S z c z y t n i k i  i  Ś w i ą t n i k i  D o l n e

w  par.  Brzezie k. Wieliczki

                  

 

 Zarys historyczny

 

 Ostatnia aktualizacja : 26.11.2019 r.

 Wyszukiwarka : Ctrl + F

 

 

 Ze względu na wspólną historię, obie wsie Szczytniki i Świątniki Dolne, traktowane są w literaturze łącznie. Wynika to z faktu,
 że do XIX wieku były własnością kustodii krakowskiej. Jedynie geneza ich nazw jest różna. Szczytniki w początkach swych         

 dziejów, pełniły rolę osady służebnej w dobrach książęcych. Mieszkańcy zajmowali się, dla celów wojennych, wyrobem tzw.  

 szczytów, czyli drewnianych tarcz.
 Świątniki Dolne wywodzą swą nazwę od mieszkańców zwanych świątnikami. Świątnikiem nazywano kościelnego,

 który zobowiązany był do różnych posług w świątyni

 ( w tym przypadku w katedrze krakowskiej na Wawelu) i z tych powodów 

 mieszkańcy takich osad służebnych byli zwolnieni od wszelkich danin. Nazwę Świątniki Dolne, w parafii Brzezie przyjęto

 dla odróżnienia Świątnik Górnych k. Wieliczki, znanych wcześniej jako Górki Świątnicze.

 Szczytniki prawie w całej swej historii były własnością : kościelną i częściowo szlachecką. Dlatego też monografię Szczytnik 

 trzeba podzielić na 2 części: część kościelną (kustodii krakowskiej) oraz część prywatną. 

 1058 - 1079 r. Istnieje lokalna legenda, że Szczytniki istniały już w czasach, kiedy żył biskup krakowski św. Stanisław

 ze  Szczepanowa (ur.ok.1030 r. - zm.1079 r.). Podobno biskup Stanisław przebywał m.in. w Szczytnikach, gdzie rzekomo 

 przygotowywał spisek przeciwko królowi Bolesławowi Śmiałemu (1058 - 1079), spotykał się tu potajemnie z przeciwnikami

 króla lub namawiał ich do spisku.
 Miejscowa tradycja głosiła również, że św. Stanisław jako biskup "wykupił wieś Szczytniki od pa
ńszczyzny".

 1243 r. Szczytniki miał podarować Staniątkom [klasztorowi benedyktynek] kasztelan Klemens

 (cf.falsyfikat z r.1243,Kod.Dypl.Polski III,nr 20).

 Inne przywileje klasztorne o Szczytnikach milczą, wspomina natomiast o nich dokument 

 Bolesława Wstydliwego ( 1243 - 1279 )

 z 18.12.1261 r. wystawiony dla kościoła Katedralnego w Krakowie (Kod.Dypl.Kat.krak.I,nr 62) 

 1261 r. - 1262 r. Część gruntów w Szczytnikach należała do świątników katedry krakowskiej, część zaś do księcia,

 który osadził na nich swoich niewolników biegłych w ciesielce.

 W celu usunięcia wynikających stąd niedogodności, Bolesław Wstydliwy darował kościołowi krakowskiemu posiadłość swoją

 w Szczytnikach i rozkazał cieślom książęcym, aby w ciągu wielkiego postu w r.1262 dziedziny swe opuścili.

 W przeciwnym razie kanonicy krakowscy będą mieli prawo ludzi tych wyrzucić ze Szczytnik i domostwa ich zburzyć.

 Wobec tego nasuwa się wniosek, że komes Klemens mógł posiadać w Szczytnikach tylko pewną część ziemi

 i, że w najlepszym nawet razie Staniątki bardzo krótko tę ziemię posiadały. 

 1409 r. Kmiecie ze Szczytnik i Świątnik mają zapłacić 28 grz. w 3 ratach stolnikowi krakowskiemu Wierzbięcie z Branic

 za  kupioną od niego dziesięcinę w Krzeczowie, Rzezawie i Ostrowie

 [,którą on kupił od posesora prebendy rzezawskiej w katedrze krak.] 

 1441 r. Świątnicy ze Szczytnik prowadzący spór z Janem plebanem kościoła św. Jakuba na Kazimierzu ustępują temuż 

 dziesięcinę z ról zw. Rosławickie w Czyrzowie [SHGK - Czerzów] 

 1470-1480 r. Za czasów Jana Długosza Szczytniki i Świątniki należały do kustodii krakowskiej. Długosz podaje

 (mylnie łącząc Szczytniki ze Świątnikami), że Szczytniki miały 5 łanów świątnickich. Świątnicy, czyli słudzy kościelni,

 z gruntów płacili dziesięcinę snopową i konopną wartości 7 grzywien. Prócz tego były 4 łany sług kościelnych uwolnionych

 od dziesięciny i 4 łany Jana Kwiatoniowskiego. Ten darował dziesięcinę prebendzie krakowskiej.

 W drugim opisie podaje Długosz dokładniejsze szczegóły o Szczytnikach i odróżnia je od sąsiednich Świątnik Dolnych.

 Wraz z karczmarzem było w Szczytnikach 17 kmieci w 17 chatach, na różnej wielkości rolach.

