S z c z y t n i k i  i  Ś w i ą t n i k i  D o l n e

w  par.  Brzezie k. Wieliczki

                  

 

 

 Jan Bułat
                                                       
             "Powstanie i  50 - lat  działalności  Ochotniczej  Straży  Pożarnej 

w  Szczytnikach, gmina  Gdów, powiat  Wieliczka".  Lata  1949 - 2000.

                                 [artykuł ze zbiorów prywatnych p. Anny Wcisło ze Szczytnik]

                                                                   
Ziemi, z której wyrosłem
                                                                                     i ludziom ze Szczytnik 
                                                                                     oraz pamięci przyjaciela
                                                                                     Franciszka Wcisły od Kubusiowej - poświęcam                                                                 
                                                                                     Napisał Jan  BUŁAT  od Manci
                                                                                     Kraków - Szczytniki, kwiecień 2001 r.


 SPIS  TREŚCI  OPRACOWANIA :

 OSP w Szczytnikach, gmina Gdów - wprowadzenie czyli jak dawniej bywało
  1. Zawiązanie i rozpoczęcie działalności OSP w 1949 r.
  2. Zakup sikawki, motopompy i sprzętu pożarowego
  3. Budowa Domu Strażaka z remizą
  4. Budowa zbiorników wody p. pożarowej i krytego kanału
  5. Rozbudowa Domu Strażaka
  6. Fundacja sztandaru OSP i uroczystość 40 - lecia działalności
  7. Fundacja tablicy pamiątkowej
  8. Współpraca z Kołem Gospodyn Wiejskich - usługi maglarskie
  9. Młodzieżowa drużyna i organizowanie siłowni
 10. Okolicznościowe uroczystości i działania w Domu Strażaka
 11. Jubileusz 50 - lecia OSP w Szczytnikach
 12. Składy osobowe Zarządów i ważniejsza działalność
 13. Odznaczeni, wyróżnieni, otrzymali dyplom uznania
 14. Lista członków założycieli w październiku 1949 r.
 15. Wykaz osobowy zorganizowanej w 1953 r. drużyny strażackiej
 16. Zmarli członkowie załozyciele, zwyczajni, popierający i druhowie strażacy


 OSP w Szczytnikach, gmina Gdów - Wprowadzenie czyli jak dawniej bywało.

    Pożary obok gradobicia były jedną z najbardziej dotkliwych klęsk żywiołowych niszczących dobytek mieszkańców wsi.
 W suplikacjach śpiewano "Od powietrza, głodu, ognia i wojny zachowaj nas Panie". Niszczącemu działaniu żywiołu ognia 

 sprzyjał stan budownictwa i częsty brak wody do gaszenia go.
 Do 1921 r. w Szczytnikach chłopskie budynki w ciasnej zabudowie wznoszono z łatwopalnego drewna, dachy kryto słomianą 

 strzechą. Powałę z desek układanych na stragażach lepiono warstwą gliny, starannie wykonane chroniło spaleniem się 

 pomieszczeń przyziemia. Na strychu domu mieszkalnego przechowywano ziarno, plewy i słomę.
    W czasie pożaru ogień gaszono wodą czerpaną ze studni lub stawu, tworząc łańcuch ludzi przekazujących sobie wiadra
 z wodą. Studzien we wsi było mało, często przy gaszeniu ognia wysychały. Niektórzy gospodarze urządzali stawy

 o pojemności wody do 300 m^ 3.

 Takie stawy były m. in. u Józefa Wcisły - Kancioka, Szczytniki 104, Piotra Skiminy - Treka, Szczytniki 34
 i Wawrzyńca Kołosa - Bujcyrka, Szczytniki 12. Jeszcze w latach był u Piotra Urbana, Szczytniki 46, duży prostokątny 

 staw, pozostałość po XIX -  wiecznym dworze Pawła Libiszewskiego, ale nie odnawiany wysechł i stał się łąką.

 Przed zaskoczeniem pożaru w nocy, po wsi chodziła dwuosobowa straż nocna zwana "wartą" z rogiem

 do trąbienia na alarmy, spełniana przez mieszkańców wsi kolejno z numeru. Nadzór nad wartą pełnił sołtys.
    Dla łagodzenia skutków pożarów, w Krakowie 1860 r. zawiązano dobrowolne stowarzyszenie ziemian i przemysłowców
 pod nazwą : Towarzystwo Ubezpieczeń od ognia, które przyjęło za swojego patrona św. Floriana, stąd  potocznie zwane 

 "Florianką". Później jego działalność objęła także włościan, którzy pod koniec XIX wieku zaczęli się garnąć

 do ubezpieczenia swojego dobytku.
 19 stycznia 1902 r. rozpoczęło swoją działalność ubezpieczeniową : Ludowe  Towarzystwo Ubezpieczeń od Ognia "WISŁA".
 Klemens Radwański ze Świątnik w "PRZYJACIELU  LUDU" nr 13 z dnia 26 marca 1911 r., gdy pisze o pożarze domu
 Marcela Radwańskiego w Świątnikach 24, apeluje do miejscowych gospodarzy, aby się ubezpieczali w Towarzystwie 

 Wzajemnych Ubezpieczeń "WISŁA". Jak wyglądało ubezpieczenie od ognia, które w Szczytnikach potocznie nazywano 

 SEKURACJĽ w tym Towarzystwie, pisał tygodnik "PIAST" nr 16 z dnia 19.04.1914 r. : "12 lutego 1914 r. spalił się dom,

 stodoła i stajnia w Chróści [dzisiaj część Staniątek, gdzie stoi klasztor PP. Benedyktynek - przyp. J.B.]

 ubezpieczone w Towarzystwie Wzajemnych Ubezpieczeń "WISŁA". Natychmiast po zawiadomieniu o pożarze przybył

 delegat  "WISŁY" i komisja złożona z wójta gminy p. Chytrosia i zaprzysiężonych asesorów gminnych,

 która przyznała mu wynagrodzenie w kwocie 1380 koron, kwotę te po kilku dniach otrzymał.".
    Pierwsze inicjatywy związane z organizowaniem Ochotniczych Straży Pożarnych w Galicji wiąże się z działalnością 

 Krajowego Towarzystwa Ubezpieczeń od Ognia. W Galicji pierwszą Ochotniczą Straż Pożarną założono 1865 r. w Krakowie.

 W 1869 r. powstała OSP w Bochni i 1872 r. w Wieliczce. Pierwsze organizacje strażackie istniały i działały luźno.

 25 sierpnia 1872 r. w Wieliczce odbył się zjazd, w którym uczestniczyli delegaci prawie wszystkich istniejących w Galicji

 straży pożarnych. Uczestnicy tego zjazdu jednogłośnie wypowiedzieli się za utworzeniem ogólnokrajowego związku 

 strażackiego. We Lwowie 1875 r. odbył się I Krajowy Zjazd Strazy Pożarnych z wystawą sikawek,

 który powołał Krajowy Związek Ochotniczych Straży Pożarnych.

 W maju 1887 r. ukazał się pierwszy numer "PRZEWODNIKA  POŻARNICZEGO" - pisma tego związku.

 W 1903 r. Krajowy  Związek OSP nawiązuje bliższą współpracę z Towarzystwem Kółek Rolniczych w zakresie

 organizowania OSP na wsi wśród chłopów.

 Od lipca 1903 r. do wybuchu I wojny światowej, ukazuje się pismo "OBRONA  POŻARNA" jako dodatek do tygodnika

 "Przewodnik Kółek Rolniczych". Ochotnicza Straż Pożarna w Szczytnikach, pow. Bochnia, pierwszy raz zawiązała się

 przy Kółku Rolniczym w sierpniu 1913 r.

 Fakt ten odnotował "PRZEWODNIK  KÓŁEK  ROLNICZYCH" nr 24 z dnia 30.08.1913 r.. Być może, że
 z działalności tej OSP pochodziły ręczne, drewniane sikawki do gaszenia ognia, o których mi wspominał wiosną 1999 r.
 Adam Wcisło s. Józefa ze Szczytnik. Wybuch wojny w 1914 r. i działania frontowe w tutejszej okolicy uniemożliwiły 

 rozwinięcie dalszej działalności nowopowstałej straży. W latach 1914 - 1949  Ochotniczej Straży Pożarnej w Szczytnikach

 nie było. Najbliższa OSP była w Brzeziu, 3 km od Szczytnik, założona w 1918 r. przez miejscowego nauczyciela Kamprata. 

 Komendantem tej straży był Stefan Chytroś - kowal z Brzezia w majątku pana Żeleńskiego.
    Na podstawie gazet z lat 1911 - 1921 można przypomnieć niektóre pożary w tutejszej okolicy.
 "11 marca 1911 r. o godzinie wpół do ósmej wieczorem wybuchł pożar w Świątnikach Dolnych w domu Marcela  

 Radwańskiego, a tak prędko ogień ogarnął budynek, że z wielkim trudem zdołaliśmy  wyratować sprzęty domowe

 i inne rzeczy gospodarskie. Wszystka pasza dla bydła, a także kilka korcy zboża, które były na strychu tego domu

 wszystko się doszczętnie spaliło.
 Na miejsce pożaru przybyła ludność naszej wsi, a także okolicznych wiosek, broniąc sąsiednich budynków,

 którym zagrażało wielkie niebezpieczeństwo. Szkodę spalonego budynku obliczaja na 800 koron, ubezpieczonego

 we Floriance.".
 Tak pisał o tym pożarze Klemens Radwański w "PRZYJACIELU  LUDU".
 Pożar zapruszył małoletni gołębiarz. Żona Marcelego, który tego wieczoru poszedł "na karty" sama leżała po urodzeniu  

 dziecka w domu, który sie zapalił. Nim nadeszła pomoc ludzi, wstała i ratowała dzieci.

 W rezultacie po pożarze umarła 26 maja 1911 r.
    "23 lutego 1914 r. o godzinie 5 - tej rano wybuchnął pożar w Fabryce [Cegielni - J.B.] Wimmer, Żeleński, Radziwiłł
 w Niepołomicach. Pożar zniszczył wszystko. Fabryka wyrabiała najlepsze dachówki i dreny na całą Galicję ...".

 Donosząc o tym PIAST w numerze 10 - tym z dnia 3.03.1914 r. dalej tak pisał : "przez zniszczenie tej fabryki wielką szkodę  

 poniosła ludność okoliczna, która co czternaście dni pobierała 1400 koron tytułem zarobku.".
    "16 lipca 1917 r. w południe straszna klęska spadła na gminę Kłaj, jedna z najbiedniejszych w powiecie bocheńskim,

 dzisiaj prawie nie istnieje.". Tak pisał "PIAST" nr 30 z dnia 29.07.1917 r. i dalej "Od ognia kominowego buchające iskry

 grzane wichrem przeniosły sie na strzechy i w ciągu kilku godzin obróciły kwitnąca wieś w pierzynę [...]. Pożarowi uległa też 

 filia  bocheńskiej  powiatowej składnicy, w której znajdowały się towary wartości  kilkunastu tysięcy koron. Kilkaset rodzin 

 znalazło się bez dachu nad głową.". Donosząc o tym redakcja "PIASTA" apelowała do całego powiatu o pomoc

 dla pogorzelców, przekazała 50 koron, wiceprezes Rady Powiatowej dr Kiernik - 50 koron. Pierwszej akcji ratunkowej  

 pogorzelcom udzielił poseł Ruebenbaner, dając zaraz na drugi dzień zapomogę po 20 koron i bochen chleba na osobę.

 Wójt gminy i radni  zwrócili się z prośbą do Karena Gotza o pomoc dla nieszczęśliwych pogorzelców.
    "12 sierpnia 1921 r. w południe wybuchnął w Szczytnikach, pow. bocheński, w kominie ubogiego domku Marianny Kołos
 i w kilku godzinach zniszczył doszczętnie 20 domów ze stajenkami, chlewami i 17 stodół ze zbożem, upał niesłychany

 i wicher utrudniał ratunek. O gwałtowności ognia świadczy fakt, że kobietę Jadwigę Bułat, uciekającą z płonącego

 domu, na drodze już pochwyciły płomienie i spaliły, - 27 rodzin, w tym 141 osób zostało całkiem bez dachu, odzieży

 i chleba.". Tak pisał o wielkim, zbiorowym pożarze w Szczytnikach "GŁOS  NARODU" nr 188 z dnia 20.08.1921 r.

 W domu Franciszka Bułata - Grola spalił się dzierżawiony przez jego brata Andrzeja Bułata sklep Kółka Rolniczego.

 W sklepie były beczki z naftą, ich wybuch spotęgował ogień. W końcu sierpnia po tym pożarze do Szczytnik przybył

 z pomocą pogorzelcom ówczesny Prezes Rady Ministrów RP i Prezes PSL "Piast" Wincenty Witos,

 który był w Krakowie na otwarciu województwa krakowskiego. Wszyscy pogorzelcy otrzymali artykuły żywnościowe

 m. in. mąkę i kaszę oraz drewno z lasów państwowych na odbudowę swoich domów.

 Dzięki tej pomocy, po otrzymaniu odszkodowań asekuracyjnych mogli się szybko odbudować.
    Pamięć tego pożaru głęboko zachowała się we wsi, ale co kilka lat nadal wybuchały niszczące pożary w Szczytnikach

 i okolicy.
 Z zeszytu ogłoszeń parafialnych z lat 1929 - 1937 kościoła parafialnego w Brzeziu możemy odczytać, że zbierane były

 w tym kościele składki na pogorzelców : z Dąbrowy, w niedzielę 13 / 10.1929 r., z Szarowa, w niedzielę 16 / 11.1930 r.

 i 3 / 9. 1932 r.
    W 1938 r. spaliły się duże ok. 20 x 80 m stodoły dworskie majątku p. Żeleńskiego w Brzeziu.

 W czasie okupacji niemieckiej ok. 1943 r. spaliła się drewniana zagroda Trzasków z rodu Skiminów na niwie Łączki

 w Szczytnikach, w 1944 r.  drewniany dom Bednarzów. W akcji gaszenia tego domu brali udział zakwaterowani we wsi 

 żołnierze niemieccy, którzy zorganizowali wzorowy łańcuch wodny ze stawu Piotra Skiminy - Treka. W 1945 r. spalił się

 dach domu Piotra Maloty w Świątnikach. Spalony dach odbudowano.

 W 1946 r. spalił się dach domu Stanisława Wcisły - Ciemnego, który odbudowano. Po żniwach 1948 r. spaliła się

 nowo - wybudowana stodoła Bolesława Wcisło - Kancioka w Szczytnikach - przedewsie.
    Jesienią 1948 r. od pioruna spalił się dach domu  Franciszka Bułata - Grola, który po raz drugi stal się pogorzelcem. 

 Spalony dach odbudowano. Ten pożar bardzo poruszył mieszkańców Szczytnik. To poruszenie pozytywnie wpłynęło

 na zawiązanie się OSP w Szczytnikach.
    Jakże tu nie wspomnieć o zachowanej w rodzinnych przekazach  PRZEPOWIEDNI  kwestorza klasztoru OO Reformatów
 w Wieliczce - brata Alojzego Kosiby, dziś w 2000 r. Sługi Bożego, który w pierwszej połowie XX wieku w Szczytnikach

 i tutejszej okolicy kwestował. Tenże brat Alojzy Kosiba, gdy przed pierwszą wojną światową zbierał kwestę w Szczytnikach, 

 był w domu Karola i Urszuli Strojków, Szczytniki 57, wychodząc powiedział :

 "W  SZCZYTNIKACH  BĘDZIE  WIELKIE  NIESZCZĘŚCIE,  KTÓRE  OMINIE  TEN  DOM".
    I tak się stało, w sierpniu 1921 r. wielki zbiorowy pożar wybuchnął w domu Marianny Kołos zwanej "Bucia",

 Szczytniki 76, w bliskim sąsiedztwie domu Karola i Urszuli Strojków, ale rozprzestrzenił się w przeciwnym kierunku

 na gęsto zabudowaną część wsi, ich obejście nie doznało nieszczęścia pożaru.
 To w tym obejściu, Szczytniki 57, przy głównej drodze, u Szczepana Strojka syna Karola i Urszuli, - gdy w Szczytnikach 

 nie było jeszcze remizy, - przechowywano sikawkę i motopompę OSP w Szczytnikach.
    Relację o przepowiedni brata Alojzego Kosiby przekazała autorowi w sierpniu 2000 roku w Szczytnikach 94 wnuczka 

 Karola i Urszuli Strojków - Józefa Strojek c. Józefa Wcisły - Kancioka, żona Ferdynanda Strojka s. Ludwika.

 1. ZAWIĄZANIE  I  ROZPOCZĘCIE  DZIAŁALNOŚCI  OSP

    Jak prawie w każdej wsi tutejszych okolic, w Szczytnikach po II wojnie światowej działało Koło Młodziezy Wiejskiej "WICI", 

 które za bilety na urządzanie przedstawienia i zabawy taneczne zorganizowało  salę teatralną i świetlicę z biblioteką

 i radiem, z której chętnie i licznie korzystali mieszkańcy Szczytnik i okolicy. Zgromadziło takze liczne fundusze.
    W Szczytnikach z tradycjami ruchu ludowego, Wincentego Witosa i strajków chłopskich w 1937 r., aktywnie działało

 liczne Koło PSL, do którego należało kilku, wiekowo starszych członków Koła "WICI" m. in. Bolesław Bielski, Franciszek 

 Wcisło s. Jakuba, Stanisław Wcisło s. Juliana. Po "ucieczce" Stanisława Mikołajczyka w 1947 r. Koło PSL upadło,

 a chłopi garnęli się do świetlic, aby słuchać audycji radia BBC z Londynu i Głosu Ameryki z Waszyngtonu.

 Przez kilka miesięcy kwaterował w Szczytnikach 101 w domu Sylwestra Dzierzbińskiego pododział KWB,

 bez represji patrolowali wieś.
    Gdy w 1947 r. ZMW ogłosił hasło jednego związku  Młodziezy Polskiej, w zarządzie szczytnickiego Koła "WICI" powstała 

 myśl, aby członkowie tego Koła zawiązali Ochotniczą Straż Pożarną w Szczytnikach, dotychczasową działalność

 Koła "WICI" wprowadzić do OSP i uciec przed nowym związkiem młodzieży. Myśl taką wysunął Franciszek Wcisło

 s. Jakuba, w tym czasie główny animator młodzieży w Szczytnikach. Ponieważ nie udało się tego zrealizować

 przed 22 lipca 1948 r., kiedy zlikwidowano cztery organizacje młodzieżowe, w tym ZMW RP "WICI" i utworzono ZMP

 z konieczności Zarząd Koła "WICI" postanowił, że do czasu zawiązania OSP w Szczytnikach, Koło "WICI" wejdzie do ZMP 

 zachowując dotychczasową dzialalność niezależną, posiadane fundusze przeznaczy na zakup małopompy dla OSP.

 Taką uchwałę podjęto na ostatnim walnym zebraniu członków Koła MW "WICI" w Szczytnikach, pow. Bochnia, bodajże

 w sierpniu 1948 r. W ten sposób powstało i do końca sierpnia 1950 r. działało w wiciowym składzie Koło Wiejskie ZMP

 w Szczytnikach, pow. Bochnia - "ciekawe i dziwne", jak mówiono w Zarządzie Powiatowym ZMP w Bochni,

 przez partyjnych działaczy m. in. z okolic Pierzchowa, Krakuszowic - Sękiny i Zborczyc nazywane REAKCYJNYM,
 a przez mieszkańców Szczytnik NASZYM.
    W nawiązaniu do wspomnianej uchwały, wiosną 1949 r. Koło Wiejskie ZMP w Szczytnikach wystąpiło do sołtysa

 o zwołanie mieszkańców gromady w sprawie zorganizowania OSP w Szczytnikach i zakupu motopompy, zgłaszając 

 gotowość wpłacenia 30 tys. zł. na ten zakup.

 Swojego członka Bolesława Bielskiego wypróbowanego w działalności Koła "WICI" i PSL skierowało
 na organizowany w Bochni kurs dla komendantów OSP. Po ukończeniu tego kursu B. Bielski rozpoczął społeczną

 działalność przeciwpożarową w Szczytnikach.
    W odpowiedzi sołtys Konstanty Kołos  s. Franciszka zwany Kurda w maju 1949 r. zwołał ogólne zebranie mieszkańców 

 gromady Szczytniki, na którym uchwalono zawiązanie OSP w Szczytnikach i DOBROWOLNĄ  SKŁADKĘ  PIENIĘŻNĄ” 

 na zakup motopompy, której koszt szacowano na 200 tys. złotych. W oparciu o tę uchwałę gromady przedstawiciele Koła 

 Wiejskiego ZMP piszący te słowa Jan Bułat s. Piotra zwany "od Manci" i Franciszek Wcisło s. Jakuba

 zw. "od Kubusiowej" w niedzielę po południu w północnej części wsi rozpoczęli zbiórkę pieniężną na zakup motopompy

 dla formalnie jeszcze nie zawiązanej OSP w Szczytnikach.

