki) Małgorzata Śliwińska recte Sliwa (ur.1821)

       ojc. Marek Śliwinski

       mat. Magdalena Sola

       [1 mąż Małgorzaty Śliwińskiej (Śliwa) – (śl.8.11.1840 Śledziejowice) Wincenty Komarowski (Kumorowski) (ur.1802),

       s. Sebastiana Kumorowskiego i Rozalii z d. Michałowska]

       Dzieci :

       B1. Józefa Piastusińska (ur.5.10.1860 Wieliczka, dom 23)

 
Linia II : [Informacje : p. Bożena Wróbel + LN, LM Brzezie + internet]
 Paweł Piastusiński
[ur.+/-1770], wachmistrz Kawalerii Narodowej
 w bitwie pod Maciejowicami (10.10.1794) dostał się do niewoli wraz z Tadeuszem Kościuszko
 ż. NN.
 Dzieci : (Michalina, Michał)
 A1. Michalina Wanda Ludwika Elżbieta Józefa Emilia Piastuszyńska

       (ur.1815 - zm.25.01.1891 Zborczyce, par. Brzezie) [LM, s.40]
       m
. Kazimierz Fita [ur.+/-1815 - zm.przed 1891], poseł serbski [LM Brzezie, skan 40]

       Dzieci (Fita) : (Karol, prawd. Wojciech, Jan, Łucja)

       B1. Karol Fita [ur.+/-1850 - zm.po 1905]

             ż. Zofia Celary [ur.+/-1860]

             ojc. Tomasz Celary [ur.+/-1830]

             mat. Agata Babicz [ur.+/-1830]

 

             Dzieci : (Julianna, Antoni, Wiktoria, Marianna, Jan, Stanisław, Kazimierz)

             C1. Julianna Fita (ur.1886)

                   m.(śl.12.01.1905 Zborczyce, par. Brzezie, dom 17) Franciszek Augustynek (ur.1881)

                   [świadkowie ślubu : Józef Celary i Kacper Prochwicz], [LC Brzezie skan 240]

                   ojc. Paweł Augustynek [ur.+/-1855]

                   mat. Tekla Prochwicz [ur.+/-1855]

                   Dzieci : (Waleria)

                   D1. Waleria Augustynek (ur.12.12.1906 Zborczyce, dom 18)

                         [chrzestni : Wincenty Fita i Jadwiga Górecka], [LN skan 196]

             C2. Antoni Fita (ur.16.11.1892 Zborczyce, dom 5 - zm.1.06.1893 Czyżów, dom 1, par. Brzezie)

                   [chrzestni : Antoni Celary i Jadwiga Stawarz]

                   [LN Brzezie, skan 107, 108], [LM Brzezie skan 71]

             C3. Wiktoria Fita (ur.1894 Zborczyce, dom 30) [LN Brzezie, skan 224]

                   [chrzestni : Józef Celary i Katarzyna Kumecka]

             C4. Marianna Fita (ur.29.01.1896 Zborczyce, dom 5) [LN Brzezie, skan 293]

                   [chrzestni : Franciszek Pawlik i Zofia Stachowa (Stach)]

             C5. Jan Fita (ur.7.04.1898 Zborczyce, dom 5 [LN, skan 366]

                   [chrzestni : Jan Fita i Karolina Celary]

             C6. Stanisław Fita (ur.28.04.1900 Zborczyce, dom 5) [LN skan 432]

                   [chrzestni : Zygmunt Filipowski i Karolina Pawlik]

             C7. Kazimierz Fita (ur.5.05.1902 Zborczyce, dom 5 - zm.1935)

                   [chrzestni : Bartolomeusz Stawarz i Marianna Celary], [LN Brzezie, skan 64]

 

                     Kazimierz Fita (1902 – 1935)

 

                   ż. Barbara Kałuska (ur.6.06.1902 - zm.1962)  [4]

                   ojc. Wojciech Kałuski (ur.1858 - zm.1921),

                         s. Sebastiana Kałuskiego (ur.6.01.1827 Chróść) i Marii z d. Książek (ur.30.08.1829 Podłęże)

                   mat. Agata Bednarczyk (ur.1869 - zm.1926), c. Wojciecha i Katarzyny

 

                     Barbara Fita z d. Kałuska (1902 – 1962)

 

                   Dzieci :

                   D1. Alfred Fita (ur.1930 - zm.1985) [fot. „MyHeritage”]

 

       prawdopodobnie :

       B2. Wojciech Fita (ur.20.03.1852 Zborczyce), 1910 r. ceglarz w Krakowie

             ż. Marianna N. (ur.26.05.1861 Bochnia)

             Dzieci : (Antoni, Franciszek, Józef)

             C1. Antoni Fita (ur.23.05.1891 Płaszów)

             C2. Franciszek Fita (ur.22.05.1893 Płaszów)

             C3. Józef Fita (ur.6.12.1901 Rokitno, Król. Pol.)