 Karczmarz miał tylko ogród. Z ról płacą kmiecie dziesięciny wartości 10 grzywien, które według podania wykupił od szlachty 

 św.Stanisław ; utrzymał się tylko 1 szlachcic Jan Kwiatoniowski na 4 łanach. Świątnicy zw. Krzeczkowie
 ze Szczytnik [SHGK - Czerzów] 

 1574 - 1583 r. Spór między świątnikami a ks. Wojciechem Brudzy
ńskim, kustoszem krakowskim

 1581 r. Szczytniki ze Świątnikami  miały 3 łany kmiece i 15 zagród z rolą [Pawiński, Małopolska, s.64]

 1629 r. "Rejestr poborowy woj. krakowskiego z roku 1629" : Szczytniki i Świątniki, własność : kustodia krakowska, 3 łany,

 15 zagród z rolą Szczytniki, własność : Adrian Lubowiecki, 1 zagroda z rolą 

 1653 r. "Rejestr poborowy woj. krakowskiego z pierwszych lat drugiej połowy XVII wieku" :
 Szczytniki, własność : kustodia krakowska, 3 łany, 15 zagród z rolami własność : Lubowiecki, 1 zagroda z rolą 

 1680 r. "Rejestr poborowy woj. krakowskiego z roku 1680" : Szczytniki, własność : kustodia krakowska, 3 łany, 15 zagród

 z rolami, własność : Lubowiecki, 1 zagroda z rolą. 

 1739 r. W Szczytnikach i Świątnikach, w nocy z 27 na 28 VIII 1739 r. rozegrały się wydarzenia, które były następstwem

 buntu świątników przeciw  wielkiemu uciskowi ze strony kustoszy krakowskich.

 Kustosz Sebastian Komecki w dniu 27 VIII 1739 r. urządził formalną ekspedycję, wysyłając do Szczytnik 13

 (chłopi twierdzili, że 33) zbrojnych ludzi z Franciszkiem Płazowskim, swoim ekonomem

 "tak dóbr dziedzicznych jako i duchownych" na czele, a to "na schwytanie i do grodu oddanie trzech buntownych

 pryncypałów ; Wojciecha Kleczkowskiego, Macieja Przestępy i Jana Waśniowskiego, poddanych kustoszowskich".
 Nocne zajście zaskoczyło "buntowników". Przed wywiezieniem powiązanych do Krakowa uczestnicy zajazdu zaczęli  

 plądrować domy. Wszczęty tumult postawił na nogi całą wieś.

 Mężczyźni, których miało być ok. 200, zbrojni w kosy, cepy, siekiery, pałki i widły uderzyli na "księżaków".

 Kilkugodzinna bójka w ciemności, a w sukurs obrońcom przybyło jeszcze raz tyle ludzi z okolicznych wsi,
 skończyła się rozproszeniem napastników i ciężkim zranieniem Płazowskiego

 [rozciągniętego na ziemi i bitego cepami " jak snopki" uratowały pozory śmierci i wołanie jednego z chłopów

 "już zdechł, nie młóć tego trupa, bo to grzech trupa młócić"].
 Łupem chłopów padło 7 strzelb, szabla, para pistoletów, 5 dukatów i 1 talar.
 W 2 tygodnie po nocnych zajściach urodzony Stępczyński wniósł do grodu krakowskiego protestację w imieniu półżywego
 Płazowskiego, obiecując dostarczyć obdukcję i listę winnych.
 O rebelię przeciwko zwierzchności dominialnej, naruszenie pokoju i bezpieczeństwa publicznego pozwano 20 IX 1739 r. 

 imiennie, oprócz 3 niedoszłych aresztantów, jeszcze 20 innych świątników ze wszystkich 4 wsi kustosza (ze Świątnik - 4,

 ze Szczytnik - 8, z Trąbek - 5, z Górek - 6).

 1772 r. Pierwszy rozbiór Polski, sekularyzacja majątków kościelnych, przejście wsi świątniczych na skarb państwa 

 austriackiego. Służba świątników w katedrze krakowskiej odbywała się nadal, lecz nie była to powinność feudalna,

 lecz praca za wynagrodzeniem.

 1794 r. Po wybuchu powstania kościuszkowskiego, na apel Komisji Porządkowej Województwa Krakowskiego, organu  

 wykonawczego naczelnika Tadeusza Kościuszki, do oddziałów kościuszkowskich ze Szczytnik poszli

 Jędrzej Bucki i Grzegorz Grasiński 

 1794 r. -
W okresie rozbiorów Szczytniki i Świątniki Dolne należały do tzw. dominium Biskupice,
  obejmowało następujące wsie :
 Biskupice, Biszyce, Darczyce, Szczytniki, Świątniki Dolne, Świątniki Górne, Trąbki, Wrysowice (ob. Wrząsowice).
 Właścicielami tego dominium była bogata rodzina Konopków. Szczytniki i Świątniki Dolne przejął później

 wraz z Czyżowem i Zborczycami Jan Radkiewicz (ur.ok.1790 - zm.1852), adwokat z Tarnowa.

 1831 r.
W czasie epidemii cholery w Szczytnikach zmarły 53 osoby ( 5 - krotnie więcej niż średnio w roku )

 1848 r. - 24 IV zniesienie pańszczyzny i uwłaszczenie chłopów

 1852 r. Szczytniki i Świątniki Dolne kupił Paweł Libiszowski (Libiszewski) od Melanii ze Strzyżewskich Olearskiej, która 

 odziedziczyła je po śp. Janie Radkiewiczu

 1891 r. Paweł Libiszowski (ur.1818  - zm.1893), dziedzic Szczytnik i Świątnik Dolnych, na spotkaniu u Inspektora   

 Szkolnego w Bochni, w sprawie szkół ludowych w par. Brzezie, dobrowolnie przekazał 1 mórg swojego gruntu

 pod budowę Szkoły Ludowej w Szczytnikach. Szkoła Ludowa została oddana do użytku w 1911 r.