 Po zakończeniu tej zbiórki, z zebranymi pieniędzmi przeszli do świetlicy Koła ZMP w budynku po mleczarni, gdzie było 

 kilkunastu chłopów ze Szczytnik, czekających na słuchanie wieczornej audycji w języku polskim radia BBC z Londynu

 m. in. Eugeniusz Bułat s. Wojciecha, Witold Janik s. Antoniego, Andrzej Kołos s. Wawrzyńca kowal zw. Jędras, 

 Konstanty Kołos s. Franciszka - sołtys, Piotr Kołos s. Jana, Wawrzyniec Kołos s. Wawrzyńca zw. Bajcyrek,

 Antoni Kubicz s. Piotra, Władysław Malota s. Erazma, Władysław Skimina s. Wincentego zw. "Duduś",

 Franciszek Sobór s. Floriana, Eugeniusz Strojek s. Stanisława zw. Berek, Ludwik Strojek s. Fabiana zw. Ludwa, 

 Bolesław Wcisło s. Szymona zw. Kanciok, Czesław Wcisło s. Romualda, Henryk Wcisło s. Jana zw. Jasiczek,

 Marian Wcisło s. Leona, Stanisław Wcisło s. Romualda.
 W ich obecności wg podpisanej przez ofiarodawców listy, policzyliśmy zebraną kwotę, która wynosiła przeszło 27 tys.

 złotych, przekazując ją sołtysowi. Ale sołtys i zebrani chłopi poprosili Eugeniusza Bułata s. Wojciecha, aby do czasu 

 wyboru Zarządu OSP, pełnił funkcję pełnomocnika grupy inicjatywnej OSP w Szczytnikach i on przejął od nas zebraną

 kwotę i nastepnie na zakup motopompy. W następne niedziele inni przedstawiciele Koła ZMP m. in. Bolesław Bielski,

 Józef Siuda, Jan Sobór s. Franciszka, Stanisław Wcisło przeprowadzali dalsze zbiórki na motopompę.
 Eugeniusz Bułat s. Wojciecha ludowiec, działacz spółdzielczy i samorządowy, animator mechanizacji rolnictwa we wsi,

 w tym czasie członek Rady Nadzorczej Spółdzielni Mleczarskiej "GRODKOWIANKA" w Targowisku.

 W gminie Targowisko aktywnie działała młoda OSP w Staniątkach, która w tym czasie nabyła motopompę. Prezesem OSP

 w Staniątkach był p. Hilary Kulczycki, kierownik szkoły powszechnej w Staniątkach. Do niego w lipcu 1949 r. udał się 

 Eugeniusz Bułat s. Wojciecha po informację, jak zawiązać i rozpocząć działalność Ochotniczej Straży Pożarnej we wsi. 

 Hilary Kulczycki udzielił mu niezbędnych informacji o stowarzyszeniu Ochotnicza Straż Pożarna i pouczył go jak prowadzić

 książkę kasową i majątkową OSP. Podarował mu swój opisany i przygotowany na okres działania 1950 egzemplarz

 pt. Stowarzyszenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Staniątkach, gm. Targowisko, pow. bocheński

 KSIĄŻKA  KASOWA  I  MAJĄTKOWA.

 W zwiĄzku z tym skreślił czerwonym kopiowym ołówkiem napis : w Staniątkach, gm. Targowisko, pow. bocheński

 i pieczątkę ze swoim podpisem. Następnie Eugeniusz Bułat czarnym atramentem napisał w tytule :

 w Szczytnikach, gm. Niegowić, pow. Bocheński [ zob. kserokopia - ].

 W tej  KSIĄŻCE  KASOWEJ  I  MAJĄTKOWEJ  OSP  od 2 sierpnia 1949 r. jako pełnomocnik grupy inicjatywnej, formalnie

 jeszcze nie zawiązanej OSP w Szczytnikach.

 Książka ta po 50 - latach zachowała się i stanowi wiarygodne źródło historyczne - w załączeniu kserokopie.
 W tej książce kasowej i majątkowej  na stronie wpływy, miesiąc sierpień 1949 r. :
 - liczba kolejna 1, data 2 sierpień, czarnym atramentem zapisano :

 "zbiórka na zakup motopompy od Mieszkańców gr[omady] Szczytniki, suma zł. 122 421, -"
 - liczba kolejna 2, data 20 sierpnia, zapisano : Zarząd ZMP gr[omady] Szczytniki na zakup moto - pompy, suma zł. 30 000 -,
 - liczba kolejna 3, data 21 sierpnia, zapisano : sołtys gr. Szczytniki na zakup moto - pompy, suma zł. 6 000, -
 Ta ostatnia kwota pochodziła ze zbiórki na motopompę u sołtysa wsi Szczytniki Konstantego Kołosa.
 Razem wpływy w sierpniu 1949 r. wynosiły 158 421 złotych, a wydatki : na Tydzień obrony przeciw pożarowej - 100 zł.

 i Cegiełka na poświęcenie motopompy Ochotniczej Straży Pożarnej gromady Szczytniki - 500 zł.

 Pozostałość na 1 września 1949 r. wynosiła 157 821 złotych.
    Jak z powyższego widać, mieszkańcy Szczytnik w ciągu kilku tygodni złożyli na zakup motopompy 128 tys. złotych.

 Zarząd Koła  ZMP w Szczytnikach wpłacił 30 tys. złotych u Eugeniusza Bułata s. Wojciecha, który prowadził książkę

 kasową i majątkową OSP, gdy jeszcze formalnie w Szczytnikach się nie zawiązała.
 Za Zarząd Koła Wiejskiego ZMP wpłaty dokonali : skarbnik - Aleksandra Strojkowna c. Ludwika

 i przewodniczący - Franciszek Wcisło s. Jakuba, który w październiku 1949 r. brał udział w zebraniu założycielskim OSP,

 w styczniu 1950 r. zrezygnowal z funkcji przewodniczącego Koła ZMP i wyjechał do Szkoły Praktyków Specjalistów

 Ogrodnictwa w Miliczu, woj. Wrocław.
 Zebrana w krótkim czasie kwota z dobrowolnych składek dobrze świadczy o ofiarności mieszkańców Szczytnik na wspólne 

 dobro - choć sami byli biedni.
    Na podstawie wykazów z przeprowadzonych zbiórek pieniędzy na zakup motopompy, potwierdzonych własnoręcznym 

 podpisem przez wpłacającego mieszkańca Szczytnik, Eugeniusz Bułat s. Wojciecha sporządził listę

 członków - założycieli OSP w Szczytnikach, którzy na zwołanym przez sołtysa Konstantego Kołosa zebraniu

 założycielskim 20 października 1949 r. formalnie zawiązali Ochotniczą Straż Pożarną w Szczytnikach, gmina Niegowić,

 powiat Bochnia i wybrali pierwszy Zarząd OSP w następującym składzie :
 Komendant : Bolesław Bielski, ur.1920, s. Stanisława
 Sekretarz : Eugeniusz Bułat, ur.1903, s. Wojciecha, który prowadził książkę kasową i majątkową OSP
 Członkowie Zarządu :

 Szczepan Strojek, ur.1902, s. Karola
 Ludwik Strojek, ur.1900, s. Fabiana
 Wawrzyniec Kołos, ur.1901, s. Wawrzyńca.

 2. ZAKUP  SIKAWKI,  MOTOPOMPY  I  SPRZĘTU  POŻARNICZEGO

    Gdy pod koniec 1949 r. zebrano odpowiednią kwotę 158 tys. zł., rozpoczęto starania o zakup motopompy.

 W listopadzie 1949 r. Eugeniusz Bułat sekretarz OSP udal sie do Wrocławia w celu kupna motopompy,

 ale bezskutecznie, gdyż jej tam nie znalazł.
 Wg książki kasowej i majątkowej OSP, z datą 4 grudnia 1949 r. - "Jako zwrot kosztów podróży do Wrocławia

 w sprawie zakupu motopompy" wypłacono mu 8 460 złotych.
    W 1950 r. nastąpiła urzędowa wymiana pieniędzy. We wspomnianej książce kasowej pozostałość

 w kasie OSP - 149 361 zł. zyskała nową wartość 17 661 złotych. Nieoczekiwanie dla Zarządu OSP Szczytniki wystąpiły    - 

 trudności z zakupem motopompy. Okazało się, że musi być decyzja przydziału, żeby taka decyzja była, to OSP musi

 działać, bo przydział jest dla wyróżniających się, a do działania konieczna jest sikawka. W związku z tym Zarząd OSP 

 Szczytniki w październiku 1950 r. kupił od OSP w Brzeziu ręczną sikawkę dwucylindrową przenośną za kwotę 5 000 zł.

 i wóz konny z platformą za kwotę 1 250 zł., a nowy komendant OSP w Szczytnikach

 Stanislaw Bułat s. Andrzeja - ostatniego w 1935 r. wójta gminy Szczytniki - zorganizował drużynę strażacką.

 Niestety, imiennego składu tej drużyny nie znalazłem.
    W sierpniu 1994 r. w Wojewódzkiej Komendzie Straży Pożarnej w Krakowie kupiono pierwszą 3 - cylindrową motopompę 

 marki "Silesia", za którą zapłacono 10 745 zł. Z tą motopompą szczytniccy strażacy rozpoczęli bardziej skuteczną akcję 

 gaszenia pożarów w Szczytnikach i okolicy, m. in. w Brzeziu, Czyżowie, Świątnikach, Wiatowicach i Zborczycach.
    W 1965 r. Powiatowa Komenda Straży w Bochni za dobrą i owocną działalność drużyny strażackiej, przekazała OSP 

 w Szczytnikach nowa motopompę "POLONIA" M - 800.
    Sekretarz OSP Eugeniusz Bułat s. Wojciecha, samotny bez rodziny, w latach 1929 - 1938 pracował w Kanadzie,
 w Szczytnikach posiadał 3 ha roli, którą uprawiał - ekonomicznie, niezależny ofiarnie wspomagał bieżącą działalność

 zarządu OSP w Szczytnikach.
    W 1985 r. OSP w Szczytnikach kupiła za 132 tys. zł. samochód bojowy ŻUK  z przyczepą, który 25 lipca 1985 r. 

 uroczyście z udziałem władz Gminy Gdów przekazano do użytku drużynie strażackiej OSP w Szczytnikach.

 Komenda Wojewódzka Straży Pożarnej w Krakowie przekwalifikowała jednostkę OSP w Szczytnikach z typu M - 2 na S - 1,

 to znaczy : własny samochód i dwie motopompy.
    W latach 1950 - 1985 wyjazdy szczytnickiej drużyny do akcji ratowania i gaszenia pożarów odbywały się konno,

 ale szybko i sprawnie. Gdy nie było w Szczytnikach remizy - sikawkę i motopompę przechowywano w prywatnych

 pomieszczeniach Szczepana Strojka, przy głównej drodze przez wieś w sąsiedztwie gospodarstw, które posiadały

 sprawne konie i w razie potrzeby oddawały je szybko do użytku strażakom. W składzie drużyny strażackiej byli znakomici 

 furmani np. Stanisław Strojek s. Szczepana.

 3. BUDOWA  DOMU  STRAŻAKA  Z  REMIZĄ.

    Równocześnie z inicjatywą zorganizowania OSP, w Szczytnikach myślano o budowie  DOMU  LUDOWEGO  z remizą,
 dla potrzeb OSP, Koła młodzieży i i nnych organizacji we wsi. Przez lata bezinteresownie zwożono z Raby piasek i żwir.
 Za pieniądze z urządzanych zabaw tanecznych i przedstawień kupowano cement, żużel i społecznie robiono pustaki

 z myślą o budowie domu ludowego i remizy. Mówią o tym zapisy w Książce Kasowej OSP np. w styczniu 1957 r. są wpłaty

 za wypożyczone pustaki, "Koło M. W. w Szczytnikach wplaciło 400 zł." za bilety na przedstawienie.
    20 lutego 1979 r. odbyło się zebranie mieszkańców wsi oraz członków OSP w Szczytnikach z udziałem Naczelnika Gminy 

 Gdów - Aleksandra Ciężarka i Głównego Księgowego Urzędu Gminy - Zdzisława Banasia, na którym to zebraniu 

 jednogłośnie postanowiono, że wszyscy mieszkańcy Szczytnik wezmą udział w przygotowaniu i budowie Domu Strażaka

 w Szczytnikach. Naczelnik Gminy przyrzekł : - jeśli mieszkańcy wsi bezinteresownie w czynie społecznym wykonają stan 

 surowy, to gmina sfinansuje koszty robót wykończeniowych. Wybrano Komitet Budowy  DOMU  STRAŻAKA 

 w Szczytnikach w składzie :
 przewodniczący budowy - Kazimierz Bułat s. Marcina

 naczelnik OSP, zastępca przewodniczącego - Józef Kołos s. Wiktora sołtys,

 członkowie komitetu :

 Szczepan Strojek s. Karola,

 Eugeniusz Więcław dyrektor SP w Szczytnikach,

 Eugeniusz Wcisło s. Sykstusa,

 Marian Wcisło s. Leona,

 Józef Siuda s. Wiktora,

 Józef Radwański s. Bolesława,

 Leonard Skimina s. Stanisława zw. Siasiu,

 Izydor Seweryn s. Kazimierza,

 Czesław Stawarz s. Antoniego,

 Stanisław Wcisło s. Juliana
 i Stanisław Bułat s. Andrzeja
.
    Jedynym miejscem pod budowę Domu Strażaka w Szczytnikach było miejsce, gdzie przez wieki stała karczma,

 którą około 1890 r. karczmarz żyd Hirch Brenner kupił i propinację wydzierżawił od szczytnickiego dziedzica

 Pawła Libiszewskiego. Wnuk Hircha Icek Brenner bodajże w 1936 r. sprzedał murowaną karczmę Spółdzielni

 Mleczarskiej "GRODKOWICZANKA" na Mleczarnię w Szczytnikach, którą za hilerowskiej okupacji 1943 r. przeniesiono

 do Targowiska w pow. Bochnia.

 Po II wojnie światowej w ramach reorganizacji Spółdzielnię Mleczarską "Grodkowiczanka" włączono do Spółdzielni 

 Mleczarskiej w Zabierzowie, ta zaś została włączona do Spółdzielni Mleczarskiej NOWA  HUTA. W 1945 r. , w budynku

 po mleczarni w Szczytnikach, młodzież wiciowa urzadziła salę teatralną i świetlicę, organizowała przedstawienia i zabawy, 

 przyczyniła się do zawiązania się OSP w Szczytnikach.
    Stary, liczący blisko 100 - lat budynek po mleczarni, w 1944 r. zniszczony przez urządzenie w nim łaźni dla żołnierzy 

 niemieckich, - zgnił drewniany strop (powała) - nadawał się do rozbiórki. Lokalizacja wymagała wyjaśnienia i uregulowania 

 własności działki. W Szczytnikach nie znalazłem dokumentów w tej sprawie, ale w czasie mojej zawodowej pracy

 w Ośrodku Budowlano - Projektowym Konstrukcji Metalowych "MOSTOSTAL" w Krakowie - Nowej Hucie pracowalem

 z panem Zygmuntem, dokładnego nazwiska nie pamiętam, który wiarygodnie opowiadał mi, że jako kierownik działu

 adm. - gospodarczego z upoważnienia Prezesa Spółdzielni Mleczarskiej Nowa Huta podpisał w Szczytnikach notatkę 

 przekazania starego budynku i działki dla OSP w Szczytnikach pod budowę Domu Strażaka.

 Po rozebraniu starego budynku po mleczarni, uregulowaniu własności działki ze Spółdzielnią Mleczarską Nowa Huta,

 wykonaniu robót ziemnych dla makroniwelacji - dowieziono 40 m^3 ziemi ze świątnickich pól pod "Mazówkę", rozpoczęto 

 budowę dwukondygnacyjnego domu strażaka o wymiarach zabudowy 10 x 20 m.
 W Księdze Pamiątkowej OSP w Szczytnikach kronikarz zapisał : "1 maj 1980 rok, ten dzień był dniem rozpoczęcia budowy
 "DOMU  STRAŻAKA" w Szczytnikach. Wykonano wykopy i betonowe ławy, pracowało w czynie społecznym 65 osób

 z całej wioski. Po wykonaniu fundamentów rozpoczęto murowanie ścian. Majstrem budowy był ob. Gajewski Julian,

 ob. Bednarek Stanisław.".Stanislaw Bułat s. Andrzeja,

 w tym czasie prezes OSP w Szczytnikach tak wspomina ten dzień : "Dyrektor szkoły Eugeniusz Więcław przyniósł

 biało - czerwoną flagę, a sołtys Józef Kołos - stary zielony sztandar budowy z 1936 roku".
    Po wykonaniu stanu surowego przez mieszkańców wsi, w styczniu 1982 r., na zebraniu sprawozdawczym OSP

 w Szczytnikach z udziałem Naczelnika Gminy Gdów - Aleksandra Ciężarka, ustalono terminy wykonania

 przez Gminę robót wykończeniowych i ostateczny termin przekazania Domu Strażaka z remizą do użytkowania

 OSP w Szczytnikach.
    W niedzielę 25 lipca 1982 r. Mszą św. o godz. 14 : 00, którą odprawił przy zabytkowej kaplicy NMP na skraju wsi,

 przy szosie z Niegowici do Brzezia ks. Jan Szybowski - proboszcz parafii Brzezie, rozpoczęto poświęcenie, otwarcie

 i przekazanie  DOMU  STRAŻAKA  OSP  w Szczytnikach.
 Po Mszy św., w której uczestniczyła drużyna strażacka, wielu szczytniczan i gości, udała się procesją i pieśnią
 "Serdeczna Matko ..." do Domu Strażaka w środku wsi, gdzie ks. Jan Szybowski dokonał poświęcenia Domu Strażaka, 

 motopompy i krzyża. następnie o godz. 16 : 00 odbyło się uroczyste przekazanie  DOMU  STRAŻAKA  z remizą

 do użytkowania OSP w Szczytnikach z udziałem Naczelnika Gminy Gdów - Aleksandra Ciężarka i innych gości

 m. in. seniora ruchu ludowego Gminy Gdów Marcina Ciężarka. Przemawiał Aleksander Ciężarek, który podkreślił szybkie 

 tempo budowy, duże zaangażowanie mieszkańców przy budowie i dobre gospodarowanie miejscowych rolników.

 Naczelnikowi OSP Kazimierzowi Bułatowi symbolicznie przekazał  DOM  STRAŻAKA  z remizą do użytkowania OSP

 w Szczytnikach, Komitetowi Budowy podziękował za owocną działalność, wręczył honorowe odznaczenia

 Związku OSP - ZA  WYSŁUGĘ  DLA  POŻARNICTWA i Dyplomy Uznania za wkład pracy

 w budowę - zob. imienny wykaz w ustępie odznaczenia i dyplomy uznania.
 W uroczystości brali udział zaproszeni goście m. in. Zdzisław Banaś Główny Księgowy Urzędu Gminy Gdów, S. Majka
 i J. Dąbrowski przedstawiciele ZOSP i PSP dzielnicy Kraków - Podgórze, Marcin Ciężarek Przewodniczący Gminnego 

 Komitetu ZSL w Gdowie, Jan Adamczyk I Sekretarz Komitetu Gminnego PZPR w Gdowie. W części artystycznej wystąpiła 

 kapela i zespół z Niegowici, Zespół Koła Gospodyń Wiejskich w Szczytnikach

 oraz zespół Krakowskiej Estrady z Teatru Bagatela w Krakowie pod kierownictwem artystycznym Tadeusza Szybowskiego.

 Na zakończenie odbyła się zabawa taneczna, grał zespół muzyczny z Przebieczan pod kierownictwem Józefa Kasprzyka.

 4. BUDOWA  ZBIORNIKÓW  WODY  POŻAROWEJ  I  KRYTEGO  KANAŁU

  Dla skutecznej obrony przeciw pożarowej wsi, zbudowano w Szczytnikach dwa żelbetowe podziemne zbiorniki wody

 do gaszenia pożarów, o pojemności 750 m^3 każdy. Pierwszy wykonany pod koniec lat 1970 - tych znajduje się

 przy głównej drodze w centrum wsi na działce, gdzie stoi Dom Strażaka. Drugi zbudowany jesienią 1987 r. w terenie 

 intensywnie zabudowanym przy głównej drodze na parceli Józefa Bułata, który działkę pod budowę dał bezinteresownie. 

 Zbiornik ma bezpośrednie podłączenie dla węży pożarowych. W 1987 r., w miejscu otwartego rowu wzdłuż Domu Strażaka 

 wykonano kanał z kręgów betonowych dla przepuszczenia wód  Gnujskiego potoku.

 W ten sposób uzyskano wygodny dojazd do remizy i reprezentacyjny plac przed Domem Strażaka.

 5. ROZBUDOWA  DOMU  STRAŻAKA

  Rozebranie starego budynku po mleczarni i zbudowanie nowego Domu Strażaka w 1982 r. niewątpliwie było dużym 

 osiągnięciem dla OSP i mieszkańców wsi Szczytniki. Stało się tak dzięki osobistemu zaangażowaniu się w tę inwestycję 

 Naczelnika Gminy Gdów mgr inż. Aleksandra Ciężarka. Nowy dom zbudowany według dostarczonego przez Urząd Gminy 

 Gdów powstanalnego projektu technicznego. Miał, dwie kondygnacje, wymiary i powierzchnię zabudowy 10 x 20 m = 200 m^2

 i oszczędny program użytkowy, który obejmował - remizę strażacką 53, 4 m^2, salę przyjęć 44,1 m^2,

 na piętrze salę 121 m^2 na zebrania, imprezy i zabawy taneczne, zaplecze kuchenno - magazynowe, niezbędne urządzenia

 i instalacje elektyczne i sanitarne oraz powierzchnie komunikacyjne. W drugiej połowie XX wieku Dom Strażaka na wsi pełnił 

 funkcję remizy strażackiej, zabezpieczał niezbędną obsługę dla zebrań i spotkań OSP, miejscowych organizacji

 i mieszkańców całej wsi, dawał możliwość dla organizowania imprez rozrywkowych, zabaw tanecznych

 oraz rodzinno - familijno - sąsiedzkich przyjęć weselnych z całą ich tradycją dla miejscowej i nie tylko miejscowej ludności. 