 

       prawdopodobnie :

       B3. Jan Fita [ur.+/-1860], Zborczyce

 

       prawdopodobnie :

       B4. Łucja Fita [ur.+/-1840]

             m. Tomasz Stawarz (ur.1836 - zm.16.01.1894 Zborczyce, dom 10), lat 58

             Dzieci (Stawarz) : (Marianna, Jadwiga, Franciszek, Andrzej)

             C1. Marianna Stawarz (ur.1874), dom 10

                   m.(śl.1892 Szczytniki) Klemens Szlachta (ur.1869), Surówki, dom 4 [LC 1892, s.51]

                   ojc. Maciej Szlachta

                   mat. Katarzyna Szczepankiewicz

             C2. Jadwiga Stawarz (ur.1879)

                   m.(śl.3.01.1904 Zborczyce, par. Brzezie) Józef Stawarz (ur.1869), pracował : Michałkowice, Śląsk

                   [świadkowie ślubu : Franciszek Pawlik i Jan Fita] , [LC Brzezie, skan 228]

                   ojc. Jan Stawarz

                   mat. Katarzyna Kowalska

             C3. Franciszek Stawarz (ur.1882)

                   ż.(śl.1905 Zborczyce, par. Brzezie) Agnieszka Wojtecka (ur.1888)

                   [świadkowie ślubu : Franciszek Pawlik i Bartłomiej Stawarz], [LC Brzezie, skan 240]

                   ojc. Wojciech Wojtecki

                   mat. Anna Sochacka

             C4. Andrzej Stawarz (ur.15.11.1885)

                   ż.(śl.7.02.1912 Kunice, par. Dziekanowice) Agata Widomska (ur.31.01.1880)

                   ojc. Franciszek Widomski

                   mat. Marianna Szczudło

 

        prawdopodobnie :

        B5. Maria Fita [ur.+/-1840]

              m. Tomasz Nowak [ur.+/-1840]

              Dzieci :

              C1. Antoni Nowak (ur.1866), Surówki

                    ż.(śl.1905 Zborczyce, par. Brzezie) Karolina Kaczmarczyk (ur.1885)

                    [świadkowie ślubu : Mikołaj Szlachta i Jan Pietrzyk], [LC Brzezie, skan 240]

                    ojc. Franciszek Kaczmarczyk

                    mat. Maria Jędras

 

          prawdopodobnie :

          B6. Karolina Fita (Stawarz) [ur.+/-1860]

                m. Józef Celary [ur.+/-1860]

                Dzieci :

                C1. Stanisław Celary (ur.1888 - zm.4.02.1893 Zborczyce, dom 12)

                C2. Anna Celary (ur.1893 - zm.21.03.1893 Zborczyce, dom 12]

  

 A2. Michał Piastusiński (ur.1820 - zm.1889, poch. Jodłownik), leśniczy lasów w dobrach Kostrza (dobra Romerów),
       w
latach 1842 - 1889 rządca folwarków i lasów w dobrach Romerów : Jodłownik, Lipie Krasne, Lasocice.
       zmarł w stanie kawalerskim, ale nie bezpotomnie. Dziś jego potomkowie : rodzina Kolarczyk i zstępni po mieczu

       i po kądzieli – członkowie Koła Łowieckiego „Szarak” w Jodłowniku.

 

         Michał Piastusiński (1820 – 1889)

       Fot. ze strony „Koło Łowieckie „Szarak” w Jodłowniku

 

  ,        

 

 

         

      Pomnik Michała Piastusińskiego w Jodłowniku ufundowany przez rodzinę Romerów.

      Tablica epitafijna : Michałowi Piastusińskiemu (ur.1820 - zm.1889) wdzięczna rodzina Romerów. [powiększ]

 

 Inni Piastusińscy z sąsiednich okolic :

 Marianna Piastusińska [ur.+/-1850]

 m. Wojciech Barnaś [ur.+/-1850], mieszkali : Czarnochowice, par. Wieliczka

 Syn :

 Jakub Barnaś (ur.25.06.1876)

 ż.(śl.14.09.1902 Siercza k. Wieliczki) Marianna Cherchel (ur.31.12.1880)

 ojc. Wawrzyniec Cherchel

 mat. Regina Frey, oboje z Sierczy

 

 [4] Kałuscy :

 

 Sebastian Kałuski (ur.6.01.1827 Chróść)

 ż. Maria Książek (ur.30.08.1829 Podłęże)