 1893 r.
Po śmierci ostatniego właściciela Pawła Libiszowskiego w 1893 r, dworskie grunty "rozkupili szczytniccy chłopi,

 płacąc drogo - po 300 fl. za mórg".

 1911 r. początek działalności Szkoły Ludowej w Szczytnikach

 1915 r. epidemia czerwonki w Szczytnikach i w par. Brzezie

 1949 r. - 20.10.1949 r. formalne zawiązanie Ochotniczej Straży Pożarnej w Szczytnikach (OSP)

 1962 r. powstanie Koła Gospodyń Wiejskich w Szczytnikach

 1982 r.
- 25.07.1982 r. oddanie do użytku budynku Domu Strażaka z remizą


 
Własność szlachecka :
 Właściciele, dzierżawcy, administratorzy :

 XV wiek 
 
Mikołaj Tarnawski z Tarnawy k. Sanoka (ur.ok.1375 - zm.1450),
 
Czerzowscy h. Strzemię z Czerzowa (obecnie Czyżów)
 
Kwiatoniowscy z Kwiatoniowic k. Biecza

 XVI wiek
 
Niewiarowscy h. Półkozic
 
 XVII wiek 
 
Lubomirscy h.Drużyna (Śreniawa) z Lubomierza w pow. Szczyrzyckim
 
Lubowieccy ( Lubowiccy ) h. Kuszaba (v. Paprzyca) z Lubowca (w ziemi dobrzyńskiej). 
        
 XVIII wiek
 
Moszczeńscy ( Moszczyńscy ) h. Nałęcz 
 
Dembińscy h. Nieczuja 
 
Dembińscy h. Rawicz
 Lenartowicz h.Pobóg

 
Gagatniccy h. Pniejnia
 
Lisieccy ( Lisiccy )
 Karaś

 
XIX wiek
 
Konopkowie h.Nowina
 
Waxman h.Grzymała
 Ostrowski
 Piastusi
ński
 Radkiewicz
 Olearski (Olejarski) h. Gozdawa
 Libiszewski ( Libiszowski, Lubiszewski ) h. Wieniawa
 Mieroszewski h. Ślepowron
(Trąbki)

 Znane osoby rodem ze Szczytnik, Świątnik i Trąbek :

 1/ Bartosik Franciszek, 1925 r. członek PSL "Piast", sekretarz gminy ze Świątnik.
 2/ Bielski Jędrzej (ur.1868 Świątniki - zm. po 1915), syn Kazimierza, student na Uniwersytecie Jagiello
ńskim 1888/92,
     Wydział Teologiczny, proboszcz w par. Czulice k. Krakowa     .
 3/ Bielski Klemens (ur.1877 Szczytniki), syn Kazimierza, student na Uniwersytecie Jagiello
ńskim 1897/1901, Wydział Prawa.
 4/ Bucki Jędrzej, ze Szczytnik, uczestnik powstania kościuszkowskiego w 1794 r.
 5/ Bułat Andrzej, jeden z organizatorów gminnego komitetu wyborczego PSL w Szczytnikach 19.04.1911 r.
 6/ Ksiądz Bułat Jan (ur.1875 Szczytniki - zm.1915), syn Piotra,
     student na Uniwersytecie Jagiellońskim 1896/1900, Wydział Teologiczny. Profesor katecheta gimnazjum w Nowym Targu.
 7/ Bułat Jan (ur.6.11.1926 Szczytniki - zm.15.05.2007 Kraków),
     ojc. Piotr Bułat (ur.1895 Szczytniki), s. Łukasza i Tekli z d. Strojek
     mat. Maria Kołos, c. Franciszka i N. z d. Żupnik
     absolwent Politechniki Krakowskiej, inżynier budownictwa lądowego,
     badacz dziejów Szczytnik i Świątnik Dolnych, autor artykułów
 8/ Grasiński Grzegorz, ze Szczytnik, uczestnik powstania kościuszkowskiego w 1794 r.
 9/ Ksiądz Janik Wojciech (ur.22.04.1856 Świątniki - zm.17.10.1905, poch. Tymowa), syn Wincentego i Anny Szlachta.
     Ukończył gimnazjum w Bochni i Krakowie. Teologię studiował w Tarnowie i tu 29.06.1880 r. przyjął święcenia kapłańskie
     z rąk biskupa J. A. Pukalskiego. [Źródło : "Słownik biograficzny kapłanów diecezji tarnowskiej 1786 - 1985"]

 10/ Jurkowski Błażej (ur.28.01.1855 Świątniki - zm.1920), Gimnazjum Św. Jacka w Krakowie w latach 1870 - 1875

      i 1878 - 1880 (trzyletnią przerwę stanowiła służba wojskowa),

      student na Uniwersytecie Jagiellońskim 1880/1884,  Wydział Filozoficzny.  
      (
opiekun Mikołaj Bułat ze Szczytnik, ojczym), nauczyciel języka polskiego i języków starożytnych w szkołach średnich
      (Brody, Lwów, Jarosław), badacz literatury polsko - łaci
ńskiej.
 
11/ Ksiądz Kamisiński Jakub (ur.20.11.1852 Trąbki - zm.1.03.1881), syn Wojciecha i Marianny Szwargacz,
        studiował teologię w Tarnowie i tu 29.06.1880 r. przyjął święcenia kapłańskie, wikary w Ruszczy.
 
12/ Kołos Jakub, jeden z organizatorów gminnego komitetu wyborczego PSL w Szczytnikach 19.04.1911 r.
 13/ Kołos Kajetan (ur.1855 - zm.1929), s. Jana Kantego zw. "Kurda" i Franciszki z d. Bułat.
      W początkach lat 1870 - tych kształcił się w Niższym Gimnazjum w Bochni, po ukończeniu gimnazjum został pisarzem 

      gminnym. W 1878 r. ożenił się ze Scholastyką  Kołos w Szczytnikach 80, gdzie w centrum wsi obok

      karczmy Brennera z żoną prowadzili gospodarstwo.