 Obszerne pomieszczenie Domu Strażaka można wynajmować na urządzane przez rodzinne kręgi wesela za odpowiednio 

 skalkulowaną opłatą. W ten sposób koszty technicznego ich utrzymania mogą się samofinansować, ale dom musi mieć 

 odpowiednio atrakcyjny komfort. Ponieważ oddany do użytku 25 lipca 1982 r. Dom Strażaka w Szczytnikach miał zbyt 

 skromny program użytkowy np. nie miał oddzielnej konsumpcyjnej sali.
  Staraniem prezesa i zarządu OSP ustalono nowy program użytkowy domu strażaka, który miał poprawić jego komfort 

 użytkowania. W nowym programie wprowadzono oddzielnie salę konsumpcyjną, zlewnie mleka i pomieszczenie na inne

 usługi dla wsi.

 Na posiedzeniu Zarządu OSP dnia 30 / 10.1988 r. podjęto uchwałę, aby w latach 1989 - 1990 dobudować 10 m na długości 

 Domu Strażaka. Za pieniądze uzyskane z organizowanych zabaw tanecznych odpustowych i sylwestrowych kupowano

 i gromadzono materiały budowlane. Postarano się o wykonanie projektu technicznego na rozbudowę - przez dobudowanie

 10 m domu strażaka. Władze Gminy Gdów przyjęły nowy program i projekt techniczny rozbudowy i finansowo wspomagały 

 realizację dobudowanej części. Spółdzielnia Mleczarska w Myślenicach pokryła koszty instalacji elektrycznych.

 Majstrem dobudowy opłacanym przez Urząd Gminny Gdów został Stanisław Bułat prezes OSP.
 W 1989 r. wykonano stan surowy dobudowanej części. Stemple, deski na szalunek pożyczono we wsi. Roboty instalacyjne
 i wykończeniowe wykonywane w 1990 r. zakończono przed uroczystościami 40 - lecia OSP w październiku 1991 r.
 W działalności OSP wzrastało znaczenie usług Domu Strażaka na wesela. W 1992 r. przy współpracy z Zarządem Koła 

 Gospodyń Wiejskich uporządkowano, zinwentaryzowano i powiększono na usługi ludności zaplecze kuchenne

 Domu Strażaka.
 Dla poprawienia jakości usług w latach 1993 - 1995 wykonano niezbędne prace przy budynku. Wykonano instalacje 

 podłączenia wody z wiejskiej sieci wodociągowej do budynku. W kuchni wykonano flisy i wymieniono zlewozmywak.

 Na parterze budynku wykonano kraty okienne i regały na pieczywo. Wszystkie pomieszczenia pomalowano.

 Członkinie KGW kupiły z funduszu OSP nakrycia stołowe do kuchni na 160 osób. Przed wejściem do budynku wykonano 

 maszt flagowy. Staraniem Zarządu OSP na placu przed budynkiem i na głównej drodze przez wieś, z budżetu gminy Gdów 

 wykonano asfaltowe podłoże na placu  wokół budynku OS

 

 6. FUNDACJA  SZTANDARU  I  UROCZYSTOŒCI  40 - LECIA  DZIAŁALNOŚCI.

  Na posiedzeniu dnia 3/ 6. 1988 r. Zarząd OSP postanowił zlecić p. Ryszardowi Stawarzowi w Skawinie, ul. Buczka, 

 wykonanie  SZTANDARU  OSP  w  SZCZYTNIKACH  gm. Gdów za umówioną cenę 180 tys. złotych. Kolor żółto - granatowy 

 obowiązujący w Związku OSP. Jedna strona z obrazem św. Floriana i napisem "Św. Florianie módl się za nami",

 na drugiej - skrzyżowane toporki strażackie i napis : u góry w półkolu - Ochotnicza Straż Pożarna,

 na dole poziomo 1949 SZCZYTNIKI 1989 r.
 Na szczycie drzewca Godło Państwa - orzeł biały w koronie jest wierną kopią takiego orła z drzewca zabytkowego sztandaru 

 Kół Stronnictwa Ludowego parafii Brzezie pow. Bochnia z 29 listopada 1936 r., który przechowywany jest w Szczytnikach. 

 Ufundowany własnym kosztem Sztandar OSP w Szczytnikach uroczyście poświęcił ks. prob. Jan Szydłowski

 14 maja 1989 r. na Mszy św. o godzinie 9 : 00, w czterdziestym roku działalności OSP w Szczytnikach gmina Gdów.
  Na walnym zebraniu członków OSP - 12 / 2.1991 r. podjęto uchwałę zorganizowania Jubileuszu 40 - lecia działalności OSP
 w Szczytnikach. Zapewne przyczyną opóźnienia tego jubileuszu była realizacja dobudowy Domu Strażaka. Uroczystości
 40 - lecia działalności OSP w Szczytnikach odbyły się 13 października 1991 r. W zaproszeniu był podany następujący 

 porządek uroczystości : 1. Zbiórka pododdziałów, 2. Złożenie raportu, 3. Wciągnięcie flagi na maszt, 4. Przywitanie 

 mieszkańców wsi i okolicznych wiosek, 5. Przywitanie zaproszonych władz i gości, 6. Przemówienia,

 7. Część artystyczna - występy. 8. Zakończenie, 9. Zabawa taneczna.

 Uroczystość rozpoczęła Msza Św. o godz. 11 : 30, którą w kaplicy pw. św. Józefa w Szczytnikach

 odprawił ks. kan. Jan Szybowski, proboszcz parafii Brzezie. Po Mszy Św. pododdziały OSP ...
 [brak jednej strony]
 [Związku - dop. J.B.] OSP z Gdowa po sprawdzeniu dokumentów nie stwierdziła braków oraz innych spraw odnośnie

 zarządu. Podjęto Uchwały : 1/ Rezygnacja z funkcji prezesa Bułata Stanisława, 2/ Powołanie nowego prezesa

 [OSP w Szczytnikach - dop. J.B.] : Kołos Józef, sołtys ... sekretarz Bułat Jan".
 Efektem tego posiedzenia Zarządu OSP była rezygnacja z funkcji prezesa Stanisława Bułata s. Andrzeja,

 nowym prezesem OSP w Szczytnikach został wybrany przez członków zarządu - Józef Kołos s. Wiktora, sołtys wsi 

 Szczytniki. Czego dotyczyły zarzuty prezesa Stanisława Bułata wobec zarządu, w protokole nie napisano, w rozmowie

 w Szczytnikach dowiedziałem się, że dotyczyły  rozliczenia dobudowanej części Domu Strażaka. Tyle z obowiązku prawdy

  i należnego szacunku wobec działalności OSP w Szczytnikach należało napisać w tej sprawie i wyrazić przekonanie,

 że dłuższa intensywna działalność prezesa i zarządu OSP w Szczytnikach doprowadziła do zmęczenia, to zaś

 do nieporozumień i podjętych na posiedzeniu zarządu OSP w dniu 12 / 12.1991 r. decyzji,

 które nie zakłóciły dalszej działalności OSP w Szczytnikach.

 7. FUNDACJA  TABLICY  PAMIĽTKOWEJ.


  3 lutego 1993 r. walne zebranie członków OSP w Szczytnikach, z udziałem pomysłodawcy Jana Bułata od Mańci,

 w którym brał udział jako członek OSP Władysław Kołos wnuk Kajetana Kołosa, - jednogłośnie uchwaliło ufundowanie

 na 100 - lecie ruchu ludowego w Polsce TABLICY  W  ŚCIANIE  FRONTOWEJ  DOMU  STRAŻAKA  UPAMIĘTNIAJĄCEJ :
 - przybycie do Szczytnik Prezesa Rady Ministrów RP Wincentego Witosa z pomocĄ pogorzelcom po wielkim pożarze 

   zbiorowym w sierpniu 1921 r. w Szczytnikach
 - działalność Kajetana Kołosa ze Szczytnik, pisarza i wieloletniego wójta gminy Szczytniki, nauczyciela we wsi, działacza
   Kółek Rolniczych, współzałożyciela ruchu ludowego w powiecie bocheńskim, w latach 1900 - 1903 członka Rady Naczelnej 
   Stronnictwa Ludowego, który żył w latach 1852 - 1929
 Tablicę wykonał z granitu w maju 1993 r. Stanisław Kupiec w swoim Zakładzie Kamieniarskim w Falkowicach gmina Gdów 

 według pomysłu Jana Bułata s. Piotra (od Manci ) urodzonego 1926 r. w Szczytnikach. W czerwcu tegoż roku zakupiono
 w Krakowie ul. Starowiślna specjalne śruby kotwiące z mosiądzu, Zakład Kamieniarski S. Kupca wykonał uzupełnienia

 na tablicy odnośnie kadencji Kajetana Kołosa w Radzie Naczelnej PSL. W lipcu wmurowano tablicę w ścianie frontowej 

 Domu Strażaka i przeprowadzono naprawę tynków ściany.

 Pracami kierował sołtys Józef Kołos s. Wiktora, prezes OSP i animator Koła PSL w Szczytnikach,

 członek Towarzystwa Przyjaciół Muzeum Wincentego Witosa w Wierzchosławicach.
  W niedzielę 25 lipca 1993 r.odbyła się uroczystość odsłonięcia tej tablicy, wmurowanej na frontowej ścianie Domu Strażaka
 w Szczytnikach (Foto) ufundowanej przez OSP w Szczytnikach, którą poświęcił ks. Wacław Cedro proboszcz z Brzezia. 

 Podany w zaproszeniu Koła PSL i OSP w Szczytnikach program uroczystości był następujący :
 - godz. 15 : 00 Msza św. w kaplicy pw. św. Józefa w Szczytnikach
 - przemarsz pod Dom Strażaka
 - powitanie gości
 - prelekcja nt. Jak powstał pod koniec XIX w. ruch ludowy w Szczytnikach
 - odsłonięcie tablicy
 - przemówienia okolicznościowe
 - wpisanie się do księgi pamiątkowej
 - występy artystyczne.
 Zaproszenia na komputerze napisała Barbara Bułat c. Jana od Mańci z Krakowa - Nowej Huty.


 

             

 W uroczystościach wzięli udział i wpisali się do księgi pamiątkowej OSP członkowie rodziny Kajetana Kołosa, zaproszeni 

 goście, wśród nich : Bogdan Pęk - Prezes Zarządu Wojewódzkiego w Krakowie ; Jan Migdał - Przewodniczący Rady

 Gminy Gdów, Prezes Zarządu Gminnego PSL w Gdowie ; Kazimierz Król - sołtys Gdowa, członek Zarządu Gminnego PSL

 w Gdowie ; Stanisław Jamka - Prezes Zarządu Gminnego PSL w Biskupicach ; Józef Kupiec - Prezes Koła Wiejskiego 

 PSL w Sławkowicach ; przedstawiciele Zarządu Gminnego PSL w Niepołomicach i Koła PSL w Kunicach gm. Gdów ;

 Jan Kowalski - sołtys Brzezia, przedstawiciele Koła PSL w Brzeziu ; Tadeusz Kulig - Prezes Stowarzyszenia Przyjaciół

 Ziemi Gdowskiej oraz licznie zgromadzeni  mieszkańcy Szczytnik i okolicy.
 Z rodziny Kajetana Kołosa brali udział - pięciu wnuków : Bolesław, Stanisław, Władysław i Zbigniew Kołosowie

 synowie Andrzeja i Anieli Kołosowny c. Kajetana ; Mieczysław Lasoń syn Marcela i Marii Kołosowny c. Kajetana ; 

 czworo prawnuków : Danuta Klaper córka Tadeusza Klaper i Stanisławy Kołosowny c. Szczepana syna Kajetana ;
 Bolesław i Mieczysław Malotowie synowie Piotra i Julii Kołosowny córki tegoż Szczepana

 i Leonard Rudek s. Danieli Lasoniowny wnuczki Kajetana.
  Przygotowaną przez Jana Bułata od Manci prelekcję, z jego upoważnienia wygłosił Józef Strojek s. Szczepana. 

 Odsłonięcia Tablicy dokonali - Prezes ZW. PSL w Krakowie Bogdan Pęk i Prezes OSP w Szczytnikach Józef Kołos. 

 Przemawiali - Bogdan Pęk i Jan Migdał w tym czasie kandydaci PSL na posłów do Sejmu.
  Wśród zaproszonych na uroczystości 61 wpisało się do księgi pamiątkowej OSP w Szczytnikach. Wpisanie się do księgi  

 pamiątkowej łączyło się z ofiarą pewnej kwoty. Ofiarodawcy wpłacali 50 do 300 złotych.
 Oprócz wymienionych już gości i członków rodziny, do księgi m. in. wpisali się :
 1. ks. Wacław Cedro, proboszcz parafii Brzezie
 2. Józef Strojek z Krakowa - Nowej Huty s. Szczepana ze Szczytnik, członek Towarzystwa Przyjaciół Muzeum
     Wincentego Witosa w Wierzchosławicach
 3. Stanisław Jagła działacz ludowy i spółdzielczy z Ostrowa Królewskiego w p. bocheńskim, b. nauczyciel SP

     w Szczytnikach
 4. Stanisław Kupiec z Falkowic, wykonawca tablicy pamiątkowej
 5. Stefan Kołos z Brzezia s. Jakuba ludowca w Szczytnikach, bratanka Kajetana Kołosa
 6. Józef Kołos s. Wiktora bratanka Kajetana Kołosa, sołtys i Prezes OSP w Szczytnikach, członek Towarzystwa 

     Przyjaciół Muzeum Wincentego Witosa w Wierzchosławicach
 7. Józef Siuda, wiciarz, ludowiec, skarbnik OSP w Szczytnikach, członek Towarzystwa Przyjaciół Muzeum Wincentego 
     Witosa
w Wierzchosławicach
 8. Stanisława Skwarek c. Stanisława Wcisło w 1970 - 80 sekretarza OSP w Szczytnikach, wnuczka Juliana Wcisło
     w 1935 / 6 Prezesa Koła S.L. w Szczytnikach
 9. Tadeusz Sochacki s. Rudolfa w 1937 / 39 Prezesa Koła S.L. w Szczytnikach
 10. Zofia Wydmańska c. Rudolfa Sochackiego Prezesa Koła S.L.
 11. Karol Żupnik s. Eugeniusza w 1945 / 47 Prezesa Koła PSL w Szczytnikach
 12. Władysław Kulma z Bilczyc
 13. Tadeusz Gaj z Czyżowa
 14. Andrzej Morejko z Gdowa
 15. Mieczysław Palonek z Niżowej
 16. Józef Juszczyk ze Świątnik
 17. Zdzisław Pichurz ze Zborczyc i inni.
 Łącznie 61 wpisujących się do księgi pamiątkowej ofiarowali OSP w Szczytnikach dziewięć milionów sto czterdzieści

 tysięcy złotych starych (wg kursu 1993 r.).
  Niektórzy z wpisujących się do księgi pamiątkowej zapisali w niej następujące życzenia :
 1. "Z serdecznymi życzeniami wszelkiej pomyślności"
    - wpisał Bogdan Pęk Prezes Z.W. PSL w Krakowie
 2. "Trwałego i twardego działania życzy Zarządowi PSL oraz OSP w Szczytnikach"
    - Stanisław Jamka, Prezes Zarządu Gminnego PSL w Biskupicach
 3. "Szczęść Boże dla OSP w Szczytnikach na dalsze lata usług dla ludności, a dla PSL niech się święci miłość

     i współpraca dla dobra naszego chleba czyli Polskiej wsi - życzy sołtys wsi Brzezie Jan Kowalski,

     który poślubił żonę z rodziny Kołosów."
 4. "Daleko od miasta, kolei hen gdzieś żyją sobie ludzie, którzy tworzą wieś Szczytniki.
     Co w rolnictwie i pracy dla wsi średnie mają wyniki - wielką sympatię dla tej wsi czuję i jej osiągnięć

     z Józefem sołtysem im gratuluję - Jagła Stanisław."
 Gdowska "NASZA  GAZETA" w numerze 26 str.14 na jesień 1993 r. m. in. tak opisała przebieg uroczystości :
 "W niedzielę 25 lipca 1993 r. w Szczytnikach w gminie gdowskiej odbyła się uroczystość odsłonięcia tablicy

 na budynku OSP, upamiętniającej działalność rodaka szczytnickiego Kajetana Kołosa, działacza ruchu ludowego

 oraz pobytu w 1921 r. ówczesnego premiera rządu i przywódcy PSL "Piast" Wincentego Witosa [...].

 Uroczystość rozpoczęła się mszą św. w kaplicy p.w. Św. Józefa, którą odprawił ks. proboszcz z Brzezia i wygłosił 

 okolicznościową homilię. Po mszy św. zgromadzeni mieszkańcy Szczytnik i okolicznych wiosek, delegacje PSL

 ze sztandarem i delegacje OSP prowadzeni orkiestrą z Gdowa, przemaszerowali przed Dom OSP w Szczytnikach,

 gdzie nastąpiło odsłonięcie tablicy [...].

 W czasie tego historycznego spotkania dotyczącego ruchu ludowego zabrali głos Jan Migdał Przewodniczący Rady

 Gminnej w Gdowie i Prezes Zarządu Gminnego PSL, oraz Bogdan Pęk Prezes Woj. [Zarządu - popr. J.B.] PSL

 w Krakowie - kandydaci na posłów do Sejmu.
 W swoich wystąpieniach mówili o obecnej sytuacji rolnictwa i wsi oraz roli Stronnictwa Ludowego. Podkreślili w swoich 

 wystąpieniach, że rządzący krajem nie mogą lekceważyć wsi i rolnika, który od wieków żywi, broni i buduje ojczyznę.

 Nie można lekceważyć chleba z ojczystych pól.
  Uroczystość uświetnił swoimi występami artystycznymi zespół z Cichawy i kapela ludowa oraz wystąpienia działacza 

 ludowego i poety [Stanisława - popr. J.B.] Jagły. A oto jeden z jego wierszy :

 Zielone sztandary
 Na warszawską ulicę patrzy Witos Stary
 Idą chłopi i niosą zielone sztandary
 Na sztandarach złotem haftowane kłosy
 A ręce chłopów twarde - od pługa i kosy
 Patrzy Witos z pomnika i napewno myśli
 Co tych chłopów sprowadza i po co tu przyszli
 Czy rady mojej dzisiaj im potrzeba
 Jak wiary dla ducha, jak dla ciała chleba

 Przychodzimy do Ciebie wodzu nasz wspaniały
 Tak jak w dniach klęski i tak jak w dniach chwały
 Ty popatrz na nasze zielone sztandary
 I daj siłę obrońcom polskiej ziemi i wiary

 I spraw niechaj ci co rządy nad nami sprawują
 Niech wyjdą do narodu i niech się w naród wsłuchują
 A wtedy wspólną drogą pójdziemy bezpiecznie
 Do tej co - trwać winna wiecznie."

 
Mój - Jana Bułata od Manci - pomysł tablicy upamiętniającej w Szczytnikach zrodził się, gdy w 1988 r. w Bibliotece 

 Jagiellońskiej w Krakowie Aleja Mickiewicza, znalazłem w  PRZYJACIELU  LUDU  Nr 6 z 4 lutego 1900 r. taką informację ;
 "Odbyło się 27 stycznia br. w Tarnowie w sali "Sokoła" walne zgromadzenie delegatów i mężów zaufania Stronnictwa

 Ludowego [...]. Do Rady Naczelnej Stronnictwa Ludowego wybrano z Bochni Jana Biernata, Jana Bieniasa, dr Bardla

 i Kajetana Kołosa..."
 Inspiracją tego pomysłu była moja - Jana Bułata od Manci - wielokrotna obecność na Witosowych zaduszkach,

 które w pierwszą niedzielę listopada po Wszystkich Świętych odbywają się przy grobie Wincentego Witosa

 w Wierzchosławicach.
 Od 1978 roku jestem członkiem Towarzystwa Przyjaciół Muzeum Wincentego Witosa w Wierzchoslawicach

 [Ksero - Legitymacja Członkowska nr 540].
 Śladem tego pomysłu byla w Domu Strażaka w Szczytnikach napisana w 1989 r. stylizowanym pismem na papierze 

 czerpanym, oprawiona w ramkę moja pierwsza przedwstępna propozycja treści do pomyślanej tablicy,

 w której są błędne daty.