 Dzieci : 5 (Wojciech, Józef, + 3 dzieci)

 A1. Wojciech Kałuski (ur.1858 - zm.1921)

 

         Wojciech Kałuski (1858 – 1921)

 

       ż.(śl.1887) Agata Bednarczyk (ur.1869 - zm.1926)

       ojc. Wojciech Bednarczyk [ur.+/-1840], kolejarz

       mat. Katarzyna

       [Rodzeństwo Agaty Bednarczyk : 1 – Karol Bednarczyk]

 

       Dzieci : 10 (Aniela, Maria, Zofia, Franciszek, Barbara, Jan, Wojciech. Józef, + 2 dzieci)

       B1. Aniela Kałuska (ur.1889),

       B2. Maria Kałuska (ur.1.05.1891 Podłęże, par. Niepołomice -  zm.1976)

             1 m. Józef Książek (ur.1884)

             2 m. Jan Bartosik (ur.1896 - zm.1977), s. Marcina [fot. „MyHeritage”]

             Dzieci (Książek) : 10

             C1. Jan Książek (ur.1911 - zm.1967)

                   ż. Adela Małek (ur.1917 - zm.2003) [fot. „MyHeritage”]

             C2. Wojciech Książek (ur.1918 - zm.1998) [fot. „MyHeritage”]

                   ż. NN.

                   Dzieci : 3 (Irena, + 2 dzieci)

                   D1. Irena Książek

             C3. Władysław Książek (ur.+/-1920 - zm.ok.1999) [fot. „MyHeritage”]

             C4. Zofia Książek (ur.+/-1920 - zm.1988)

                   1 m. Józef Medoń (ur.+/-1920 - zm.2006), Dzieci : 1

                   2 m. Adam Rychłowicz [ur.+/-1920], Dzieci : 1 Janusz Rychłowicz

                   3 m. Józef Śledziowski [ur.+/-1920], Dzieci : 1

             Dzieci (Bartosik) : 4

             C1. Emilia Bartosik (ur.1924 - zm.2010) [fot. „MyHeritage”]

                   m. N. Czapla [ur.+/-1920]

             C2. Janina Bartosik (ur.1927 - zm.2011) [fot. „MyHeritage”]

                   m. N. Kołodziej [ur.+/-1925]

       B3. Zofia Kałuska (ur.4.06.1893 Podłęże - zm.1980)

 

               Zofia Szewczyk z d. Kałuska (1893 – 1980)

 

             m. Jan Szewczyk (ur.1896 - zm.1980) [fot. MyHeritage”]

             Dzieci (Szewczyk) : 4 (Jerzy, Janina, Tadeusz)

             C1. Jerzy Szewczyk (ur.1924 - zm.1985) [fot. „MyHeritage”]

                   ż. Bronisława Grodecka (ur.17.09.1921 Radkowice, Sambor)

             C2. Janina Szewczyk (ur.1925 - zm.2010) [fot. „Myheritage”]

                   m. Stefan Taborski (ur.4.01.1913 Staniątki, par. Brzezie), kolejarz, magazynier                      

             C3. Tadeusz Szewczyk

       B4. Franciszek Kałuski (ur.3.06.1897 Podłęże - zm.5.10.1916), zginął pod Sitowczami

             uczeń gimnazjalny, legionista, kapral sekcyjny 2 pp LP,

             Należał przez ½ roku do Strzelca. Służył w 8, 12 kompanii II Brygada 2.pp LP.

             Odznaczony Krzyżem Virtuti Militari.

 

               Franciszek Kałuski (1897 – 1916)

 

       B5. Barbara Kałuska (ur.6.06.1902 - zm.1962)

             m. Kazimierz Fita (ur.5.05.1902 Zborczyce, dom 5 - zm.1935) [zob. wyżej]

       B6. Jan Kałuski (ur.1905 - zm.1933)

             ż. Wiktoria Iwańska z d. Chytroś (ur.4.02.1911 Staniątki)

       B7. Wojciech Kałuski (ur.1909 - zm.1981)

 

               Wojciech Kałuski (1909 – 1981)

 

             ż. Gertruda Mucha (ur.6.11.1919 Łaziska Górne)

 

       B8. Józef Kałuski (ur.1914 - zm.1939)

       B9 – B10. rodzeństwo]

 

 A2. Józef Kałuski [ur.+/-1860]

       ż. Zofia Pilch (ur.1861)

       Dzieci : 2 (Magdalena, Jan)

       B1. Magdalena Kałuska

       B2. Jan Kałuski (ur.1889)


----------------------------------------------------------------------------------------------
  Skróty
:

  PSB - Polski Słownik Biograficzny

 

 

powrót do strony głównej