      W 1882 r. z pomocą ks. proboszcza Jana Krajgera organizuje w swoim domu w Szczytnikach 80 Zimową Szkółkę  
      Elementarną, w której pokątnie uczył chłopskie dzieci ze Szczytnik i sąsiednich wsi. Następnie został wybrany wójtem 

      gminy Szczytniki.

      Był organizatorem i działaczem Kółek Rolniczych i Polskiego Ruchu Ludowego. Na walnym zebraniu delegatów
      i mężów zaufania 1900 r. w Tarnowie, jako delegat powiatu bocheńskiego został wybrany na kadencję 1900 - 1903 

      członkiem Rady Naczelnej Stronnictwa Ludowego.

      Do końca życia był aktywnym członkiem PSL, od 1913 r. PSL "Piast".
 
14/ Ksiądz Radwański Klemens (ur.4.11.1842 Świątniki - zm.1893), syn Józefa i Cecylii Janik, brat ks. Piotra.
      Teologię studiował w Tarnowie i tutaj 21.07.1868 r. przyjął swięcenia kapłańskie. W 1868 r. pełnił posługę wikarego
      w Niepołomicach, w 1870 r. został katechetą w szkole sióstr benedykytnek w Staniątkach.

      25.10.1873 r. został mianowany ojcem duchownym w tarnowskim Seminarium.

      W 1878 r. przejął urząd wicerektora Seminarium. W 1886 r. powrócił na stanowisko katechety w szkole w Staniątkach.

      W tym samym roku został proboszczem w Zabierzowie. Po rozgraniczeniu pozostał w diecezji tarnowskiej.
 15/ Ksiądz Radwański Piotr (ur.4.11.1859 Świątniki - zm.28.09.1896), syn Józefa i Cecylii Janik, brat ks. Klemensa.
      Teologię studiował w Tarnowie i tu w 1885 r. przyjął swięcenia kapłańskie. W 1885 r. został skierowany

      na wikariat w Słopnicach,
      31.07.1886 r. objął wikariat w Łącku, 30.12.1886 r. w Zasowie, 27.08.1887 r. w Czchowie, w 1888 r. w Lipnicy Murowanej,
      14.07.1888 r. w Uściu Solnym, 15.07.1890 r. został tu administratorem, 2.07.1891 r. był wikarym w Ciężkowicach,
      od 20.09.1891 r. katechetą w Dąbrowie Tarnowskiej, 6.09.1892 r. wikarym w Czerminie, 17.07.1893 r. w Brzezinach,
      5.04.1894 r. został przeniesiony na wikariat do Ochotnicy Dolnej, w 1896 r. do Kamienicy. W tym samym roku został 

      zwolniony z obowiązków duszpasterskich i suspendowany.
 16/ Ksiądz Radwański Stanisław (ur.1916 Świątniki - zm.18.05.1986),
      ojc. Klemens Radwański (1884 - 1951)
      mat. Franciszka Wcisło (1890 - 1978), c. Michała i Apolonii Wcisło.
      Od 1934 r. zakonnik pauliński na Jasnej Górze, w 1942 r. uzyskał w Częstochowie święcenia kapła
ńskie.
      Imię zakonne w klasztorze na Jasnej Górze w Częstochowie - Ojciec Anzelm.
      Pełnił funkcję administratora Jasnej Góry. M.in. z jego inicjatywy powstało muzeum historyczne klasztoru.
 17/ Skimina Klemens (ur.+/-1855 Szczytniki - zm.1916), nauczyciel szkoły powszechnej w Pcimiu k. Myślenic,
       żona Mieczysława Woźniak (zm.1941) - syn prof. dr Stanisław Klemens Skimina (1886 - 1962) [zob. niżej]
 
18/ Ksiądz Skimina Ludwik (ur.1881 Szczytniki), syn Kazimierza, student na Uniwersytecie Jagiellońskim 1902/03,

       Wydział  Filozoficzny, następnie na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie

       oraz na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego 1907/08.
 19/ Skimina Stanisław Klemens (ur.27.04.1886 Pcim - zm. 19.09.1962 Kraków, poch. cm. Rakowicki w Krakowie),
      filolog klasyczny, profesor UJ i Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika w Toruniu [
PSB],
      ojc. Klemens Skimina (zm.1916) ze Szczytnik, nauczyciel w Pcimiu k. Myślenic [zob. wyżej]
      mat. Mieczysława Woźniak (zm.1941)
      w latach 1911 - 13 profesor gimnazjum w Bochni, od 1.09.1913 profesor III Gimnazjum im. Jana III Sobieskiego w Krakowie.
      Po II wojnie profesor filologii klasycznej UJ w Krakowie, działacz Koła Towarzystwa Szkół Ludowych im. M. Konopnickiej

      w Bochni.
      [
zob. Polski Słownik Biograficzny]
 20/ Skimina Walenty (ur.1838 Szczytniki - zm.1908), syn Szymona i Anny z d. Wierzchowska (z Zagórza k. Staniątek),
      Seminarium Duchowne w Tarnowie, student na Uniwersytecie Jagiello
ńskim 1862/65, Wydział Teologiczny.
      Katecheta gimnazjum św. Jacka w Krakowie, w 1875 r. otrzymał probostwo w Bolechowicach
 21/ Skimina Wojciech, jeden z organizatorów gminnego komitetu wyborczego PSL w Szczytnikach 19.04.1911 r.,
      delegat na kongres PSL .
 22/ Strojek Jan (ur.8.05.1852 Szczytniki), syn Jakuba [syn Mikołaja Strojka i Petroneli Kalickiej],
      student na Uniwersytecie Jagiellońskim 1871/75, Wydział Filozoficzny. Profesor filologii klasycznej gimnazjum