 W lutym 1993 r. zostałem zaproszony przez Prezesa OSP Józefa Kołosa na Walne Zebranie członków OSP

 w Szczytnikach. Parę godzin przed zebraniem z Prezesem OSP uściśliliśmy wstępną treść tablicy do finansowych 

 możliwości OSP - liczyliśmy ilość liter i przewidywany koszt wykonania. Na walnym zebraniu członków OSP

 w Szczytnikach 3 / 2.1993 r. wstępna propozycja tablicy została jednogłośnie przyjęta. Po tym zebraniu rozmawiałem

 jeszcze w Szczytnikach odnośnie proponowanych treści na tablicy m. in. w rodzinie Wcisłów z tradycjami z tradycjami

 ruchu ludowego, ale rozmowy te nie wywołały zainteresowania sprawą. Z rozmów w Szczytnikach ustaliła się kolejność

 tekstu - przybycie do Szczytnik W. Witosa i działalność Kajetana Kołosa.

 Do takiej kolejności przyczyniła się wypowiedź Józefa Siudy. Natomiast przed wykonaniem tablicy nie miałem okazji
 i nie doceniłem rozmów w sprawie tablicy z rodziną Kajetana Kołosa. Po wykonaniu tablicy prawnuk Kajetana wyraził swoje 

 zastrzeżenia odnośnie czasu trwania kadencji Kajetana Kołosa w Radzie Naczelnej i nazwy stronnictwa. Pierwsze 

 uzupełniono 1900 poprawiono na 1900 - 03, drugie nie. To prawda, że Kajetan Kołos w 1900 r. został wybrany członkiem

 Rady Naczelnej Stronnictwa Ludowego, ale na końcu jego kadencji Walne Zgromadzenie zmieniło nazwę na Polskie  

 Stronnictwo Ludowe i Kajetan do końca swego żywota był członkiem PSL, od 1913 r. PSL "Piast".
 Słowa szczerego podziękowania dla mgr Bolesława Derenia kierownika Krakowskiej Filii Zakładu Historii Ruchu Ludowego
 NR PSL w Warszawie ul. Grzybowska za jego poparcie dla pomysłu i pomoc w ostatecznym ustaleniu treści tablicy  

 upamiętniającej w Szczytnikach. I jeszcze jedna sprawa - o przygotowaniach do uroczystości odsłonięcia, - na 100 - lecie  

 ruchu ludowego, - tablicy upamiętniającej m. in. przybycie do Szczytnik w 1921 r. Wincentego Witosa był przez tegoż

 mgr Derenia poinformowany wnuk W. Witosa - Wincenty Stawarz Wiceprezes NR PSL. Niestety nie dopilnowałem

 w Szczytnikach wysłania zaproszenia do Niego i do Zarządu Towarzystwa Przyjaciół Muzeum W. Witosa

 w Wierzchosławicach.

 8. WSPÓŁPRACA  Z  KOŁEM  GOSPODYŃ  WIEJSKICH  -  USŁUGI  MAGLARSKIE

  Gdy w działalności OSP wzrastało znaczenie usług Domu Strażaka na wesela, a prezesem OSP został sołtys, w naturalny 

 sposób doszło do współpracy Zarządu OSP z Kołem Gospodyń Wiejskich w Szczytnikach. Zarząd OSP przy współpracy
 z Zarządem KGW uporządkował i powiększył zaplecze kuchenne. Ustalono, jakie dla poprawy jakości usług wykonać prace
 przy budynku. Członkinie KGW za fundusze OSP kupowały nakrycia stołowe. Wspólnie sporządzano i aktualizowano  

 kalkulacje opłat za wynajem Domu Strażaka. W 1993 r. w konsultacji z Józefem Strojkiem s. Szczepana dokonano  

 rozeznania odnośnie możliwości nabycia magla. Staraniem zarządów OSP i KGW w 1994 r. zakupiono magiel o napędzie 

 elektrycznym.
 W pomieszczeniu Domu Strażaka zorganizowano i uruchomiono w 1995 r. usługi maglarskie, które są prowadzone dla wsi.
 Na urządzane przez OSP imprezy i uroczystości zespół KGW przygotowywał i urządzał występy artystyczne.

 Członkinie KGW przygotowywały i obsługiwały zaplecze kuchenno - komsumpcyjne.

 9. MŁODZIEŻOWA  DRUŻYNA  I  ORGANIZOWANIE  SIŁOWNI  W  DOMU  STRAŻAKA

  Dbałość o organizacyjny rozwój OSP w Szczytnikach i sprawność drużyny strażackiej przy akcjach

 gaśniczo - ratunkowych w obronie pożarowej tutejszej ludności, wymaga naboru nowych członków z młodych roczników.

 Staraniem Zarządu OSP stopniowo pozyskiwano młodych członków. Powstała w OSP drużyna młodzieżowa.

 Z napływem młodzieży do OSP przychodzi zainteresowanie ćwiczeniami siłowo - ruchowymi. W 1998 r. wykorzystując

 będące w szkole podstawowej w Szczytnikach urządzenia do ćwiczeń siłowo - ruchowych - rower i dwa zestawy do ćwiczeń 

 ruchowo - siłowych typu Atlas w pomieszczeniu Domu Strażaka w Szczytnikach zorganizowano na potrzeby OSP

 i młodzieży siłownię. W 1999 r. pod opieką Sekretarza OSP, radnego Gminy Gdów Jana Bułata odpowiedzialność

 za siłownię w Domu Strażaka przejmują członkowie młodzieżowej drużyny OSP w Szczytnikach m. in. Marcin Bułat,

 Artur i Marcin Stoczyńscy, Marcin, Tomasz, Paweł, Wiesław Soleccy, Łukasz Wcisło.

 Współpracują z nimi : Jacek Batko, Maciej Marochna i Henryk Tańcula z młodzieżowej drużyny OSP w Brzeziu.

 Według własnego pomysłu malują pomieszczenia siłowni i organizują ćwiczenia siłowo - ruchowe.
 
 10. OKOLICZNOŚCIOWE  UROCZYSTOŚCI  I  DZIAŁANIA  W  DOMU  STRAŻAKA

 Podług "Księgi Pamiątkowej OSP w Szczytnikach" na placu i w Domu Strażaka w Szczytnikach urządzano

 okolicznościowe uroczystości wiejskie i organizowano różne ważne dla wsi działania.

 1. 5 września 1982 r. odbyły się na placu i w Domu Strażaka dożynki organizowane przez Koło Gospodyń Wiejskich
    w Szczytnikach. Rano przed godz 9 : 00 szczytnicka młodzież w krakowskich strojach pojechała ubranym w zieleń

    wozem drabiniastym z wieńcami dożynkowymi i chlebem ze zbiorów 1982 roku do parafialnego kościoła w Brzeziu,

    gdzie przed ołtarzem Przemienienia Pańskiego w czasie Mszy Św. poświęcił je ks. proboszcz Jan Szybowski.

    Jeden wieniec młodzież pozostawila w kościele, a poświęcony chleb i drugi wieniec dożynkowy przywiozła

    do Domu Strażaka w Szczytnikach, gdzie o godz. 15 : 00 w korowodzie dożynkowym wrczyła gospodarzowi dożynek
    1982, którym był Józef Kołos s. Wiktora sołtys i członek zarządu OSP,

    a gospodynią Stanisława Wcisło c. Zygmunta Szlachty, żona Eugeniusza Wcisło zastępcy naczelnika OSP.

    W dożynkach udział wzięli : Naczelnik Gminy Gdów Aleksander Ciężarek z małżonką, senior ruchu
    ludowego  gminy Gdów, prezes Gm. K. ZSL Marcin Ciężarek z małżonką. Komitet Gminny PZPR reprezentowała
    Małgorzata Bednarska oraz licznie przybyli mieszkańcy Szczytnik i okolicy. Część artystyczną przygotowała

    i prowadziła z tutejszą młodzieżą i członkiniami KGW emerytowana nauczycielka szkoły w Szczytnikach
    p. mgr Michalina Koziejowska z Bochni.
    Po dożynkach odbyła się wielka zabawa taneczna, grał zespół muzyczny z Brzezia.

 2.
W niedzielę 4 września 1983 r. odbyły się na placu Domu Strażaka uroczystości dożynkowe. Poświęcenia wieńców
   i bochenka chleba w kościele parafialnym w Brzeziu ks. proboszcz Jan Szybowski.
   Następnie od godz 16 : 00 dożynki odbywały się przed Domem Strażaka w Szczytnikach, rozpoczęły się odśpiewaniem
   pieśni "Pod Twą obronę ojcze na niebie" i wręczeniem przez szczytnicką młodzież poświęconego chleba i wieńca
   dożynkowego gospodarzom dożynek, którymi byli Józef Siuda i Józefa Janik, a zaproszonym gościom bukietów

   i plonów 1983 r.
   Przemawiali gospodarz dożynek - Józef Siuda Prezes Kółka Rolniczego w Szczytnikach i Naczelnik Gminy Gdów
   - Aleksander Ciężarek. Udział wzięli : Dyrektor Banku Spółdzielczego - Władysław Lichoń z małżonką, przedstawicielka
   K. Gm. PZPR - Małgorzata Bednarska, Dyrektor S.P. w Szczytnikach - Eugeniusz Więcław, przedstawiciele Zarządu
   Wojewódzkiego Kółek Rolniczych w Krakowie i Zarządu Gminnego Kółek Rolniczych w Gdowie oraz dużo ludzi

   ze Szczytnik i okolicznych wsi, a także z Krakowa i odległych miast - Katowic, Chrzanowa i Trzebini. o godz. 19 : 00

   rozpoczęła się w Domu Strażaka zabawa taneczna, ktora trwała do godz. 5 : 00 rano. Grał zespół muzyczny z Niżkowic.

 3. Na przełomie 1984 / 85 roku Zarząd OSP w Szczytnikach zakupił od Antoniny Kołos c. Leona działkę o powierzchni

   4 ary w sąsiedztwie Domu Strażaka pod budowę sklepu za kwote 3 000 złotych. Elementy na budynek sklepu Szczytniki
   otrzymały z Gminnej Spółdzielni w Gdowie. Żwir i cement przekazał Urząd Gminny Gdów. Wszystkie roboty

   przy wznoszeniu budynku sklepu wykonali w czynie społecznym mieszkańcy.

   Sklep po 1989 r. sprywatyzowany funkcjonuje.

 4. W dniu 25 sierpnia 1985 r. po uroczystości wmurowania i poświęcenia punktu katechetycznego i kaplicy pw. Św. Józefa
   w Szczytnikach, w sali Domu Strażaka odbyła się agapa członków komitetu budowy i OSP oraz zaproszonych goŚci
   z udziałem ks. biskupa dra Stanisława Smoleńskiego i duchowieństwa dekanatu wielickiego. Członkowie OSP
   w Szczytnikach aktywnie uczestniczyli w budowie punktu katechetycznego i kaplicy. Gospodarzem tego spotkania był
   ks. kan. Jan Szybowski proboszcz parafii Brzezie, obsługiwały członkinie K.G.W. i członkowie OSP w Szczytnikach.
   W czasie tej agapy zdarzyło się, że przewróciła się filiżanka z czerwonym barszczem zalewajĄc na fioletowo obrus
   przed ks. biskupem. Aby złagodzić przykrĄ sytuację, podajĄca do stołu szczytniczanka spokojnie rzekła :

   "księże biskupie znaczą się nam nowe fiolety w krakowskim kościele". To rozbawiło biskupa Smoleńskiego,

   że na widok nakrywania stołów w innej części sali, stwierdził, że on na nowe miejsce nie będzie się przesiadał.

   W tej sytuacji wymieniono tylko zalany obrus na czysty.

   Po agapie szczytnicka młodzież w motocyklowej asyście odwiozła ks. biskupa do szosy E - 4 w Brzeziu.
   Dwie godziny przed uroczystościami poświęcenia paręset metrów od punktu katechetycznego i kaplicy, u Wcisły
   w Szczytnikach 44 zapaliła się gnojownia, na której leżały bale prasowanej słomy ze żniw. Strażacy OSP w Szczytnikach
   zdołali ugasić ten pożar przed historycznym przyjazdem ks. biskupa Smoleńskiego do Szczytnik, tylko w czasie
   uroczystości nie mogli wejść do kaplicy ze względu na zapach od parującej w czasie gaszenia pożaru gnojówki.
   Budowę punktu katechetycznego  i kaplicy w Szczytnikach prowadzono przez dwa lata w czynie społecznym

   z dobrowolnych składek po 10 tys. złotych z każdego domu mieszkańców Szczytnik, Świątnik i Czyżowa,

   przy znacznej pomocy ks. proboszcza Jana Szybowskiego i księży katechetów parafii Brzezie.

   Naczelnik Gminy Gdów Aleksander Ciężarek umożliwił zakup materiałów na budowę.

   Komitetowi budowy przewodniczył sołtys i członek Zarządu OSP - Józef Kołos, który osobiście kierował budową.

   Majstrem budowy był Julian Gajewski ze Szczytnik, roboty ciesielskie dachu wykonał Augustyn Radwański.

   Parcelę pod budowę punktu katechetycznego  i kaplicy przekazała Danuta Klaper prawnuczka Kajetana Kołosa.

   Parcela jest własnością Kurii  metropolitarnej w Krakowie. W czynnościach zmiany własności pomagał
   Szczepan Strojek. W czasie budowy kaplicy zdarzył sie wypadek. Przy rozciąganiu ciągnikiem dla wyprostowania prętów
   stali zbrojeniowej beczkowego stropu kaplicy, zerwał się naciągany pręt i razem z kierowcą wywrócił się ciągnik.
   Z pod leżącego ciągnika wyszedł szczęśliwie bez urazów  przewodniczący komitetu budowy, sołtys i członek zarządu OSP 
   Józef Kołos s. Wiktora, mówiąc przyciszonym głosem : "Matka Boska mnie uratowała".

 5. Dnia 8 czerwca 1986 r. ks. Jan Szybowski w kosciele parafialnym w Brzeziu o godz. 9 : 00 odprawil Mszę św.

   za ludowców ze Szczytnik, a po południu w Domu Strażaka w Szczytnikach obchodzono gminne święto

   Ludowe, - nieoficjalnie z okazji
   50 - tej  ROCZNICY  POŚWIĘCENIA  SZTANDARU  KÓŁ  STRONNICTWA  LUDOWEGO PARAFII BRZEZIE 

   POWIAT  BOCHNIA, który od 1936 r. przechowywany jest w Szczytnikach. Ten przedwojenny sztandar ludowy z białym

   orłem w koronie i obrazem Matki Bożej Królowej Polski nie spełniał statutowych wymogów ZSL, dlatego nie mógł

   być podmiotem rocznicowych obchodów. O nieoficjalnej intencji obchodu Święta Ludowego w Szczytnikach prezydium

   krakowskiego komitetu ZSL nie wiedziało, mimo, że pracownik tego komitetu, urodzony w Szczytnikach

   Józef Strojek s. Szczepana był inicjatorem rocznicowego obchodu poświęcenia sztandaru ludowego ze Szczytnik

   i wziął udział w uroczystościach Święta Ludowego w Szczytnikach, gdzie m. in. przemawiał Marcin Ciężarek 

   przewodniczący gminnego komitetu ZSL, senior ruchu ludowego gminy Gdów, a niezrzeszony  ludowiec

   Jan Bułat od Manci wygłosił krótką prelekcję na temat tradycji ruchu ludowego i historii sztandaru ludowego

   w Szczytnikach. Na uroczystościach występował Zespół Pieśni i Tańca "GDOWIANIE", młodsze uczennice

   Szkoły Podstawowej w Szczytnikach odśpiewały hymn wiciowy "Do niebieskich pował", a starsze przedstawiły

   satyryczny program pt. "Rząd sam się wyżywi".

 6. W wyniku kilkuletnich starań Społecznego Komitetu Budowy Gazociągu i sąsiedzkiego wysiłku mieszkańców, w czwartek
   14 lipca 1988 r. przed Domem Strażaka - Stanisław Mazur poseł na Sejm PRL, przewodniczący krakowskiego komitetu
   ZSL, w obecności - wiceprezydenta m. Krakowa Wiesława Wody i posła na Sejm PRL, I sekretarza komitetu fabrycznego
   PZPR Huty im. Lenina Stanisława Baranika  ZAPALIŁ  PŁOMIEŃ  PIERWSZEGO  PALNIKA  GAZOCIĄGU  dla wsi
   Szczytniki, Świątniki, Czyżów i Zborczyce. Od tego dnia po kilka domów co parę dni rozpoczynało gotowanie gazem.
   Według "GAZETY  KRAKOWSKIEJ" Nr 166 z dnia 15 / 7.1988 r. "Koszt gazociągu długości 26 km wyniósł 40 milionów zł.,
   80 procent prac przy budowie tej inwestycji wykonali sami mieszkańcy w czynie społecznym. Do szybkiej realizacji tego
   zadania przyczynili się również pracownicy HiL produkując potrzebną ilość rur. Przedsiębiorstwo "KABEL" dało armaturę,
   a "Elmet" kuchenki gazowe.".
   W "DZIENNIKU  POLSKIM" nr 156 z dnia 15 lipca 1988 r. w notce : Zapalono płomień w Szczytnikach m. in. czytamy :
   "W budowie gazociągu pomoc okazali hutnicy z HiL, Krakowska Fabryka Kabli oraz "Elmet" za co im serdecznie
   podziękowano".
   W rzeczywistości opisane w "Gazecie"  WYKONANIE  W  CZYNIE  SPOŁECZNYM  prawie 80 procent na 26 km odcinku
   gazociągu znaczyło 80 procent finansowego udziału w kosztach wspólnej inwestycji, co oznaczało - 8 milionów zł. wpłaty
   do Społecznego Komitetu Budowy Gazociągu od każdego prywatnego domu rodzinnego oraz wykonanie nieodpłatnie
   w czynie społecznym robót ziemnych, bitumicznej izolacji na stalowych rurach i innych robót pomocniczych przez
   mieszkańców wymienionych wsi. Pozostałe prawie 20 % kosztu tego zadania inwestycyjnego Społeczny Komitet uzyskał
   z planowanych w gminie funduszy na wspieranie czynów społecznych. Koszt przyborów i instalacji przyłączenia gazu

   w domu oddzielnie wpłacali w całości użytkownicy gazu.

   Natomiast napisane w Gazecie, że : "do szybkiej realizacji tego zadania przyczynili się również pracownicy HiL"

   ..., znaczyło - Huta im. Lenina sprzedała Społecznemu Komitetowi potrzebną ilość rur.
   Przedsiębiorstwo Kabel nie dało, ale sprzedało potrzebną armaturę ze swoich zapasów zaopatrzeniowych a ELMET

   sprzedał znaczącą ilość kuchenek i piecykow gazowych. Albowiem w normalnym handlu Społeczny Komitet do gazyfikacji

   wsi praktycznie nie mógł ich kupić, bo ich brakowało.
   Staraniem Józefa Kołosa sołtysa, przewodniczącego Społecznego Komitetu, Rady Sołeckiej i Koła ZSL w Szczytnikach,
   za pośrednictwem Józefa Strojka s. Szczepana pracownika K.K. ZSL, przez posła ZSL Stanisława Mazura Społeczny
   Komitet nawiązał kontakty z posłem PZPR Stanisławem Baranikiem w Hucie im. Lenina. Obaj posłowie po staropolsku
   przyjęci w Szczytnikach odbyli swoje "spotkanie poselskie" z mieszkańcami i skutecznie udzielili wspomnianej pomocy,
   która była ZNACZĄCA przy budowie i oddaniu do użytkowania tutejszego gazociągu.
   Do gazyfikacji wsi w Szczytnikach przystąpiono na początku 1985 r. wspólnie z sąsiadującymi wsiami ŚwiĄtniki i Czyżów,
   przyłączyły się Zborczyce. W każdej z tych wsi zawiązał się Komitet Gazyfikacji wsi. Następnie dla wspólnej inwestycji
   w 1985 r. utworzono Społeczny Komitet Budowy Gazociągu dla wsi : Szczytniki, Świątniki, Czyżów i Zborczyce w gminie
   Gdów. Przewodniczącym Społecznego Komitetu wybrano sołtysa wsi Szczytniki Józefa Kołosa s. Wiktora, członkami
   Józef Siuda i Czesław Stawarz ze Szczytnik, Józef Juszczyk i Stanisław Radwański ze Świątnik, Józef Jagła
   i Marian Stawarz z Czyżowa, Zdzisław Pichurz i Stanisław Pichurz ze Zborczyc. Pierwsze wpłaty mieszkańców
   Szczytnik do Społecznego Komitetu na wspólną budowę gazociągu dokonano we wrześniu 1985 r. Gazociąg budowano
   systemem gospodarczym od połowy 1986 r. do połowy 1988 r. Majstrami budowy byli : Stanisław Kościółek z Dąbrowy,
   Józef Radwański s. Wilhelma i Tadeusz Szlachta ze Świątnik.
   Do wspólnej inwestycji gazociągu nie przystąpiło kilku malkontentów ze Szczytnik. Gdy w 1990 r. wyrazili gotowość
   użytkowania gazu w swoich domach, musieli w gminie wpłacić swój udział inwestycyjny. Z tego powstał wydzielony

   przez gminę Gdów dla sołectwa Szczytniki fundusz inwestycyjny. Z tego funduszu sołtys wsi Szczytniki Józef Kołos

   zlecił wykonanie tynków zewnętrznych i robót elewacyjnych oraz ogrodzenia i zieleni punktu katechetycznego i kaplicy
   pw. Św. Józefa w Szczytnikach.