      w Podgórzu.
 23/ Ksiądz Strojek Klemens (ur.10.10.1891 Szczytniki - zm.23.07.1975, poch. Izdebnik), syn Kazimierza i Franciszki,
      student na Uniwersytecie Jagiellońskim 1911/15, Wydział  Teologiczny, kapłan archidiecezji krakowskiej
      [
zob. "Leksykon..."]
 24/ Strojek Michał (ur.27.09.1899 Szczytniki - zm.11.11.1941 w obozie Mauthhausen  - Gosen), syn Karola

      i Urszuli z d. Bułat,
      Leśnik dyplomowany, absolwent Wydziału Rolniczo - Leśnego Uniwersytetu Pozna
ńskiego, nadleśniczy lasów     

      państwowych na Pomorzu, w listopadzie 1939 r. wywieziony przez Niemców do obozu koncentracyjnego

      jako więzień polityczny, zm. 11.11.1941 w obozie K.L. Mauthausen - Gosen. [zob. „Michał Strojek”]
 25/ Szlachta Cyprian (ur.ok.1845), w 1858 r. uczeń gimnazjum w Bochni, ukończył Seminarium Duchowne w Tarnowie,
       podoficer wojsk austriackich, bliski współpracownik Pawła Libiszewskiego - właściciela Szczytnik,   

       pełnomocnik Kazimierza Olearskiego - wł. Czyżowa i Zborczyc
 26/ Waśniowski Antoni (ur.13.10.1873 Trąbki), syn Tomasza, student na Uniwersytecie Jagiellońskim 1893/96,

      Wydział Filozoficzny, następnie na uniwersytecie w Berlinie 1896/97.
 27/ Ksiądz Wcisło Eugeniusz (ur.1901 Szczytniki - zm.1981 Chełmek k. Chrzanowa) pochowany w Chełmku,
      syn Piotra Wcisło (1867 - 1908 USA) i Anieli Szczepanik (zm.1947, poch. Chełmek),
      święcenia kapłańskie otrzymał w r. 1928, po czym rozpoczął pracę duszpasterską w roku 1929 w Raciborowicach
      pod Krakowem. Następnie jeden rok pracował w Lanckoronie, potem w Igołomii, a stamtąd został przeniesiony do Bobrku,
      gdzie pracował 4 lata. Był pierwszym proboszczem w Chełmku. [zob. podstrona „
Piotr Wcisło”]
 28/ Ksiądz Wcisło Stanisław (ur.28.04.1918 Szczytniki - zm.1983, poch.w Hecznarowicach k. Bielska Białej),
      syn Piotra i Łucji Sobór, kapłan archidiecezji krakowskiej. [zob. podstrony :
„Leksykon” , „Zdjęcia”, Piotr Wcisło”]
 29/ dr Wcisło Wincenty (ur.18.12.1897 Szczytniki), syn Szymona i Rozalii ze Strojków. Doktor praw.
      Ożeniony 9.11.1937 r. z Gertrudą Fred.  
      Ukończył gimnazjum klasyczne w Krakowie (1915), Wydział Prawa U.J. (1925)

      i Szkołę Nauk Politycznych przy U.J. (1927) 
      Podczas I wojny światowej służył w wojsku austriackim, był w niewoli ros., 1918 - 1921 w wojsku polskim.

      Porucznik rezerwy. Zastępca nacz. Urzędu Celnego w Poznaniu i Gdyni.

      Kierownik oddz. kontr. Dyrekcji Ceł w Poznaniu.
 30/ Wojakowski Albin (ur.15.05.1900 Świątniki - zm.2.07.1983 Katowice), syn Sebastiana Wojakowskiego (1853 - 1926)
      i Anastazji Wcisło, Gimnazjum w Bochni (1911 - 1916), dyrektor jednej z kopalń w Katowicach, dyr. w Zjednoczeniu
      [
zob. „Zdjęcia”]
 31/ Ksiądz Prof. Wojakowski Wincenty (ur.15.01.1887 Świątniki - zm.7.02.1952 Sieradz, poch. Sieradz),
      syn Sebastiana Wojakowskiego (1853 - 1926) i Anastazji Wcisło (1866 - 1932) - c. Jana Kantego Wcisło,
      student Uniwersytetu Jagiello
ńskiego 1907/08, Wydział  Lekarski,
      parafie : Rawa Ruska, Stryszów, Le
ńcze (do 1942 r.).  [zob. podstrona : Zdjęcia]
 32/ Wójcik Józef (ur.1890 Trąbki), syn Franciszka, rolnika w Sierczy. Stud. na Wydz. Teol. U.J. 1916/17 - 1917/18,
       członek Zgromadzenia Zmartwychwsta
ńców.