 7. W Księdze Pamiątkowej OSP w Szczytnikach, kronikarz zapisał : "W 1975 r. przeprowadzono remont Przedszkola
   w Szczytnikach. Generalnie remontowano pokrycie dachu, rynny, tynki i całe ogrodzenie. Remontem zajmowali się
   dyrektorka przedszkola Anna Wcisło i jej mąż Ryszard Wcisło s. Józefa".
   Przedszkole samorządowe w Szczytnikach dla dzieci ze wsi : Szczytniki, Świątniki i Czyżów znajduje się w obszernym
   budynku solidnie zbudowanym dla Szkoły Ludowej w 1911 r. w miejscu, gdzie do czerwca 1897 r. stała dworska stodoła
   Pawła recte Teofila Libiszewskiego, żołnierza 6 pulku strzelców pieszych w Powstaniu Listopadowym 1832 r.,

   ostatniego dziedzica w Szczytnikach, który w 1891 r. na spotkaniu u Inspektora Szkolnego w Bochni w sprawie budowy

   szkół ludowych parafii Brzezie dobrowolnie przekazał jeden mórg swojego gruntu pod budowę szkoły ludowej

   w Szczytnikach.
   I dalej w Księdze Pamiątkowej kronikarz OSP zapisał : "W 1988 / 89 roku, na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej
   w Szczytnikach Ludwika Dąbrowskiego rozpoczęto budowę pomieszczeń sanitarnych i salę gimnastyczną szkoły
   w Szczytnikach. Budowa prowadzona jest w czynie społecznym przez mieszkańców wsi Szczytniki, Czyżów i Świątniki
   Dolne. Urząd Gminy Gdów przekazał na budowę materiały, jak : pustaki żużlowe, cement i stal zbrojeniowa."
   Salę gimnastyczną i pomieszczenia sanitarne w 1990 r. przekazano do użytku Szkoły Podstawowej.

 8. W sobotę 20 lutego 1989 r. w Domu Strażaka odbyło się  SPOTKANIE  POKOLEŃ, - dla uczczenia 70 - lecia Odrodzenia
   Polski i 60 - lecia powstania ZMW RP "Wici". Spotkanie rozpoczęło się Mszą Św. w intencji ludowców, którą w kaplicy
   pw. Św. Józefa w Szczytnikach odprawił ks. prob. Jan Szybowski. Po mszy uformował się pochód z czterema

   sztandarami ludowymi, który poszedł do Domu Strażaka.

   W spotkaniu udział wzięli żyjący członkowie przedwojennego Koła "Znicz", członkowie działającego po 1945 r. Koła :Wici"

   i Koła ZSL w Szczytnikach oraz ks. kan. Jan Szybowski, dyrektor szkoły Ludwik Dąbrowski, działacz ludowy

   i spółdzielczy, poeta ludowy b. nauczyciel SP w Szczytnikach - Stanisław Jagła z Borku Szlacheckiego

   b. województwa tarnowskiego, senior ruchu ludowego Gminy Gdów - Marcin CIĘŻAREK, gminny przewodniczący ZSL,

   b. prezes ZMW "Wici" b. gminny Niegowić - Bronisław SALA z Marszowic, przedstawiciele Kół ZSL
   z Brzezia, Bilczyc, Książnic i Niegowici. Kilku uczestników przybyło z Krakowa i Bochni, a ci, którzy nie mogli przybyć
   przysłali telegramy z wyrazami duchowej łączności. W Domu Strażaka młodzież ze Szkoły w Szczytnikach śpiewała
   patriotyczne i ludowe piosenki, deklamowała okolicznościowe wiersze M. Hemara, A. Asnyka, S. Młodożeńca, młody
   ludowiec Ryszard Wcisło wnuk Leona Wcisły czytał fragmenty wspomnień Wincentego Witosa. W czasie spotkania
   mgr Jacek Pamuła z krakowskiej Filii Zakładu Historii Ruchu Ludowego wygłosił wykład o ideologii "Wici" i agraryźmie,
   Jan Bułat od Manci omówił historię Koła "Wici" w Szczytnikach. Józef Bułat s. Andrzeja w 1945 r. prezes Koła MW
   "Wici" w Szczytnikach mówił jak Koło "Wici" powstało i wspominał działalność. Gospodarzem spotkania było Koło ZSL
   w Szczytnikach. Spotkanie prowadził Józef Strojek s. Szczepana pracownik Wydziału Wyżywienia i Rolnictwa K.K. ZSL.
   W tygodniku "Wieści" Nr 16 z dnia 16 / 4.1989 r. Bogdan Szymański pisał o tym spotkaniu w artykule

   "Od grud czarnej ziemi ..."

 9. Dnia 27 sierpnia 1989 r. w Domu Strażaka nagrywano audycję o przedwojennym ruchu ludowym, reaktywowaniu

   w Wilanowie Polskiego Stronnictwa Ludowego, którego Prezesem był Stanisław Mikołajczyk i o starym z 1936 r.

   SZTANDARZE  Kół Stronnictwa Ludowego parafii Brzezie powiat Bochnia ze Szczytnik. Audycję realizował z krakowskiego

   Ośrodka Telewizji Polskiej redaktor Jan GABRYKIEWICZ  na podstawie materiałów ikonograficznych Zakładu Historii

   Ruchu Ludowego - Filia w Krakowie, udostępnionych przez mgra Bolesława Derenia oraz zebranych i przygotowanych

   informacji odnośnie tradycji ruchu ludowego i historii sztandaru w Szczytnikach przez Jana Bułata od Manci.

   W audycji, której pierwsza emisja odbyła się we wtorek 15 / 9.1989 r. w programie Tele - Dziewiątki krakowskiego

   Ośrodka Telewizji Polskiej, - w części dotyczącej sztandaru w Szczytnikach m. in. pokazano :

   kaplicę pw. Św. Józefa w Szczytnikach i gablotę, w której się znajdował sztandar i w szczegółach sam sztandar,

   w zbliżeniu gwóźdź z drzewca od "Prezesa W. Witosa".

   Przed starym domem Malicki Szczytniki, Marian Wcisło s. Leona mówił jak w tajemnicy przechowywano w czasach

   hitlerowskiej okupacji. Przed starą szkołą - dziś przedszkole Jan Bułat od Manci mówił o tradycjach ruchu ludowego

   i wiciowego, działalności  koła młodzieży w Szczytnikach, a Józef Siuda wspominał działalność Koła M.W. "Wici"

   i swoje role w przedstawieniach.
   Temat sztandaru ludowego ze Szczytnik znalazł się w tej audycji dzięki staraniom Stanisława Skiminy s. Stanisława
   z rodu Wincentego
, b. zastępcy komendanta OSP w Szczytnikach.

 10. Według zapisu kronikarza OSP w listopadzie 1993 r. powstał  SPOŁECZNY  KOMITET  WODOCIĄGOWY 

   wsi Szczytniki - Świątniki - Czyżów i Rakówki przysiółek sołectwa Krakuszowice.

   W drugiej połowie lat 1980 - tych, w Szczytnikach i okolicy występował dotkliwy i wzrastający niedobór wody w studniach.

   Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe OSP była żywotnie zainteresowana budową wodociągu na wsi.

   Przewodniczącym komitetu wybrano Józefa Kołosa sołtysa i prezesa OSP w Szczytnikach.
   Społeczny Komitet Wodociągowy zorganizował 29 stycznia 1994 r. "Tradycyjny Opłatek" w Domu Strażaka

   w Szczytnikach, na który zaproszono mieszkańców wymienionych wsi, władze Gminy Gdów i księży - proboszcza

   i katechetę parafii Brzezie. Do Księgi Pamiątkowej OSP w Szczytnikach wpisało się 128 zaproszonych gości,

   którzy w sumie wpłacili 14, 25 milionów złotych na budowę wodociągu.
   Budowę wodociągu rozpoczęto w 1994 r., ukończono i oddano do użytku w 1995 r., do którego podłączono Dom Strażaka,
   a wodę do gaszenia pożarów czerpie się z hydrantów p. pożarowych.
   Na zebraniu mieszkańców wsi Szczytniki, Świątniki, Czyżów i przysiółek Rakówki, w listopadzie 1993 r. wybrano

   Społeczny Komitet budowy wodociągów, w składzie :
   Przewodniczący - Józef Kołos s. Wiktora sołtys wsi Szczytniki,
   Wiceprzewodniczący - Józef Juszczyk ze Świątnik, radny gminy Gdów,
   Sekretarz - Leonard Radwański sołtys wsi Świątniki Dolne,
   Skarbnik - Kazimierz Bułat s. Marcina, naczelnik OSP w Szczytnikach,
   Członkowie komitetu : Józef Wcisło s. Henryka i Zdzisław Gaj ze Szczytnik ; Stanisław Szostak i Józef Radwański
   ze Świątnik ; Stanisław Stawarz i Mieczysław Pawlik z Czyżowa ; Józef Czaja i Andrzej Porębski z przysiółka 
   Rakówki.
   Powyższy komitet zatwierdzony w Urzędzie Gminy Gdów rozpoczął działalność. Do budowy wodociągu przystąpiło :
   ze Szczytnik 97 gospodarstw, ze Świątnik 43, z Czyżowa 32, z Rakówek 7, razem 179 gospodarstw rolnych.

   Koszt inwestycyjny budowy wodociągu, - jak wspomina skarbnik komitetu wynosił blisko 2,5 miliarda złotych

   wg cen 1993 r., był w całości finansowany przez przystępujące do budowy gospodarstwa rolne.

   Według relacji Józefa Kołosa przewodniczącego komitetu, każde przystępujące do budowy gospodarstwo

   wpłacało 12 milionów zł. Źródłem poboru wody dla tego wodociągu były studnie głębinowe w Cichawie.

   Wykonawcą wodociągu był Zakład Komunalny Gminy Gdów. Wszystkie prace i rozliczenia finansowe prowadzone były

   w porozumieniu z Urzędem Gminy Gdów. Budowę ukończono i oddano do użytku, rozliczono w 1995 r.

   Wodociąg ilościowo i jakościowo zabezpiecza zaopatrzenie użytkowników wody, którymi są mieszkańcy
   wymienionych wsi i OSP w Szczytnikach.

 11. W Księdze Pamiątkowej OSP zapisano : "14 stycznia 1999 r. wybory sołtysa wsi Szczytniki. Po 45 - latach pracy
    Józef Kołos s. Wiktora sam zrezygnował z tej pracy. W tym okresie sołtysowania brał on czynny udział w każdej  

    inwestycji budowlanej na terenie wsi lub kierował tymi pracami. Na zebraniu otrzymał podziękowania i kwiaty".

    Tenże Józef Kołos od 1970 r. był również członkiem Zarządu OSP, a od 13 grudnia 1991 r. pełni funkcję prezesa

    OSP w Szczytnikach.
    Na uroczystej sesji Rady Gminy Gdów - 26 lutego 1999 r. w Gdowie Józef Kołos otrzymał nagrodę pieniężną i dyplom,
    w którym Rada i Zarząd Gminy Gdów dziękuje mu za pracę związaną z 45 - letnim okresem pełnienia obowiązków sołtysa
    w Sołectwie Szczytniki i życzy mu zdrowia, pomyślności oraz satysfakcji z dotychczasowej działalności na rzecz

    wspólnoty sołeckiej.
    Swoje uznanie dla jego wytrwałej i aktywnej działalności jako sołtysa wsi Szczytniki wyrazili mieszkańcy,

    gdy z małżonką obchodził w 1995 r. ZŁOTE  GODY. "Wystroili salę, napiekli placków, obsłużyli całą imprezę

    w Domu Strażaka w Szczytnikach.

    W kościele było pełno ludzi, śpiewał chór, było naprawdę pięknie. Czułem się wyróżniony" - powie
    WIADOMOŚCIOM  GDOWSKIM  w styczniu 1996 r.

 11. JUBILEUSZ  50 - LECIA  OSP  W  SZCZYTNIKACH

 Na początku o tym jak postrzegano JUBILEUSZ i DZIAŁALNOŚĆ  OSP  w miejscowych gazetach.
 1/ W numerze 5 - 6, maj - czerwiec 1997 r. gazety samorzĄdowej gminy Gdów  WIADOMOŚCI  GDOWSKIE , redaktor
   Zofia Sarapata - w cyklu : Z wizytą w ...między innymi jest mój czyli Jana Bułata [od Manci] artykuł pt. SZCZYTNIKI,
   w którym na zakończenie napisałem : "Z inicjatywy wiciowego Koła ZMP i przy jego znaczącym poparciu finansowym
   powstała  [1949 r.] w Szczytnikach OSP, która do tej pory działa owocnie."
 2/ W 1998 r. zgłosiłem się do  WIADOMOŚCI  GDOWSKICH  z artykułem o działalności teatru amatorskiego Koła młodzieży
   w Szczytnikach. Redaktorem była p. mgr Maria Fiderkiewicz, która przyjęła moją propozycję artykułu o działalności OSP
   w Szczytnikach. Pod datą 2 /8.1999 r. na adres Urzędu Gminy Gdów wysłałem dla  WIADOMOŚCI  GDOWSKICH  tekst
   artykułu pt. "Pięćdziesiąt lat działalności OSP w Szczytnikach gm. Gdów, lata 1949 - 1999".

   Gdy po zwolnieniu się z redakcji Wiadomości Gdowskich p. Maria Fiderkiewicz od początku 2000 r.

   redagowała  WIELICKI  HEROLD  GMINNY - niezależny obywatelski miesięcznik społeczno - kulturalny

   powiatu wielickiego (wydawca : "Złote Runo" Firma Promocyjno - Reklamowo - Wydawnicza,

   Katowice ul. Kościuszki 132 b, filia - Krakuszowice 88) zaproponowała zamieszczenie wymienionego artykułu
   w tymże HEROLDZIE, jako Jan Bułat, od września 2000 r. - Jan Bułat od Manci, wyraziłem zgodę na stałego
   współpracownika HEROLDA.
   W tej sytuacji, po telefonicznej rozmowie z p. Stanisławem Florkiem sekretarzem Urzędu Gminy Gdów,

   z datą 5 stycznia 2000 r. wysłałem do Urzędu Gminy Gdów dla  WIADOMOŚCI  GDOWSKICH  tekst artykułu

   pt. "Jak zawiązała się Ochotnicza Straż Pożarna w Szczytnikach", - ale Wiadomości Gdowskie

   przestały się ukazywać.
   Natomiast w N - rze 2, luty - marzec 2000 r. HEROLDA  jest mój artykuł pt. "Historia OSP w Szczytnikach,

   lata 1949 - 1999", część I, a N - rze 3 - 4, kwiecień - maj 2000 r. HEROLDA część II "Budowa domu strażaka z remizą".
 3/ Na dzień uroczystości Jubileuszu 50 - lecia OSP z Józefem Strojkiem s. Szczepana ze Szczytnik 44 wysłaliśmy

   na adres komendanta OSP Kazimierza Bułata TELEGRAM, który jest zamieszczony w N - rze 6, lipiec - sierpień 2000 r.

   HEROLDA.
 4/ W miesięczniku mieszkanców powiatu wielickiego  PANORAMA  POWIATU  WIELICKIEGO  Nr 8 (94) sierpien 2000 r.

   pisała Barbara Panu -  w informacji : Szczytniki, 50 - lat ochotniczej służby. Niestety są w tej informacji

   przemilczenia, uproszczenia i pomyłki.

   Odnośnie zawiązania i początków OSP w Szczytnikach przemilczano inicjatywę wiciowego Koła ZMP zawiązania

   i zorganizowania w Szczytnikach OSP i DOBROWOLNEJ  SKŁADKI  MIESZKAŃCÓW  NA  MOTOPOMPĘ. 
   Potraktowanie działalności w 1949 r. jako kontynuację zawiązanej w 1913 r. OSP przy Kółku Rolniczym w Szczytnikach

   jest uproszczeniem zniekształcającym prawdę historyczną. Napisane w informacji zdanie :

   "Po uwieńczonych sukcesem staraniach ówczesnego radnego RP w Bochni Eugeniusza Bułata oraz przeszkolenia

   jednego z członków tak by można właściwie prowadzić jednostkę OSP w Szczytnikach, stało się faktem"

   - jest ucieczką od prawdy, którą przemilczano.
   Zaś "przeszkolony jeden z członków", dodajmy wiosną 1949 r., to członek wiciowego Koła ZMP, b. członek i skarbnik Koła
   PSL w Szczytnikach, dla ścisłości PSL, którego przywódcą był W. Witos, a po jego śmierci Stanisław Mikołajczyk.
   Bolesław Bielski na uroczystości jubileuszu - 16 lipca 2000 r. osobiście odebrał odznakę  ZA  WYSŁUGĘ  50 - LAT 
   dla pożarnictwa. W informacji pomyłkowo napisano : Stanisław Bielski. Inna pomyłka to : Jan Bartosz, winno być
   Jan Bartosi. RP czyli Rada Powiatowa w Bochni nic nie miała wspólnego z zawiązaniem OSP w Szczytnikach - 1949 rok.
   Pomijam tu udział Eugeniusza Bułata w RP w Bochni. Chyba wystarczająco jasno jest w tej pracy opisane zawiązanie
   i zorganizowanie w 1949 r. OSP w Szczytnikach. Może w 2000 r. trudno zrozumieć co działo się na wsi polskiej w 1949 r.,
   ale to [nie - przyp. A.W.] powód aby uciekać od historycznej prawdy, albo ją przemilczać. O obchodzonych w Szczytnikach
   16 lipca 2000 r. uroczystościach Jubileuszu 50 - lecia, pisałem w N - rze 7 - 8 HEROLDA.
       Podany w zaproszeniu OSP w Szczytnikach  na jubileusz 50 - lecia w dniu 16.07.2000 r. program uroczystości był
   następujący :
   - Msza sw. w kaplicy w Szczytnikach godz 15 : 00
   - Przemarsz pod Dom Strażaka
   - Przywitanie zaproszonych gości
   - Wciągnięcie flagi państwowej na maszt
   - Okolicznościowe przemówienia
   - Wręczenie odznaczeń
   - Występy dzieci szkolnych i przedszkola
   - Zakończenie uroczystości
   - Zabawa taneczna.
   W Szczytnikach w niedzielę 16 lipca 2000 r. Ochotnicza Straż Pożarna obchodziła swój  JUBILEUSZ  50 - LECIA 
   działaności. Uroczystości rozpoczęły się Mszą Św. w miejscowej kaplicy pw. Św. Józefa, którą o godz. 15 : 00 odprawił
   ks. Paweł Sukiennik proboszcz w Niegowici. W wygłoszonej homilii przypomniał, że pierwszy raz w Szczytnikach
   Ochotniczą Straż Pożarną zawiązało w 1913 r. Kółko Rolnicze, ale jej działalność przerwała I wojna światowa.
   W 1921 r. był w Szczytnikach  ZBIOROWY  POŻAR, 140 osób zostało bez dachu nad głową.

   Do Szczytnik przybył z pomocą pogorzelcom Premier Rządu RP Wincenty Witos, chłop samouk z Wierzchosławic,

   który przez czytanie wielu wartościowych książek osiągnął potrzebną wiedzę i mądrość.

   Trzykrotnie był premierem Rządu RP.

   W 1949 r. mieszkańcy Szczytnik dawali dobrowolne składki pieniężne na zakup motopompy i zorganizowanie OSP.

   Mówił, że w nazwie jest  OCHOTNICZA  czyli całkowicie dobrowolna i  STRAŻ  czyli czuwanie nad ochroną

   zagrożonego  POŻAREM  bliźniego. Życzył ks. proboszcz, aby nadal ta chrześcijańska działalność była prowadzona.
   Modlono się za założycieli, działaczy i strażaków szczytnickiej OSP m. in. Franciszka Wcisło s. Jakuba, Eugeniusza
   Bułata
s. Wojciecha, Szczepana Strojka i jego synów Karola i Stanisława oraz wnuka Tadeusza. Uczestniczyły
   sztandary OSP ze Szczytnik, Brzezia, Niegowici, Pierzchowa i Wiatowic, strażacy OSP, mieszkańcy wsi i zaproszeni
   goście. Kaplica była nagłośniona, na przenośnych organach elektronicznych grał Kazimierz Pilch organista kościoła
   z Brzezia. Na zakończenie odśpiewano "Boże coś Polskę ...".
   Po Mszy Św. poczty sztandarowe, strażacy OSP, zaproszeni goście i mieszkańcy wsi przemaszerowali pod Dom
   Strażaka w Szczytnikach, gdzie ich powitał Naczelnik OSP w Szczytnikach. Ze względu na padający deszcz, część
   uroczystości odbyła się w obszernej sali Domu Strażaka. Nad wejściem do tej sali  umieszczono portret Wincentego
   Witosa
.
   Udział wzięli : Władysław Niewiarowski Prezes Gminnego ZOSP w Gdowie, Henryk Kaleta Komendant Gminny ZOSP
   w Gdowie, Władysław Kucharski Prezes Powiatowego ZOSP w Wieliczce, st. kap. Stanisław Czekaj Komendant
   Powiatowy PSP w Wieliczce, Jadwiga Kasprzyk Wójt Gminy Gdów i Mieczysław Kursa Przewodniczący Rady Gminy
   Gdów, strażacy OSP ze Szczytnik, Brzezia, Niegowici, Pierzchowa, Wiatowic i Zborczyc oraz mieszkańcy Szczytnik.
   Naczelnik OSP Kazimierz Bułat krótko przedstawił 50 - letnią działalność OSP w Szczytnikach.
   Przemówienia wygłosili - Władysław Kucharski, Władysław Niewiarowski, Jadwiga Kasprzyk, która wręczyła
   Naczelnikowi OSP w Szczytnikach złote Hełmy Strażackie, st. kap. Stanisław Czekaj przekazał OSP w Szczytnikach
   wyremontowany samochód bojowy Star 25 typu GBM - 2 / 800 (gasniczy - beczkowóz - motopompa,

   pojemność 2 hektolitry, wydajność 800 l / min) z Dobranowic.
   Z kolei Prezes Powiatowy ZOSP Władysław Kucharski udekorował Sztandar OSP w Szczytnikach Srebrnym Krzyżem
   Zasługi dla Pożarnictwa i wręczył medale i odznaki Związku Ochotniczych Straży Pożarnych R.P. odznaczonych Uchwałą
   Prezydium Zarządu Głównego z lipca 2000 r., podpisane przez Prezesa ZOSP RP Waldemara Pawlaka strażakom,
   działaczom i założycielom OSP w Szczytnikach.

   MEDALE  ZA  ZASŁUGI  DLA  POŻARNICTWA  otrzymali :
   Złoty Medal :
   Jan Bułat s. Piotra (od Manci),
   Jan Sobór s. Franciszka
i Stanisław Wcisło s. Romualda,
   którzy w 1949 r. zbierali w Szczytnikach dobrowolne składki na zakup motopompy dla OSP.
   Srebrny Medal :
   Jan Bułat s. Stanisława sekretarz OSP,
   Władysław Cieśla,
   Józef Kołos s. Leona,
   Marian Szlachta s. Stanisława
gospodarz OSP,
   Józef Wcisło s. Henryka
   i Stanisław Wcisło s. Tadeusza.
   Brązowy Medal :
   Krzysztof Bułat s. Stanisława b. Prezesa OSP,
   Stanisław Strojek s. Eugeniusza,
   Andrzej Solecki s. Stanisława,
   Stanisław Skimina s. Leonarda
   i Andrzej Wcisło s. Eugeniusza b. komendanta OSP.

   ODZNAKĘ  ZA  WYSŁUGĘ  DLA  POŻARNICTWA  otrzymali :
   Za wysługę 50 - Lat :
   Bolesław Bielski s. Stanisława pierwszy komendant OSP, który wiosną 1949 r. rozpoczął działalność przeciwpożarową
   w Szczytnikach,
   Stanisław Bułat s. Andrzeja organizator drużyny strażackiej OSP i kilkuletni b. Prezes OSP,
   Jan Bartosi s. Wiktora,
   Wiktor Janik s. Franciszka,
   Józef Siuda s. Wiktora długoletni skarbnik OSP,
   Józef Kołos s. Wiktora Prezes OSP i b. długoletni sołtys,
   Piotr Kołos s. Jana,
   Marian Wcisło s. Leona,
   Mieczysław Wcisło s. Czesława
   i Józef Radwański s. Bolesława.

   Za Wysługę 40 - lat :
   Czesław Stawarz s. Antoniego,
   Leonard Skimina s. Stanisława z rodu Wincentego
   i Tadeusz Sobór s. Andrzeja.

   Za Wysługę 25 - lat :
   Władyslaw Kucharski s. Piotra ze Szczytnik 62.

   Za Wysługę 15 - lat :
   Stanisław Dąbrosz,
   Stanisław Bartosi s. Jana,
   Jan Kościółek
   i Andrzej Sochacki s. Tadeusza.

   ODZNAKĘ  WZOROWY  STRAŻAK  otrzymali :
   Jerzy Badura s. Stanisława,
   Józef Bułat s. Stanisława,
   Kazimierz Bułat s. Marcina Naczelnik OSP, sołtys,
   Stanisław Bielski s. Kazimierza,
   Marian Kołos s. Jana,
   Józef Kołos s. Piotra
   i Jan Walaszek.

   Wręczono też  DYPLOMY  UZNANIA, które otrzymali :
   Stanisław Chyrc,
   Stanisław Kupiec,
   Józef Seweryn,
   Stanisław Skwarek,
   Stanisław Solecki
   i Jan Zawadzki.
 Następnie odbyły się przygotowane przez p. Dyrektor Annę Wcisło występy przedszkolaków ze Szczytnik oraz spotkania
 i osobiste rozmowy uczestników uroczystości, w których m. in. uczestniczyli Jadwiga Kasprzyk - Wójt Gminy Gdów,
 Mieczysław Kursa - Przewodniczący Rady Gminy Gdów, Barbara Panuś - stały współpracownik miesięcznika 
 PANORAMA  POWIATU  WIELICKIEGO, Jan Bułat od Manci - stały współpracownik niezależnego miesięcznika

 WIELICKI  HEROLD  GMINNY i Zarząd OSP w Szczytnikach, a później zabawa taneczna..

 Gdy wychodziłem z Domu Strażaka (zob. Nr 7 - 8 wrzesień - październik 2000 r. HEROLDA ) w Szczytnikach, na parterze
 w holu wejściowym siedział przy stoliku w mundurze strażackim z odznaką Wzorowy Strażak młody Jerzy Badura

 i zapisywał w Jubileuszowej Księdze dobrowolne ofiary uczestników i mieszkańców wsi dla OSP w Szczytnikach

 - zupełnie jak pół wieku temu. To dobrze, niech to trwa.
 Na asfaltowym placu wokół Domu Strażaka stał przystrojony kwiatami i zielenią samochód bojowy OSP w Szczytnikach,

 obok niego czerwone samochody dostawcze OSP z Brzezia, Niegowici, Pierzchowa i Wiatowic. I pomyśleć, że niewiele

 ponad 50 - lat temu, kiedy się palił drewniany dom Franciszka Bułata zwanego Grol, to gasiliśmy go wodą czerpaną 

 wiadrami ze studni tworząc łańcuch wodny.

 W miejscu gdzie stoi Dom Strażaka przez wieki była karczma, którą sto lat temu Żyd Hirch Brenner kupił murowaną

 karczmę i propinację wydzierżawił od szczytnickiego dziedzica Pawła Libiszewskiego.

 Wnuk Hircha Icek Brenner w 1937 r. sprzedał karczmę Spółdzielni Mleczarskiej "GRODKOWICZANKA" na mleczarnię

 w Szczytnikach, którą za hitlerowskiej okupacji przeniesiono do Targowiska. Po wojnie w 1945 r., w budynku po mleczarni

 w Szczytnikach, młodzież wiciowa organizowała przedstawienia i zabawy taneczne. Z uzyskanych dochodów przekazała

 30 tysięcy złotych na zakup motopompy. Reszta funduszy pochodziła z dobrowolnych składek pieniężnych mieszkańców 

 Szczytnik. Taki był początek tego dzieła, które się nazywa

 50 - LAT  DZIAŁALNOŚCI  OCHOTNICZEJ  STRAŻY  POŻARNEJ  W  SZCZYTNIKACH  I  ZMIANY 
 W  INFRASTUKTURZE  TEJ  WSI.
 Obok tego placu jest droga, którą w 1921 r. jechał Wincenty Witos do Kajetana Kołosa wójta gminy Szczytniki z pomocą
 dla pogorzelców. Zaledwie kilkanaście metrów od tego placu, na podwórku przy chałupie była kamienna płyta,

 przy której wójtował Kajetan Kołos, na której odciskał urzędową pieczęć gminy Szczytniki..

 W tej pieczęci był herb gminy Szczytniki - mitra i pastorał biskupi.
 W sąsiedztwie są zagrody po Czesławie i Leonie Wcisło synach Romualda, którzy w latach 1938 / 39 byli przez

 Sąd    Okręgowy w Krakowie sądzeni i zasądzeni za zorganizowanie strajku chłopskiego w 1937 r. w Szczytnikach.
 Zadumałem się. Kto wie ? Może kiedyś ten plac wokół Domu Strażaka w Szczytnikach będzie się nazywał - Plac Kajetana  

 Kołosa ? Może ta droga przez Szczytniki, którą jechał Wincenty Witos będzie się nazywała - ulica Wincentego Witosa ?
 Może na ścianie Domu Strażaka będzie wmurowana tablica pamiątkowa z wyszczególnieniem szczytnickich uczestników 

 strajku chłopskiego w 1937 r., a wśród nich Czesław i Leon Wcisło synowie Romualda, Jan Kołos s. Joachima ?
 A może to tylko marzenie, które pochodzi z moich przygodnych rozmów w SZCZYTNIKACH.
 Kochani strażacy i mieszkańcy Szczytnik - dziękuję za dotychczasowe pięćdziesiąt lat Waszej działalności
 i ofiarności. SZCZĘŚĆ  BOŻE  NA  TRZECIE  TYSIĄCLECIE  !
 
Tak m. in. napisałem - Jan Bułat od Manci, - w numerze 7 -8  WIELICKIEGO  HEROLDA  GMINNEGO we wrześniu 2000 r.

                                                                                            * * *
  W numerze 9 - 10 listopad - grudzień 2000 r.  HEROLDA  zamieszczone jest  PODZIĘKOWANIE  NACZELNIKA  OSP 
 W  SZCZYTNIKACH  Kazimierza Bułata sołtysa wsi Szczytniki - w imieniu organizatorów uroczystości i odznaczonych 

 strażaków  OSP w Szczytnikach z okazji jubileuszu 50 - lecia :
 dla Gminnego Prezesa ZOSP w Gdowie Władysława Niewiarowskiego
     i Vice - prezesów Zarządu Józefa Kostucha i Andrzeja Mleczko,
     Komendanta Gminnego ZOSP w Gdowie Henryka Kalety
 za PRZYZNANIE  I  WRĘCZENIE  ODZNACZEŃ na sztandar OSP i druhów strażaków,
 dla wójta Gminy Gdów Jadwigi Kasprzyk,
     z - cy Wójta Tadeusza Ciężarka,
     Przewodniczącego Rady Gminy Gdów Mieczysława Kursy,
     Sekretarza Urzędu Gminy Gdów Stanisława Florka
 za PRZEKAZANIE  ZŁOTYCH  HEŁMÓW
 dla Powiatowego Prezesa ZOSP  Władysława Kucharskiego,
     Komendanta Powiatowej Komendy Państwowej Straży Pożarnej w Wieliczce st. kpt. - na Stanisława Czekaja
 za PRZEKAZANIE  SAMOCHODU  BOJOWEGO  STAR  25  z DOBRANOWIC.
 dla Starosty Powiatu Wielickiego Adama Kociołka,
     oraz całego Zarządu Rady Powiatowej
 za PRZEKAZANIE  JEDNEGO  TYSIĄCA  ZŁOTYCH na zakup ubrań bojowych dla wszystkich mieszkańców Szczytnik
     i okolicznych wiosek
     oraz zaproszonych gości
 za WPISYWANIE  SIĘ  DO  KSIĄŻKI  PAMIĄTKOWEJ  I  PRZEKAZYWANIE  WOLNYCH  DATKÓW
 dla Pocztów Sztandarowych Ochotniczych Straży Pożarnych ze Szczytnik, Brzezia, Niegowici, Pierzchowa i Wiatowic
 za UDZIAŁ  W  UROCZYSTOŚCIACH
 dla Przedszkolaków ze Szczytnik za WYSTĘPY  ARTYSTYCZNE
     Pani Dyrektor Anny Wcisło za ich PRZYGOTOWANIE
 dla ks. Pawła Sukiennika proboszcza parafii Niegowić
 za ODPRAWIENIE  MSZY  ŚW.  W  KAPLICY w Szczytnikach
 dla Jana Bułata od Manci
 za ARTYKUŁ  W  HEROLDZIE z całej uroczystości.
 Po przesłaniu numerów 2, 3 - 4 i 7 - 8 / 2000 r.  HEROLDA, w których są zameszczone artykuły o historii i jubileuszu
 50 - lecia działalności OSP w Szczytnikach do rodziny Franciszka Wcisły s. Jakuba (od Kubusiowej) - pomysłodawcy 

 zawiązania i zorganizowania OSP w Szczytnikach, autor tych artykułów [Jan Bułat od Manci] otrzymał z Wrocławia

 ul. Kurpiów LIST  z  PODZIĘKOWANIAMI  od córki i żony  śp. Franciszka Wcisły, którego treść zamieszczona jest

 w numerze 1 HEROLDA ze stycznia 2001 r.

-----------------------------------------------------------------------------------------
 Na zakończenie spróbujmy porównać zmiany jakie zaszły w Szczytnikach w okresie pięćdziesięciu lat działalności OSP.

 1. Stan zagrożenia i obronę pożarową
    W 1949 r. prawie wszystkie budynki we wsi były drewniane, blisko połowa z nich była kryta strzechą słomianą.
    W przypadku pożaru ogień gaszono wodą ręcznie czerpaną wiadrami ze studni, tworząc łańcuch wodny.
    Prawie, że jedyna w okolicy Ochotnicza Straż Pożarna w Brzeziu przyjeżdżała konno po wiejskich błotnistych drogach

    z reguły na  DOGASZANIE, często ręczną sikawką, - prawie już spalonego obiektu.
    Zapasy wody do gaszenia żywiołu ognia w kilkudziesięciu studniach i trzech stawach były ograniczone i zmienne, - gdy
    w czasie posuchy zwiększało się zagrożenie pożarowe, zapasy wody zmniejszały się.

    Sygnalizacja pożaru - krzyki rozpaczy.
    W 2000 r. prawie wszystkie budynki są murowane, kryte dachówką lub na żelbetonowym ogniotrwałym stropodachu papą. 
    Oprócz wspomnianych studni i dwu stawów we wsi, są dwa podziemne zbiorniki wody przeciwpożarowej o pojemności

    750 m^3 każdy, w wypadku pożaru ogień gasi się wodą z hydrantu wiejskiej sieci wodociągowej przy użyciu

    strażackiego samochodu bojowego Star 25, typu GBM - 2 / 800 czyli gaśniczy beczkowóz o pojemności

    2 hektolitry z motopompą wydajności 800 l / minutę, który stoi gotowy do akcji gaszenia w remizie OSP w środku wsi.

    Drogi dojazdowe do wsi i prawie wszystkie drogi główne we wsi mają nawierzchnię asfaltową.

    Sygnalizacja pożaru - w domu telefonicznie i akustycznie przez gąg, ale pozostał krzyk rozpaczy.

    Najważniejszą i zarazem najtrudniejszą sprawą obrony przeciwpożarowej w 1949 r. był zapas potrzebnej ilości
    wody p.pożarowej i brak odpowiedniego sprzętu gaśniczego. W 2000 r. najważniejszą sprawą jest konserwacja sprzętu,

    ale także hydrantów i zbiorników wody oraz odpowiedni zapas paliwa.

    Jeżeli w 1949 r. dla OSP ważny był furman, to w 2000 r.  ważny jest mechanik - konserwator i hydraulik - konserwator.

    To ostatnie porównanie obrazuje zmiany jakie zaszły w Szczytnikach i okolicy odnośnie infrastruktury i postępu 

    technicznego. Te zmiany spowodowały i to, że jak dawniej gospodarstwa rodzinne we wsi dawały OSP furmana,

    to w 2000 roku mogą dać dla OSP mechanika, a właściwie elektromechanika - konserwatora.

 2. Zmiany infrastruktury i postępu technicznego na wsi.
    W 1949 r. ziemię orano koniem przy uzyciu jednoskibowego pługa. Trawę i zboże koszono prawie tylko kosą i zwożono
    do stodoły, gdzie młócono ręcznie cepami. Równocześnie w tym czasie w Szczytnikach zaczęło się wdrażanie  

    mechanizacji omłotów. Na początku stosowano proste bębnowe młocarki, przechodząc na wieloczynnościowe młocarki

    z oczyszczeniem zboża, napędzane spalinowym silnikiem na ropę. Głównym animatorem tej mechanizacji omłotów

    w Szczytnikach był wspomniany Eugeniusz Bułat s. Wojciecha.

    Przy ciasnej zabudowie stosowanie silników spalinowych do omłotów w stodołach stwarzało nowe problemy zagrożenia

    pożarowego, ale promowało motopompę dla OSP i powstanie we wsi nowych zawodów.
    Wydajność rolnictwa we wsi wynosiła do 15 kwintali z jednego hektara. Niska wydajność była hamulcem mechanizacji 

    omłotów, bo każde ziarno było "na wagę złota", jak się mówiło. Przy młóceniu ręcznie cepami można się było

    "pochylić nad ziarnkiem młóconego zboża, aby się nie zmarnowało". Mechaniczne omłoty z natury mają większe

    straty młóconego zboża.
    W 2000 r. ciągniki spalinowe, zwane traktorami, zastąpiły konie. Ziemię orze się traktorami przy użyciu wieloskibowego  

    pługa. Trawę kosi się kosiarką rotacyjną, zboże kombajnem i zwozi się oczyszczane ziarno oraz sprasowaną słomę

    do gospodarstwa. Wydajność rolnictwa wynosi 45 kwintali / ha.
    W okresie pięćdziesięcioletniej działalności OSP w Szczytnikach, mieszkańcy Szczytnik czynem społecznym 

    DOKONALI  ZMIANY  INFRASTRUKTURY  swojej wsi, angażując własne środki finansowe w realizację m. in. elektryfikacji,

    melioracji, przebudowę dróg, gazyfikację, budowę wodociągów, szkoły, domu strażaka z remizą i kaplicy

    z punktem katechetycznym, zorganizowanie we wsi przedszkola.

    W swoich rodzinnych gospodarstwach rolnych, wspomaganych pracą chłopo - robotnika w mieście,

    a w latach 1990 - tych pracą zagranicy, głównie w Austrii i Niemczech, podjęli mądre decyzje - zamiast kosztownego
    remontu starych zniszczonych budynków, rozbierali i budowali nowe murowane, wdrażali mechanizację i postęp rolniczy.
    Dokonania te sprawiły, że szczytnicki chłop - rolnik w 2000 r. do Unii Europejskiej może jechać nie koniem,

    ale nowoczesnym ciągnikiem i kombajnem zbożowym typu Bizon produkcji polskiej albo Class produkcji niemieckiej,

    mimo, że nie brakuje trudności.

 3. W 1949 r. OSP w Szczytnikach zawiązała się przez dobrowolne składki pieniężne.

    W pięćdziesięcioletniej działalności OSP
    odnotowaliśmy, że na zabawach tanecznych i okolicznościowych uroczystościach, zapraszani mieszkańcy i goście 

    wpisywali się do Księgi Pamiątkowej i wpłacali pieniężne datki na zamierzone cele.

    Znaczy to, że utrwaliła się tradycja i należy ją we wsi STARANNIE  KONTYNUOWAĆ.

    Dawny ofiarodawca, wpłacający pieniężne datki, w 2000 r. nazywa się SPONSOR, jest bardzo pożądany.

    Jak widać przez ostatnie 50 - lat działalności, inwestycje we wsi realizowano w formule czynu społecznego.
    W 2000 r. formuła czynu społecznego już się zużyła i dziś nowe zadanie realizuje się powołując FUNDACJE, korzystając
    z licznych sponsorów. A nowych zadań nie brakuje.

    Wydaje się, że jedno z pilniejszych zadań potrzebnych dla rozwoju wsi, - to wydawnictwa dokumentujące dotychczasową

    pozytywną działalność m. in. POWSTANIE  I  50 - LAT  DZIAŁALNOŒCI  OSP  W  SZCZYTNIKACH.

 Wypada zakończyć tę historię 50 - letniej działalności OSP, takim spostrzeżeniem,

 - OCHOTNICZA  STRAŻ  POŻARNA  W  SZCZYTNIKACH 

 ma chłopski rodowód, wywodzi się z tradycji Polskiego Ruchu Ludowego, w Szczytnikach związanego
 z osobą Kajetana Kołosa, a w Polsce z osobą Wincentego Witosa, po jego śmierci w 1945 r. Stanisława Mikołajczyka. 

 Wspomniany ruch ludowy w Szczytnikach wyrażał w różnych okresach czasu we współdziałaniu  OSP z Kółkiem Rolniczym
 w 1913 r. i po 1945 r., Kołem Gospodyń Wiejskich, Kołem Młodzieży Wiejskiej "Wici", po 22 lipca 1948 r. wiciowym Kołem 

 ZMP, po upadku w 1956 r. ZMP z Kołem Wici październikowego, z Kołem PSL Mikołajczyka, po upadku jesienią 1948 r.

 tego Koła - Kołem ZSL, po reaktywowaniu w Wilanowie PSL, a następnie połączeniu wilanowskiego PSL z PSL

 Odrodzenia z Kołem PSL. Koło ZSL opiekowało się przedwojennym sztandarem Kół Stronnictwa Ludowego parafii Brzezie,

 w 1986 r. brało w tymże sztandarem udział w Witosowskich Zaduszkach w Wierzchosławicach.
 Nowe kadencje działalności w TRZECIM  TYSIĄCLECIU  OSP w  SZCZYTNIKACH
 wyborem w styczniu 2001 r. zarządu w składzie :
 Prezes : Józef Kołos, 1925 s. Wiktora
 Naczelnik : Kazimierz Bułat, 1944 s. Marcina, sołtys
 Z - ca Naczelnika : Jan Zawadzki
 Sekretarz : Jan Bułat, 1957 s. Stanisława, Radny Gminy Gdów
 Skarbnik : Józef Siuda, s. Wiktora.