 Legiony Polskie 1914 - 1918 r.
 Bułat Piotr (ur.28.01.1896 Szczytniki), s. Marianny, przydział 3.pp.LP, zawód : lokaj
 Janik Władysław (ur.Szczytniki), starszy żołnierz, przydzial 3.pp.LP  2.pp.LP

 Sobór Piotr (ur.1896 Świątniki Dolne), s. Ludwika, pseudonim „Skórka”, stopień wojskowy : sierżant

 Grzebieniowski Jan (ur.16.06.1897 Grodkowice), s. Michała, Stopień : starszy żołnierz, przydział 3.pp.LP

 Jankowicz Jan (ur.25.08.1896 Grodkowice), s. Jana, czeladnik ślusarski

 Górecki Leon (ur.1896 Brzezie), zawód : drukarz, przydzial 2.pp. LP

 Więźniowie Oświęcimia : 

 Kołos Leon (ur.30.03.1904 Szczytniki - zm.12.02.1943 Oświęcim), wyzn. katol.
 Kołos Kazimierz (ur.27.03.1917 Szczytniki - zm.23.03.1942 Oświęcim), student, wyzn. katol., nr obozowy 22476 
 [s. Jakuba, student Wydz. Chemii  UJ., działacz podziemia AK]
 uczeń Gimnazjum Męskiego Zgromadzenia Ks. Misjonarzy w Wilnie (1933 r.)

 Straty osobowe i ofiary represji pod okupacją niemiecką : 

 
Bułat Eugeniusz (ur.20.09.1918 Szczytniki), obóz koncetracyjny Buchenwald, deportowany do Niemiec

 Bułat Franciszek (ur.13.09.1913 Szczytniki), przydział wojskowy : 5 p.p., starszy strzelec, jeniec wojenny,

 Stalag XII - B, nr jeńca 22959, 31.12.1841 zwolniony jako robotnik cywilny

 Bułat Fryderyk Karol (ur.4.11.1922 Szczytniki), s. Karola i Julii, deportowany do pracy w III Rzeszy 1.08.1943 - 1.03.1945
 Duliba Julianna (z d. Sk
imina) (ur.17.07.1924 Szczytniki), c. Piotra Skiminy i Marii,
 wywieziona na roboty 1.04.1941 - 1.12.1941, 1.07.1942 - 1.04.1945
 Grzywacz Józef (ur.15.03.1920 Biskupice - zm.26.07.2000), mieszkał : Trąbki,

 s. Józefa i Anieli, robotnik przymusowy zatudniony w sektorze wytwórczym, Niemcy, Oberasbach (Neustadt)

 Kołos Leon (ur.30.02.1904 Szczytniki - zm.12.02.1943 Oświęcim), więzień obozu Auschwitz

 Kołos Kazimierz (ur.2.03.1917 Szczytniki - zm.23.03.1942 Oświęcim), więzień obozu Auschwitz

 Kołos Eugeniusz (ur.15.04.1920 Szczytniki - zm.29.03.1998), s. Ludwika i Franciszki,

 robotnik przymusowy w rolnictwie 1940 -1945, Leitmertz (Czechy)
 Kołos Piotr Stefan (ur.17.03.1930 Szczytniki), s. Michała i Zofii Bułat, więzień obozu hitlerowskiego w 1940 r.

 s. Ludwika i Franciszki, deportowany do pracy w III Rzeszy 1.02.1940 - 1.04.1945 
 Lasoń Mieczysław Leon (ur.14.05.1925 Szczytniki - zm.12.06.2006),

 s. Marcelego i Marii, wywieziony na roboty 1.02.1941 - 1.04.1945 (Grossarl, Bischofshofen)
 Limanowski Stanisław (ur.25.10.1925 Szczytniki), s. Antoniego i Marianny,

 wywieziony na roboty 1.07.1940 - 1.04.1942, 1.08.1942 - 1.03.1945
 Okarma Józefa (z d. Bartosi ) (ur.17.03.1924 Świątniki), c. Walentego Bartosi i Cecylii, wywieziona

 na roboty 1.04.1940 - 1.03.1945 (Wallduern, Mosbach)

 Skimina Stanisław (ur.15.09,1910 Szczytniki - zm.27.05.1945), zginął obóz koncentracyjny Mauthausen

 Sobór Jan (ur.31.05.1923 Szczytniki), s. Franciszka i Zofii, obóz pracy, Niepołomice 1943 r.
 Strojek Michał (ur.27.09.1899 Szczytniki - zm.11.11.1941 w obozie Mauthhausen  - Gosen) (zob. wyżej)
 Szymoniak Henryk (ur.17.08.1916 Darczyce - zm.13.10.1997), mieszkał : Trąbki, s. Jakuba i Marii, wywieziony na roboty :
 1.10.1939 - 1.04.1945 Oberried kr. Freiburg
 Waśniowski Stanisław (ur.12.12.1921 Trąbki - zm.20.03.2002), s. Antoniego i Julii Pracuch,
 więzień obozu koncentracyjnego 1.05.1944 - 1.01.1945

 Waśniowski Mieczysław (ur.11.09.1924), obóz koncentracyjny Buchenwald, Riga (od 20.02.1943)

 Wcisło Wincenty (ur.18,12,1897 Szczytniki), mieszkał przed wojną : Poznań, przesiedlony 17.02.1938

 do Generalnej Gubernii

 Wcisło Franciszek (ur,4.09.1921 Szczytniki - zm.7.09.1994), s. Jakuba i Jadwigi,

 w czasie II wojny robotnik przymusowy, zatrudniony w rolnictwie, Eidlitz

 Wcisło Kazimierz (ur.2.07.1923 Szczytniki), s. Józefa i Julii, przed II wojną mieszkał Proszów, pow. Kępno,

 w czasie II wojny robotnik przymusowy, zatrudniony w rolnictwie, Schwante (1941 - 1945)
 Wcisło Józef (ur.13.03.1924 Szczytniki - zm.14.04.2005), s. Leona i Zofii Kołos, obóz hitlerowski 1.01.1944 - 30.06.1944
 Żak Jan (ur.19.02.1917 Trąbki 0 zm.8.06.2005), s. Józefa i Małgorzaty,

 deportowany do pracy przymusowej w III Rzeszy 1.04.1943 - 1.03.1945 (Lutherstadt)

 Emigranci do USA :   (do 1925 r.)
 ok.1903 - 1906 r. Skimina - Iwulska Katarzyna (ur.18.03.1878 - zm.22.05.1960 Cleveland, OH, USA),
             siostra Anieli i Marii
             ojc. Antoni Skimina (ur.27.05.1853 Szczytniki), s. Wincentego i Agnieszki Radwańskiej
             mat. (śl.7.02.1877) Małgorzata Jankowicz (ur.1857 Grodkowice), c. Macieja i Doroty Jędras
             mąż Katarzyny Skiminy (ślub 24.01.1900 Polska) :
             Bartłomiej Iwulski (Pisano Ewulski), (ur.20.08.1875 Polska - zm.24.01.1940 Crawford County, KS, USA).
             Dzieci (Iwulscy) : 10 (w latach 1900 -1903 ur. w Polsce, w latach 1906 - 1916 ur. Crawford County, KS, USA)

 1905 r. - Strojek Benedykt (ur.1863 Szczytniki), wypłynął statkiem "Georgia" z portu Triest (Włochy)
             ( 5.03.1905 r. w porcie Nowy Jork przyjął go Wojciech Olmiencki)
 1905 r. - Bułat Stanisław (ur.1860) Szczytniki, przybył do portu Nowy Jork 13.06.1905 r. z portu Hamburg,
             statkiem "Deutschland"
 przed 1907 r. - Radwański Hieronim ze Świątnik, ojciec Bartłomieja i Jana
 1907 r. - Radwański Bartłomiej (ur.1878), Świątniki, przybył do Nowego Jorku 29.02.1907 r. z portu Bremen
             statkiem "Brandenburg" z bratem Janem. W porcie przyjął ich ojciec Hieronim Radwański
 1907 r. - Radwański Jan (ur.1891), przybył do Nowego Jorku 29.02.1907 r. z bratem Bartłomiejem j.w.
 1907 r. - Radwańska Helena (ur.1880 Świątniki), żona w/w Bartłomieja Radwańskiego,
             przybyła do portu Nowy Jork 24.06.1907 r. z portu Antwerp, statkiem "Finland",
             przyjął ją i córkę mąż Bartłomiej Radwański
 1907 r. - Radwańska Stanisława (ur.1906 Świątniki), córka Bartłomieja i Heleny
             [w USA 24.06.1907 r.przyjął je Bartłomiej Radwański, mąż Heleny]
 1907 r. - Wcisło Piotr (ur.20.06.1867 Szczytniki, dom nr 44 - zm.1908 USA), przybył do portu Nowy Jork z portu Hamburg,
             23.02.1907 r. statkiem "Pretoria", 12.03.1907 r. w porcie Nowy Jork przyjął Wojciech Szczepanik
             ojc. Łukasz Wcisło (ur.1826 Szczytniki, dom nr 20)
             mat. Franciszka Żak (ur.1833 - zm.1875)
             żona Aniela Szczepanik z Brzezia (zm.1947)
             [po śmierci Piotra Wcisło w 1908 r., opiekunem jego 5 dzieci (ur.w latach 1898 - 1906) był brat Romuald Wcisło,

             dom nr 44]
 1907 r. - Wójcik Piotr (ur.1871), Trąbki [w USA 5.03.1907 r. w porcie Nowy Jork, przyjął go brat Franciszek Wójcik,

             zob.1910 r.]
 
1907 r. - Szwagrzyk Franciszek (ur.1883 Trąbki), 16.03.1907 r. przybył do portu Nowy Jork z Bremen, statkiem "Weimar"
 1907 r. - Wójcik Stanisław (ur.1880), Trąbki [w USA przyjął Franciszek Wójcik]
 1907 r. - Wcisło Elżbieta (ur.1884), Szczytniki, wyjazd z portu Bremen 24.03.1907 r. statkiem "Rhein" do Nowego Jorku
             (inni pasażerowie : Franciszka Gajewska, lat 23 z Krakuszowic, Katarzyna Rajca)
 1907 r. - Wcisło Wawrzyniec (ur.1882 Szczytniki - zm.1963 Głęboka k. Kocmyrzowa), s. Jakuba i Salomei z d. Bilskiej,
             w marcu 1907 r. przybył do portu Baltimore, Maryland, statkiem "Koln" z portu Bremen. Przyjął go Jędrzej Bułat.
             żona (śl.23.06.1908 r. Chicago,  USA) Jadwiga z d. Wcisło
 1907 r. - Wcisło Jadwiga (ur.1886 Szczytniki - zm.1977 Głęboka k. Kocmyrzowa), c. Kajetana i Cecylii z d. Bułat
             mąż (śl.23.06.1908 r. Chicago,  USA) Wawrzyniec Wcisło
 ok.1908 r. - Skimina Maria (ur.1.02.1891 Polska - zm.10.11.1973 Anna, Kansas, USA)
             ojc. Antoni Skimina (ur.27.05.1853 Szczytniki), s. Wincentego i Agnieszki Radwańskiej
             mat. (śl.7.02.1877) Małgorzata Jankowicz (ur.1857 Grodkowice), c. Macieja i Doroty Jędras
             1 mąż Marii S. : ślub 30.05.1908 Frontenac, KS, USA
                       John A. Crepinsek (ur.1880 - zm.1946), przybył do USA w 21 .03.1906 r.
                       Dzieci (Crepinsek) : 6 (w latach 1909 - 1918 , ur. Cockerill, Crawford, KS, USA)
             2 mąż Marii S. : ślub 16.10.1948 Chicago, USA
                       Joseph Zupon (ur.18.02.1888 - zm.14.01.1964, poch. Mt. Camel Cementery)