 
12. Skład osobowy Zarządu i ważniejsza działalność OSP w Szczytnikach gmina Gdów

 

   

 Wybrany
     na 

 walnym
 zebraniu
   dnia :

             Skład osobowy Zarządu
                i gospodarz remizy

                                                                                                                
     funkcja           imię i nazwisko, rok    
                          urodzenia,
                          imię ojca,
                          przynależność partyjna

Komisja
rewizyjna

Stan
osobowy

Członkowie
czynni i wspierający

ważniejsza działalność OSP

01

02

03

04

05

06

07

20.10.1949

  Komendant

  Sekretarz

  Członek 
  zarządu
     - II -

     - II -

  Bolesław Bielski, 1920,
  s. Bolesława
  Eugeniusz Bułat, 1903,
  s. Wojciecha
  Szczepan Strojek, 1902,
  s. Karola
  Ludwik Strojek, 1900,
  s. Fabiana
  Wawrzyniec Kołos, 1901,
  s. Wawrzyńca

? ?

?

?

  Z celem zakupu 

  motopompy
  sekretarz OSP 

  Eugeniusz  
  Bułat w listopadzie

  1949 r.
  udał się do Wrocławia
  - bezskutecznie.

  Za zebrane
  od mieszkańców wsi

  i Koła Młodzieży

  w październiku 
  1950 zakupiono reczną
  sikawkę dwucylindrową
  przenośną i strażacki 

  wóz konny z platformą

  od OSP w Brzeziu

1952

  Komendant

  Sekretarz

  Skarbnik

  Członek

     - II -

  Stanisław Bułat, 1928,
  s. Andrzeja
  Eugeniusz Bułat, 1903,
  s. Wojciecha
  Józef Wcisło, 1913,
  s. Szymona
  Józef Kołos, 1925,
  s. Wiktora
  Ludwik Strojek, 1900,
  s. Fabiana
 

? ?

?

?

  Za zebrane

  od mieszkańców
  wsi i Koła Młodzieży 

  1953 r.
  zakupiono pierwszą
  motopompę SILESIA
  w Woj. Kom. Straży 
  Pożarnych w Krakowie.
  Zorganizowano drużynę
  strażacką, która gasiła 

  pożary
  w Szczytnikach, 

  Brzeziu,
  Świątnikach,  

  Wiatowicach
  i Zborczycach.

  W 1965 r.
  Pow. Kom. Straży 

  Pożarnej
  w Bochni przekazała 

  OSP w Szczytnikach 

  motopompę POLONIA

1966

  Komendant

  Z - ca
  Komendanta
  Sekretarz

  Skarbnik

  Kazimierz Skimina, 1929,
  s. Stanisława
  Stanisław Skimina, 1937,
  s. Stanisława zw. Siasiu
  Stanisław Wcisło, 1920,
  s. Juliana
  Józef Siuda, 1927,
  s. Wiktora

? ?

?

?

  Do lipca 1982

  w Szczytnikach
  nie było remizy, sikawkę
  i motopompę 

  przechowywano
  w prywatnych
  pomieszczeniach 

  Szczepana
  Strojka przy głównej 

  drodze przez wieś.

  Po 1956 r. zwożono

  piasek i żwir z Raby,
  za pieniądze

  z organizowanych
  zabaw kupowano 

  cement i robiono

  pustaki na remizę

1970

  Komendant

  Z - ca
  Komendanta
  Sekretarz

  Skarbnik

  Członek
  zarządu
    - II -

  Eugeniusz Wcisło, 1930,
  s. Sykstusa
  Tadeusz Szlachta, 1940,
  s. Zygmunta
  Stanisław Wcisło, 1920,
  s. Juliana
  Józef Siuda, 1927,
  s. Wiktora
  Józef Kołos, 1925,
  s. Wiktora
  Leonard Skimina, 1938,
  s. Stanisława zw. Siasiu

  1. Jan Sobór,  

  1923,
  s. Franciszka,
      

 Przewodniczący

  2. Karol Strojek, 

  1926,
  s. Szczepana

  3. Marian

  Wcisło, 1927,
  s. Leona

?

?

  Na placu przy starym 

  budynku mleczarni

  zbudowano szopę
  na sprzęt strażacki

1974

  Prezes  
  OSP
  Komendant

  Z - ca
  Komendanta
  Sekretarz

  Skarbnik

  Członek
  zarządu
     - II -

  Gospodarz
  OSP

  Stanisław Bułat, 1929,
  s. Andrzeja
  Eugeniusz Wcisło, 1930,
  s. Sykstusa
  Stanisław Skimina, 1937,
  s. Stanisława
  Stanisław Wcisło, 1920,
  s. Juliana
  Józef Siuda, 1927,
  s. Wiktora
  Józef Kołos, 1925,
  s. Wiktora - sołtys
  Leonard Skimina, 1938,
  s. Stanisława
  Jan Kołos, 1915,
  s. Michała

  Jan Sobór, 1923,
  s. Franciszka
  Przewodniczący

  Karol Strojek, 

  1926,
  s. Szczepana

  Marian Wcisło,

  1927,
  s. Leona

?

?

  Nadal zwożono piasek

  i żwir
  z Raby, za pieniądze
  z organizowanych

  zabaw odpustowej

  i sylwestrowej
  kupowano cement
  i wykonywano pustaki
  na remizę

20.11.1978

  Prezes  
  OSP
  Naczelnik
  OSP
  Z - ca
  naczelnika
  Sekretarz

  Skarbnik

  Członek
  zarządu
     - II -

     - II -

  Gospodarz

  Stanisław Bułat, 1928,
  s. Andrzeja
  Kazimierz Bułat, 1944,
  s. Marcina
  Eugeniusz Wcisło, 1930,
  s. Sykstusa
  Stanisław Wcisło, 1920,
  s. Juliana, ZSL
  Józef Siuda, 1927,
  s. Wiktora, ZSL
  Józef Kołos, 1925,
  s. Wiktora, sołtys, ZSL
  Józef Kołos, 1951,
  s. Piotra
  Tadeusz Strojek, 1955,
  s. Stanisława
  Czesław Stawarz, 1931,
  s. Antoniego

  Jan Sobór, 1923,
  s. Franciszka

  Karol Strojek, 1926,
  s. Szczepana

  Marian Wcisło, 1927,
  s. Leona

24

9

  20/II.1979 r. odbyło się
  zebranie mieszkańców 

  wsi Szczytniki

  i członków OSP
  z udziałem Naczelnika
  Urzędu Gminy Gdów
  mgr inż. Aleksandra
  Ciężarka

  i Gł. Księgowego
  Zdzisława Banasia.
  Jednogłośnie 

  postanowiono,
  że wszyscy mieszkańcy
  Szczytnik wezmą udział
  w budowie Domu

  Strażaka z remizą.

  Wybrano Komitet
  Budowy DOMU 

  STRAŻAKA.
  Ze względu na zużycie

  i brak
  części zamiennych 

  zgłoszono
  do Urzędu Miasta

  i Komendy
  Straży Pożarnej

  w Krakowie
  kasację

  niepełnosprawnej
  motopompy LEOKADIA 

  M-800,
  rok produkcji 1956.
  W czynie społecznym :
  1/ przeprowadzono

  remont
  szopy strażackiej
  2/ wykopano dół

  na wapno
  i gaszono wapno
  3/ dowieziono 

  ok. 40 m^3 ziemi

  z "Pod Mazówki"
  w Świątnikach

  i wyrownano
  plac pod budowę remizy.
  Działalność 

  zapobiegawcza :
  wygłoszono

  5 - pogadanek
  w szkołach

  i na zebraniach
  wiejskich,

  9 - ciu strażaków
  przeprowadzilo kontrole
  budynków.

  Drużyna strażacka
  brała udział w gaszeniu
  stodoły i stajni

  T. Sochackiego
  w Szczytnikach.

01.02.1980

  Prezes
  OSP
  Naczelnik
  OSP
  Z - ca
  naczelnika
  Sekretarz

  Skarbnik

  Członek
  zarządu
     - II -

     - II -

  Gospodarz

  Stanisław Bułat, 1928,
  s. Andrzeja
  Kazimierz Bułat, 1944,
  s. Marcina
  Eugeniusz Wcisło, 1930,
  s. Sykstusa
  Stanisław Wcisło, 1920,
  s. Juliana, ZSL
  Józef Siuda, 1927,
  s. Wiktora, ZSL
  Józef Kołos, 1925,
  s. Wiktora, sołtys, ZSL
  Józef Kołos, 1951,
  s. Piotra
  Tadeusz Strojek, 1955,
  s. Stanisława
  Czesław Stawarz, 1931,
  s. Antoniego

  Jan Sobór,

  1923,
  s. Franciszka

  Karol Strojek, 

  1926
  s. Szczepana

  Marian Wcisło,

  1927,
  s. Leona

 

 

  1/ 5.1980 r. rozpoczęto
  budowę Domu Strażaka
  o wym. 10 x 20 m.
  Wykonano wykopy

  i betonowe
  ławy fundamentowe.
  Rozpoczęto murowanie
  ścian parteru. w 1981 r.
  wykonano słupy i stropy
  żelbetowe.

  majster budowy :
  Julian Gajewski

  i Stanisław Bednarek.

  Mieszkańcy Szczytnik

  czynem społecznym
  wykonali stan surowy 

  budynku.
  Betonowanie stropu

  trwało non stop.

  Organizatorem robót
  budowlanych był

  Komitet Budowy.
  Roboty wykończeniowe
  wykonywała Gmina

  Gdów.
  25/ 7.1982 r. DOM

  STRAŻAKA
  o wym. 10 x 20 m 

  uroczyście przekazano

  do użytkowania OSP.

 Prowadzono działalność
  zapobiegawczą przez
  wygłaszanie pogadanek,
  kontrolę pomieszczeń
  w Szczytnikach

  i Świątnikach,
  rozwieszanie plakatów.

02.02.1983

  Prezes

  Naczelnik

  Z - ca
  naczelnika
  Sekretarz

  Skarbnik

  Członek
  zarządu
     - II -

  Gospodarz

  Stanisław Bułat, 1928,
  s. Andrzeja
  Kazimierz Bułat, 1944,
  s. Marcina
  Eugeniusz Wcisło, 1930,
  s. Sykstusa
  Stanisław Wcisło, 1920,
  s. Juliana, ZSL
  Józef Siuda, 1927,
  s. Wiktora, ZSL
  Józef Kołos, 1925,
  s. Wiktora, sołtys, ZSL
  Tadeusz Strojek, 1955,
  s. Stanisława
  Czesław Stawarz, 1931,
  s. Antoniego

  Marian Wcisło, 

  1927,
  s. Leona,
  Przewodniczący

  Jan Sobór, 1923,
  s. Franciszka,
  Sekretarz

  Karol Strojek, 

  1926,
  s. Szczepana

 

 

  Prezes Zarządu 

  Gminnego ZOSP

  w Gdowie, Naczelnik
  Gminy Gdów

  Aleksander Ciężarek

  wręczył
  Naczelnikowi OSP
  w Szczytnikach 

  Kazimierzowi
  Bułatowi s. Marcina 

  ZŁOTY MEDAL 

  ZASŁUGI
  DLA  POŻARNICTWA

21.01.1985

  Prezes

  Naczelnik

  Z - ca
  naczelnika
  Sekretarz

  Skarbnik

  Członek
  zarządu
  Członek
  zarządu
  Gospodarz

  Stanisław Bułat, 1928,
  s. Andrzeja
  Kazimierz Bułat, 1944,
  s. Marcina
  Eugeniusz Wcisło, 1930,
  s. Sykstusa
  Stanisław Wcisło, 1920,
  s. Juliana, ZSL
  Józef Siuda, 1927,
  s. Wiktora, ZSL
  Józef Kołos, 1925,
  s. Wiktora, sołtys, ZSL
  Tadeusz Strojek, 1955,
  s. Stanisława
  Czesław Stawarz, 1931,
  s. Antoniego

  Marian Wcisło, 

  1927,
  s. Leona
  Przewodniczący

  Jan Sobór, 1923,
  s. Franciszka
  Sekretarz

  Karol Strojek, 

  1926,
  s. Szczepana

37

10

  Walne zebranie 

  Członków podjęło

  uchwałę w sprawie :
  a/ budowy drugiego 

  zbiornika  
  wody p. poż. otwartego

  lub krytego
  b/ budowy magazynu
  o wym. 5 x 8 m

  na materiały
  i paliwo
  c/ wykonania tablicy
  informacyjnej OSP

  Na ścianie frontowej 

  budynku ze stalowych

  liter wykonano napis :

  DOM  STRAŻAKA
  w Szczytnikach

  Kontynuowano  

  działalność
  zapobiegawczą
  w Szczytnikach

  i Świątnikach

03.02.1987

  Prezes

  Naczelnik

  Z -ca
  naczelnika
  Sekretarz

  Skarbnik

  Członek
  zarządu
     - II -

Gospodarz

 

  Stanislaw Bułat, 1928,
  s. Andrzeja
  Kazimierz Bułat, 1944,
  s. Marcina
  Eugeniusz Wcisło, 1930,
  s. Sykstusa
  Stanisław Wcisło, 1920,
  s. Juliana, ZSL
  Józef Siuda, 1927,
  s. Wiktora, ZSL
  Józef Kołos, 1925,
  s. Wiktora, sołtys, ZSL
  Andrzej Wcisło, 1964,
  s. Eugeniusza
  Czesław Stawarz, 1931,
  s. Antoniego

  Jan Bułat, 1956,
  s. Stanisława
  Przewodniczący

  Marian Wcisło,

  1927,
  s. Leona
  Z - ca przewodniczącego

  Jan Sobór, 1923,
  s. Franciszka
  Sekretarz

  Stanisław Sądel, 

  1944,
  s. Piotra

  Leonard

  Skimina, 1938,
  s. Stanisława

37

10

  Na Walnym zebraniu
  członków OSP

  uchwalono :
  1/ odpłatność

  za wynajęcie
  Domu Strażaka

  na wesele
  2/ podjąć starania
  o reelektryfikację wsi
  i wykonania wokół

  Domu Strażaka

  nawierzchni asfaltowej
  3/ prowadzić rekrutację
  młodzieży do OSP.
  Drużyna strażacka brała
  udział w ratowaniu

  i gaszeniu pożaru

  na budynku
  mieszkalnym 

  Mieczysława Wcisły

  w Szczytnikach
  i palącej się słomy

  i zboża
  w czasie żniw 1987 r.
  Na wiosnę oraz

  w czasie żniw i omłotów

  kontrolę p. poż.
  Wykonano malowanie
  pokrycia z blachy falistej
  Domu Strażaka.
  Zbudowano drugi 

  zbiornik
  750 m^3 wody p. poż.

  przy głównej drodze

  w Szczytnikach
  Wykonano przepust

  z kręgów betonowych

  przed Domem Strażaka.
  W 1987 r. 

  zorganizowano
  3 strażackie zabawy,

  z których uzyskano

  90 tys. zł. wpływu.
  Zlecono wykonanie 

  sztandaru OSP

  w Szczytnikach za cenę
  180 tys. zł. w Skawinie.
  Zarząd podjął decyzję
  o rozbudowie Domu 

  Strażaka.

03.02.1989

  Prezes

  Naczelnik

  Z - ca
  naczelnika
  Sekretarz

  Skarbnik

  Członkowie
  zarządu


  Gospodarz
  remizy

  Stanisław Bułat, 1928,
  s. Andrzeja
  Kazimierz Bułat, 1944,
  s. Marcina
  Eugeniusz Wcisło, 1930,
  s. Sykstusa
  Stanisław Wcisło, 1920,
  s. Juliana, ZSL
  Józef Siuda, 1927,
  s. Wiktora, ZSL
  Józef Kołos, 1925,
  s. Wiktora, sołtys, ZSL
  Andrzej Wcisło, 1964,
  s. Eugeniusza
  Czesław Stawarz, 1931,
  s. Antoniego

  Jan Bułat, 1956,
  s. Stanisława
  Przewodniczący

  Marian Wcisło,

  1927,
  s. Leona
  Z - ca przewodniczącego

  Jan Sobór, 1923,
  s. Franciszka, 

  ZSL
  Sekretarz

  Stanisław Sądel, 

  1944,
  s. Piotra
  członek kom.

  Leonard 

  Skimina, 1938,
  s. Stanisława

  zw. Siasiu

42

3

  14 maja 1989 r. 

  uroczyste
  poświęcenie sztandaru

  OSP w Szczytnikach

  w czasie
  Mszy św. o godz. 9 : 00
  w kościele paraf.

  w Brzeziu.
  W 1989 r. wykonano 

  stan surowy

  dobudowywanej części
  Domu Strażaka.

  Majstrem budowy

  - Stanisław Bułat
  prezes OSP.
  Staraniem Zarządu OSP
  kupowano i gromadzono
  materiały budowlane. 

  Stemple i deski

  na szalunki stropów
  pożyczano we wsi

  i okolicy.
  Poczyniono starania
  o wykonanie

  przez Gminę
  nawierzchni asfaltowej 

  przy remizie. 

  Przeprowadzono
  rozeznanie w sprawie
  telefonu i wodociągu

  w Domu Strażaka.

  W program użytkowania

  Domu Strażaka
  włączono zlewnię mleka.

15.02.1990

  Prezes

  Naczelnik

  Z - ca
  naczelnika
  Sekretarz

  Skarbnik

  Członek
  zarządu
     - II -

  Gospodarz

  Stanisław Bułat, 1928,
  s. Andrzeja
  Kazimierz Bułat, 1944,
  s. Marcina
  Eugeniusz Wcisło, 1930,
  s. Sykstusa
  Jan Walaszek, 1954,
  Szczytniki 15
  Józef Siuda, 1927,
  s. Wiktora
  Józef Kołos, 1925,
  s. Wiktora, sołtys
  Andrzej Wcisło, 1961,
  s. Eugeniusza
  Czesław Stawarz, 1931,
  s. Antoniego

  Jan Bułat, 1956,
  s. Stanisława
  Przewodniczący

  Marian Wcisło,

  1927,
  s. Leona

  Jan Sobór, 1923,
  s. Franciszka

  Stanisław Sadel,

  1944,
  s. Piotra

  Leonard

  Skimina, 1938,
  s. Stanisława

??

??

  Walne zebranie 

  członków OSP
  uchwaliło odpłatność
  za wynajęcie

  na wesele Domu
  Strażaka - 120 tys. zł.
  dla mieszkańców

  Szczytnik
  i 150 tys.zł.

  dla pozostałych
  oraz wnioski,

  aby założyć
  młodzieżową drużynę
  strażacką i wznowić
  działalność kulturalną.
  Wobec rezygnacji 

  Stanisława Wcisło,

  sekretarzem wybrano
  Jana Walaszka.

  W 1990 r. wykonano

  roboty instalacyjne
  i wykończeniowe
  w dobudowanej części 

  Domu Strażaka.

  Dobudowaną część
  realizowano ze środków
  własnych OSP

  przy wsparciu
  Gminy Gdów. 

  Spółdzielnia
  Mleczarska Myślenice
  pokryła koszt instalacji

  el.

12.02.1991

  Prezes
  OSP
  Naczelnik
  OSP
  Z - ca
  naczelnika
  Sekretarz

  Skarbnik

  Członek
  zarządu

  Gospodarz

  Kronikarz

  Stanisław Bułat, 1928,
  s. Andrzeja
  do 13 / 12.1991
  Józef Kołos, 1925,
  s. Wiktora - sołtys
  od 12 / 12. 1991
  Kazimierz Bułat, 1944
  s. Marcina
  Stanisław Skimina, 1959,
  s. Leonarda
  Jan Bułat, 1956,
  s. Stanisława
  Józef Siuda, 1927,
  s. Wiktora
  Józef Kołos, 1925,
  s. Wiktora - sołtys
  do 12 /12. 1991
  Marian Szlachta, 1948,
  s. Stanisława
  Kazimierz Bułat, 1944,
  s. Marcina

  Czesław

  Stawarz, 1931,
  s. Antoniego
  Przewodniczący

  Stanisław

  Wcisło, 1948,
  s. Tadeusza
  Z - ca przewodniczącego

  Jan Sobór, 1923,
  s. Franciszka

  Andrzej Wcisło,

  1961,
  s. Eugeniusza

 

 

  Walne zebranie

  członków :
  1/ udzieliło absolutorium
  zarządowi, zaleciło
  zakończenie robót

  i oddanie do użytku

  dobudowanej części
  Domu Strażaka

  w maju 1991 r.
  2/ uchwaliło

  zorganizowanie
  jubileuszu 40 - cia
  działalności OSP
  w Szczytnikach.

  W Święto Ludowe

  zorganizowano
  dochodową - strażacką
  zabawę taneczną.
  Do 12 / 10.1991 r. 

  zakończono prace

  rozbudowy Domu
  Strażaka, staraniem

  Zarządu OSP

  Urzędu Gminy Gdów
  i Komendy Rejonowej 

  Straży Pożarnej

  w Myślenicach
  obchodzono

  UROCZYSTOŚCI
  40 - LECIA  OSP
  w  SZCZYTNIKACH.
  Na posiedzeniu Zarządu

  OSP 12 / 12.1991 r.