 ok.1910 r. - Bułat Jadwiga (ur.1890), mąż (śl.15.06.1910 Chicago) Tomasz Grabski z Grodkowic (ur.1883),

             przybyły do USA w 1907 r.
 1910 r. - Wojakowska Julia (ur.1889 Świątniki) i Wojakowska Antonina (ur.1908 Świątniki), z portu Bremen (Niemcy)
             [26.04.1910 r. w porcie Nowy Jork, przyjęła je Katarzyna Radwańska - siostra Julii]
 1910 r. - Wcisło Marianna (ur.1890), Szczytniki, Merseburg (Saksonia, Niemcy), panna
             przybyła do Nowego Jorku z portu Bremen 26.04.1910 r, statkiem "Kronprinz Wilhelm",
             przyjął ją Wawrzyniec Wcisło [zob. 1908 r.]
 1910 r. - Wójcik Piotr (ur.1871), Trąbki [w porcie Nowy Jork przyjął brat Franciszek Wójcik]
 1912 r. - Skimina Aniela (Angela) (ur.8.05.1888 - zm.16.03.1955 Melrose Park, IL. USA), mieszkała : Grodkowice
             ojc. Antoni Skimina (ur.27.05.1853 Szczytniki), s. Wincentego i Agnieszki Radwańskiej
             mat. (śl.7.02.1877) Małgorzata Jankowicz (ur.1857 Grodkowice), c. Macieja i Doroty Jędras
             Skimina Aniela przybyła do portu Nowy Jork w dniu 29.03.1912 statkiem "President Grant" z Hamburga,
             przyjął ją Bartłomiej Iwulski (opłacił 8 $), (ur.20.08.1875 Polska - zm.24.01.1940 Crawford County KS, USA),
             mąż siostry Katarzyny Skiminy (śl.24.01.1900 Polska),
             1 mąż Anieli S.(śl.29.05.1912 Crawford County Cansas) :
                       Johann "John" Orozen (ur.22.05.1879 St. Janz, Jugosławia - zm.8.05.1934 Crawford County Cansas)
                       Dzieci (Orozen) : 6, urodzone w Cockerill KS, USA
             2 mąż Anieli S.(śl.30.12.1939 Lamar MO) :
                       John Kalusha (ur.8.06.1887 Węgry - zm. ?
Pittsburg Cansas, poch. Mt. Carmel Cementary Frontenac, KS)
             3 mąż Anieli S. : NN.
 1912 r. - Kołos Julia z d. Bułat (ur.1892), Szczytniki [w dokumencie : Kolasawna Julia], przybyła z portu Antwerp,
             statkiem "Lapland"
             [13.05.1912 r. w porcie Nowy Jork, przyjął ją brat K. Bułat]
 1912 r. - Lasoń Stefan (ur.1894), Szczytniki, przybył do portu Nowy Jork 29.03.1912 r. z portu Hamburg,
             statkiem "President Grant", przyjął go Bartłomiej Jewolski [Iwulski ?]
 
1913 r. - Grzyb Andrzej (ur.1881), Szczytniki, przybył do Nowego Jorku 28.04.1913 r. z portu Antwerp, statkiem "Lapland"
             [29.04.1913 r. w porcie Nowy Jork przyjął go Piotr Grzyb, kuzyn]

 1913 r. - Bułat Julia (ur.1891), Szczytniki, przybyła do portu Nowy Jork z portu Bremen, statkiem "Roon"
             [21.06.1913 r. w porcie Nowy Jork, przyjął Tomasz Grabski (Grabowski) z Grodkowic (ur.1883),

             przybyły do USA w  1907 r.,
             mąż Jadwigi Bułat (śl.15.06.1910 Chicago)]
 1913 r. - Radwańska Waleria (ur.1891), Świątniki
 ok.1915 r. - Bułat Julia (ur.9.02.1894 Szczytniki - zm. stycze
ń 1979)
                 mąż (śl.1915) Jan Kozioł (ur.ok.1883 Sułkowice)
                 [prawdopodobnie to Julia Bułat, przybyła do USA w 1913 r.]
 1925 r. - Skimina Wiktor (ur.1897 Szczytniki),
              żona Emilia Wcisło (ur.1900 - zm.1956), c. Piotra Wcisło i Anieli Szczepanik z Brzezia
            
18.10.1925 przybyli do portu Nowy Jork, statkiem "Frederik VIII' z portu Kopenhaga

 Emigranci do krajów Europy : ( do końca XIX wieku)

1890 r. - ze Szczytnik : rodzeństwo ; Jerzy (ur.1869), Wojciech (ur.1872) i Maria Wcisłowie,
             dzieci Łukasza Wcisło (ur.1839) i Joanny Kołos (Szczytniki, dom nr 12, od ok. 1867 r. dom nr 80),
             wyemigrowali do Petrvald k. Ostrawy (Czechy), później część rodziny do Kanady
             [prawnuk Jerzego - Mark Vcislo, dyplomata, Pierwszy Sekretarz Ambasady Kanady w Chinach (2008 r.)]
             http://w01.international.gc.ca/cra-rce/Mission.aspx?lang=eng&mid=32
 ok. 1890 r. - ze Szczytnik : Wincenty Bułat i żona Katarzyna Kołos, Francja

 Skróty :
 SHGK - Słownik historyczno - geograficzny woj. krakowskiego w średniowieczu
 PSB - Polski Słownik Biograficzny

 

 

powrót do strony głównej