  Rozpatrywano zarzuty

  Prezesa wobec zarządu.

  W posiedzeniu brali
  udział członkowie 

  zarządu
  i Komisji rewizyjnej

  OSP Szczytniki

  oraz Komisja
  Rewizyjna Gminnego 

  Związku OSP w Gdowie,

  która orzekła :
  "po sprawdzeniu 

  dokumentów
  nie stwierdzono braków
  odnośnie Zarządu OSP."
  Prezes Stanisław Bułat 

  złożył rezygnację.

  Zarząd przyjął
  rezygnację i wybrał

  na Prezesa OSP

  - Józefa Kołosa
  s. Wiktora sołtysa. 

  Celem poprawienia

  jakości usług

  dla ludności

  i samofinansowania
  się Domu Strażaka

  przy współpracy

  Zarządu K.G.W.
  w Szczytnikach

  w 1992 r.

  uporzadkowano

  i powiększono
  zaplecze kuchenne 

  Domu Strażaka.

03.02.1993

  Prezes

  Naczelnik

  Z - ca
  naczelnika
  Sekretarz

  Skarbnik

  Gospodarz

  Józef Kołos, 1925,
  s. Wiktora, sołtys
  Kazimierz Bułat, 1944,
  s. Marcina
  Stanisław Skimina, 1959,
  s. Leonarda
  Jan Bułat, 1956,
  s. Stanisława
  Józef Siuda, 1927,
  s. Wiktora
  Marian Szlachta, 1948,
  s. Stanisława

  Czesław

  Stawarz, 1931,
  s. Antoniego
  Przewodniczący

  Stanisław

  Wcisło, 1948,
  s. Tadeusza
  Z - ca przewodniczącego

  Jan Sobór, 1923,
  s. Franciszka

  Andrzej Wcisło,

  1961,
  s. Eugeniusza

 

 

  Walne zebranie 

  członków OSP
  jednogłośnie uchwaliło, -
  a/ na 100 - lecie ruchu
  ludowego, za fundusze

  OSP wykonać

  na frontowej ścianie
  Domu Strażaka

  TABLICĘ
  upamiętniającą :
 - przybycie do Szczytnik
  Prezesa Rady Ministrów

  RP Wincentego Witosa

  z pomocą pogorzelcom

  po zbiorowym
  pożarze w 1921 r.
  - działalność Kajetana

  Kołosa *1852 +1929

  Długoletniego wójta

  gminy Szczytniki,
  działacza Kółek 

  Rolniczych, ludowca

  1900 - 1903  członka
  Rady Naczelnej

  Stronnictwa
  Ludowego.
  W zebraniu brał udział

  Wnuk Kajetana Kołosa 

  - Władysław Kołos,

  członek OSP.
  Na zebranie przybył
  z Krakowa - Nowej Huty,
  zaproszony przez OSP

  - Jan Bułat od Manci,
  pomysłodawca tablicy.
  b/ odpłatność

  za wynajem
  Domu Strażaka

  na wesela
  - 150 tys. zł. dla 

  mieszkańców
  Szczytnik, - 200 tys. zł.

  dla pozostałych.
  c/ udzielenie

  absolutorium
  Zarządowi OSP. 

  Staraniem
  Zarządu OSP i K.G.W.
  zakupiono elektryczny

  magiel,
  w Domu Strażaka
  zorganizowano usługi
  maglarskie dla wsi.
  Z funduszów OSP

  członkinie
  K.G.W. kupiły nakrycia
  stołowe do kuchni

  na 160 osób.
  Wykonano instalacje
  doprowadzenia wody
  z wiejskiej sieci 

  wodociągowej
  do budynku.

  Na parterze budynku

  wykonano kraty okienne

  i regały na pieczywo.
  W kuchni wykonano

  flizy i wymianę 

  zlewozmywaka.

16.01.1996

  Prezes

  Naczelnik

  Z - ca
  naczelnika
  Sekretarz

  Skarbnik

  Gospodarz

  Józef Kołos, 1925,
  s. Wiktora - sołtys
  Kazimierz Bułat, 1944,
  s. Marcina
  Stanisław Skimina, 1959,
  s. Leonarda
  Jan Bułat, 1956,
  s. Stanisława
  Józef Siuda, 1927,
  s. Wiktora
  Marian Szlachta, 1948,
  s. Stanisława

  Czesław Stawarz, 1931,
  s. Antoniego

  Stanisław Wcisło, 1948,
  s. Tadeusza
  Z - ca przewodniczącego

  Jan Sobór, 1923,
  s. Franciszka

  Andrzej Wcisło, 1961,
  s. Eugeniusza

 

 

  W 1998 r. w Domu

 Strażaka zorganizowano

 SIŁOWNIĘ, ze S.P.

  w Szczytnikach
  wykorzystano

  urządzenia do ćwiczeń

  siłowo - ruchowych.
  14/ 1.1999 r. wybory

  sołtysa w Szczytnikach,

  nowym sołtysem 

  wybrano Kazimierza
  Bułata naczelnika OSP.
  W lutym i kwietniu

  2000 r.
  w "Wielickim Heroldzie
  Gminnym" nry 2, 3 - 4 

  ukazał się artykuł

  Jana Bułata od Manci

  pt. HISTORIA  OSP
  w SZCZYTNIKACH.
 W niedzielę 16/7. 2000 r.
  OSP w Szczytnikach
  obchodziła JUBILEUSZ
  50 - LECIA  

  DZIAŁALNOŚCI.
  Ks. Jacek Sukiennik 

  Proboszcz z Niegowici,

  Sztandar OSP
  w Szczytnikach

  odznaczono
  KRZYŻEM  ZASŁUGI 

  DLA POŻARNICTWA,

  Strażakom wręczono

  odznaki WZOROWY
  STRAŻAK. Członkom
  - założycielom 

  MEDALE
  ZASŁUGI

  DLA POŻARNICTWA
  i odznaki ZA WYSŁUGĘ
  DLA POŻARNICTWA.
  W "Panoramie Powiatu
  Wielickiego" nr 8

  sierpień 2000 r.

  zamieszczono
  informację o jubileuszu,
  a we wrześniowym 

  Heroldzie artykuł

  Jana Bułata od Manci
  - o jubileuszu.
  W n - rze 9 - 10 listopad
  - grudzień 2000 r. 

  Herolda zamieszczono

  podziękowania
  Naczelnika OSP

  Kazimierza Bułata

  sołtysa w Szczytnikach
  z okazji jubileuszu

  50 - lecia.

 

 13. ODZNACZENI,  WYRÓŻNIENI, OTRZYMALI  DYPLOM  UZNANIA

 I. W czasie uroczystości otwarcia Domu Strażaka OSP w W Szczytnikach 25 lipca 1982 r., naczelnik Gminy Gdów
 Aleksander Ciężarek wręczył, przyznane Uchwałą Prezydium Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży

 Pożarnych RP
 - członkom działaczom i strażakom OSP w Szczytnikach, Odznaki ZOSP RP za wysługę lat w pożarnictwie :

 ODZNAKĘ  ZA  WYSŁUGĘ  30 - LAT  DLA  POŻARNICTWA, otrzymali druhowie :
 1. BUŁAT  Stanisław s. Andrzeja
 2. GAJEWSKI  Julian s. Kazimierza
 3. KOŁOS  Jan s. Michała
 4. KOŁOS  Jan s. Wawrzyńca
 5. KOŁOS  Józef s. Wiktora
 6. KOŁOS  Piotr s. Jana
 7. SIUDA  Józef s. Wiktora
 8. STROJEK  Karol s. Szczepana
 9. STROJEK  Stanisław s. Szczepana
 10. STROJEK  Szczepan s. Karola
 11. SOBÓR  Jan s. Franciszka
 12. WCISŁO  Andrzej s. Klemensa
 13. WCISŁO  Eugeniusz s. Sykstusa
 14. WCISŁO  Marian s. Leona
 15. WCISŁO  Mieczysław s. Czesława
 16. WCISŁO  Stanisław s. Juliana

 ODZNAKĘ  ZA  WYSŁUGĘ  25 LAT  DLA  POŻARNICTWA  otrzymali druhowie :
 17. BARTOSI  Jan s. Wiktora
 18. JANIK  Wiktor s. Franciszka
 19. KOŁOS  Józef s. Leona
 20. SKIMINA  Leonard s. Stanisława

 DYPLOMY  UZNANIA  ZA  WKŁAD  PRACY  otrzymali :
 1. BARTOSI  Jan s. Wiktora
 2. BIELSKI  Stanisław s. Kazimierza
 3. BUŁAT  Kazimierz s. Marcina
 4. BUŁAT  Józef s. Stanisława
 5. BUŁAT  Stanisław s. Andrzeja
 6. CIEŚLA  Władysław
 7. GAJEWSKI  Julian s. Kazimierza
 8. JANIK  Wiktor s. Franciszka
 9. JANKOWICZ  Józef
 10. KOŁOS  Jan s. Michała
 11. KOŁOS  Jan s. Wawrzyńca
 12. KOŁOS  Józef s. Leona
 13. KOŁOS  Józef s. Piotra
 14. KOŁOS  Józef s. Wiktora
 15. KOŁOS  Władysław s. Andrzeja
 16. KURZAWA  Franciszek s. Jana
 17. RADWAŃSKI  Józef s. Bolesława
 18. SEWERYN  Izydor s. Kazimierza
 19. SIUDA  Józef s. Wiktora
 20. SKIMINA  Leonard s. Stanisława
 21. SOBÓR  Jan s. Franciszka
 22. SOBÓR  Józef s. Ludwika
 23. SOBÓR  Tadeusz s. Andrzeja
 24. STAWARZ  Czesław s. Antoniego
 25. STROJEK  Ferdynand s. Ludwika
 26. STROJEK  Karol s. Szczepana
 27. STROJEK  Tadeusz s. Stanisława
 28. WCISŁO  Eugeniusz s. Sykstusa
 29. WCISŁO  Józef s. Henryka
 30. WCISŁO  Marian s. Leona
 31. WCISŁO  Mieczysław s. Czesława
 32. WIĘCŁAW  Eugeniusz s. Józefa
 33. SZKOŁA  PODSTAWOWA  w Szczytnikach
 34. BANAŚ  Zdzisław, Główny Księgowy Gminy Gdów.

 II. W dniu 2 lutego 1983 r. na Walnym Zebraniu Członków OSP w Szczytnikach, Prezes Zarządu Gminnego ZOSP,

 Naczelnik Gminy Gdów wręczył przyznane Uchwałą Prezydium Zarządu Głównego ZOSP RP
 ZŁOTY  MEDAL  ZA  ZASŁUGI  DLA  POŻARNICTWA, który otrzymał druh :
 1. BUŁAT  Kazimierz s. Marcina, Naczelnik OSP w Szczytnikach.

 III. W dniu 21 lipca 1985 r. podczas uroczystego przekazania samochodu bojowego ŻUK z przyczepą  AUG do użytku

 drużyny strażackiej OSP w Szczytnikach, zostali odznaczeni Uchwała Zarządu Głównego ZOSP druhowie OSP

 w Szczytnikach, które wręczył Prezes Zarządu Gminnego ZOSP w Gdowie i Naczelnik Gminy Gdów - Aleksander Ciężarek :

 ZŁOTYM  MEDALEM  ZA  ZASŁUGI  DLA  POŻARNICTWA
 1. BIELSKI  Kazimierz s. Stanisława
 2. BUŁAT  Stanisław s. Andrzeja, Prezes OSP
 3. GAJEWSKI  Julian s. Kazimierza, członek wspierający, majster budowy
 4. KOŁOS  Józef s. Wiktora, członek Zarządu OSP, sołtys wsi Szczytniki
 5. SIUDA  Józef s. Wiktora, skarbnik OSP
 6. WCISŁO  Eugeniusz s. Sykstusa, z - ca naczelnika OSP

 ODZNAKĘ  ZA  WYSŁUGĘ  35 - LAT  DLA  POŻARNICTWA
 1. WCISŁO  Stanisław s. Juliana

 ODZNAKĘ  ZA  WYSŁUGĘ  20 - LAT  DLA  POŻARNICTWA
 2. KOŁOS  Władysław s. Andrzeja
 3. RADWAŃSKI  Józef s. Bolesława
 4. SEWERYN  Izydor s. Kazimierza
 5. SOBÓR  Józef s. Ludwika
 6. SOBÓR  Tadeusz s. Andrzeja
 7. STAWARZ  Czesław s. Antoniego
 8. WCISŁO  Józef s. Henryka

 ODZNAKĘ  ZA  WYSŁUGĘ  15 - LAT  DLA  POŻARNICTWA
 9. BIELSKI  Stanisław s. Kazimierza
 10. JANKOWICZ  Józef s. Mariana z Brzezia
 11. KUCHARSKI  Władysław s. Piotra
 12. STROJEK  Tadeusz s. Stanisława

 ODZNAKĘ  ZA  WYSŁUGĘ  5 - LAT  DLA  POŻARNICTWA
 13. BUŁAT  Józef s. Stanisława
 14. BUŁAT  Krzysztof s. Stanisława
 15. KOŁOS  Józef s. Piotra
 16. SKIMINA  Stanisław s. Leonarda
 17. SOLECKI  Andrzej s. Stanisława z Wieńca
 18. SZLACHTA  Roman s. Stanisława
 19. WCISŁO  Wiesław s. Eugeniusza

 ODZNAKĘ  WZOROWY  STRAŻAK
 1. BARTOSI  Jan s. Wiktora
 2. JANIK  Wiktor s. Franciszka
 3. KOŁOS  Jan s. Michała
 4. KOŁOS  Józef s. Leona
 5. SKIMINA  Leonard s. Stanisława
 6. STROJEK  Karol s. Szczepana

 IV. W dniu 16 lipca 2000 r. na uroczystości jubileuszu 50 - lecia działalności OSP - Uchwałą Prezydium Zarządu Głównego 

 Związku ochotniczych Straży Pożarnych R.P. :
 1/ SZTANDAR  OSP w Szczytnikach gmina Gdów odznaczono SREBRNYM  KRZYŻEM  ZASŁUGI  DLA  POŻARNICTWA, 

 dekoracji dokonał Prezes Powiatowy ZOSP Władysław Kucharski, w obecności Komendanta Powiatowego PSP

 w Wieliczce
 st. kpt. Stanisława Czekaja, Prezesa Gminnego ZOSP w Gdowie Władysława Niewiarowskiego i Komendanta

 Gminnego ZOSP w Gdowie Henryka Kalety.
 2/ DRUHÓW i CZŁONKÓW  ZAŁOŻYCIELI  OSP w Szczytnikach gmina Gdów odznaczono niżej wymienionymi medalami
 i odznakami, które wręczył Prezes Władysław Kucharski w obecności Władysława Niewiarowskiego i Henryka Kalety.

 ZŁOTY  MEDAL  ZA  ZASŁUGI  DLA  POŻARNICTWA
 1. BUŁAT  Jan s. Piotra (od Manci)
 2. SOBÓR  Jan s. Franciszka
 3. WCISŁO  Stanisław s. Juliana,
 którzy w 1949 r. zbierali w Szczytnikach dobrowolne składki na zakup motopompy i przygotowywali zawiązanie OSP
 w Szczytnikach.

 SREBRNY  MEDAL  ZA  ZASŁUGI  DLA  POŻARNICTWA
 4. BUŁAT  Jan s. Stanisława, sekretarz OSP
 5. CIEŚLA  Władysław
 6. KOŁOS  Józef s. Leona
 7. SZLACHTA  Marian s. Stanisława, gospodarz remizy
 8. WCISŁO  Józef s. Henryka
 9. WCISŁO  Stanisław s. Tadeusza

 BRĄZOWY  MEDAL  ZA  ZASŁUGI  DLA  POŻARNICTWA
 10. BUŁAT  Krzysztof s. Stanisława b. prezesa OSP
 11. STROJEK  Stanisław s. Eugeniusza
 12. SOLECKI  Andrzej s. Stanisława
 13. SKIMINA  Stanisław s. Leonarda
 14. WCISŁO  Andrzej s. Eugeniusza b. komendanta OSP

 ODZNAKĘ  ZA  WYSŁUGĘ  50 - LAT  DLA  POŻARNICTWA
 1. BARTOSI  Jan s. Wiktora
 2. BIELSKI  Bolesław s. Stanisława, pierwszy komendant OSP wiosnĄ 1949 r. rozpoczĄł w Szczytnikach działalnoŚć

     p. pożarowĄ
 3. BUŁAT  Stanisław s. Andrzeja, organizator drużyny strażackiej OSP w Szczytnikach, b. kilkuletni prezes OSP
 4. JANIK  Wiktor s. Franciszka
 5. KOŁOS  Józef s. Wiktora, prezes OSP, b. długoletni sołtys wsi Szczytniki
 6. KOŁOS  Piotr s. Jana
 7. RADWAŃSKI  Józef s. Bolesława
 8. SIUDA  Józef s. Wiktora, długoletni skarbnik OSP
 9. WCISŁO  Marian s. Leona
 10. WCISŁO  Mieczysław s. Czesława

 ODZNAKĘ  ZA  WYSŁUGĘ  40 - LAT  DLA  POŻARNICTWA
 11. SKIMINA  Leonard s. Stanisława
 12. SOBÓR  Tadeusz s. Andrzeja
 13. STAWARZ  Czesław s. Antoniego

 ODZNAKĘ  ZA  WYSŁUGĘ  25 - LAT  DLA  POŻARNICTWA
 14. KUCHARSKI  Władysław s. Piotra

 ODZNAKĘ  ZA  WYSŁUGĘ  15 - LAT  DLA  POŻARNICTWA
 15. BARTOSI  Stanisław s. Jana
 16. DĽBROSZ  Stanisław
 17. SOCHACKI  Andrzej s. Tadeusza
 18. KOŚCIÓŁEK  Jan

 ODZNAKĘ  WZOROWY  STRAŻAK
 1. BADURA  Jerzy s. Stanisława
 2. BIELSKI  Stanisław s. Kazimierza
 3. BUŁAT  Józef s. Stanisława
 4. BUŁAT  Kazimierz s. Marcina, naczelnik OSP, sołtys wsi Szczytniki
 5. KOŁOS  Marian s. Jana
 6. KOŁOS  Józef s. Piotra
 7. WALASZEK  Jan

 DYPLOMY UZNANIA, otrzymali :
 1. CHYRC  Stanisław
 2. KUPIEC  Stanisław
 3. SEWERYN  Józef
 4. SKWAREK  Stanisław
 5. SOLECKI  Stanisław
 6. ZAWADZKI  Jan

 14. LISTA  CZŁONKÓW  ZAŁOŻYCIELI  w  PAŹDZIERNIKU  1949 r. OCHOTNICZEJ  STRAŻY  POŻARNEJ 

 w  SZCZYTNIKACH powiat Bochnia, sporządzona z autopsji w 2000 r. przez Jana Bułata od Manci,

 uczestnika tego, w kolejności alfabetycznej.


  Lp.

  Nazwisko i imię

    Rok  
  urodz.

Syn

Zamieszkały

Uwagi

01

02

03

04

05

06

1

  BARTOSI  Wiktor

1903

  Michała

  Szczytniki 10

 

 2

  BIELSKI  Bolesław

1920

  Stanisława

  Szczytniki 36

  z wiciowego Koła ZMP

3

  BUŁAT  Eugeniusz

1903

  Wojciecha

  Szczytniki 99

 

4

  BUŁAT  Jan od Manci

1926

  Piotra

  Szczytniki 122

  z wiciowego Koła ZMP

5

  BUŁAT  Marian

1917

  Andrzeja

  Szczytniki 31

  z wiciowego Koła ZMP

6

  BUŁAT  S tanisław

1924

  Piotra

  Szczytniki 60

  z wiciowego Kola ZMP

7

  BUŁAT  Władysław

1903

  Łukasza

  Szczytniki 114

 

8

  GAJEWSKI  Julian

1923

  Kazimierza

  Szczytniki 102

  z wiciowego Koła ZMP

9

  JANIK  Alojzy

1907

  Jakuba

  Szczytniki 54

 

10

  JANIK  Franciszek zw. Jantoł

1888

  Antoniego

  Szczytniki 105

 

11

  JANIK  Witold

1913

  Antoniego

  Szczytniki 17

 

12

  KOŁOS  Andrzej zw. Jędras

1902

  Wawrzyńca

  Szczytniki 80

  mistrz kowalski

13

  KOŁOS  Franciszek zw. Banioc

1914

  Wojciecha

  Szczytniki 124

 

14

  KOŁOS  Jan

1915

  Michała

  Szczytniki 23

 

15

  KOŁOS  Józef

1925

  Wiktora

  Szczytniki 52

 

16

  KOŁOS  Konstanty zw. Kurda

1893

  Franciszka

  Szczytniki 14

  sołtys wsi Szczytniki

17

  KOŁOS  Piotr

1920

  Jana

  Szczytniki 15

  z wiciowego Koła ZMP

18

  KOŁOS  Wawrzyniec zw. Bajcyrek

1894

  Wawrzyńca

  Szczytniki 12

 

19

  KUBICZ  Antoni

1904

  Piotra

  Szczytniki 14

 

20

  MALOTA  Władysław

1910

  Erazma

  Szczytniki 13

  z wiciowego Koła ZMP

21

  RADWAŃSKI  Bolesław

1907

  Kajetana

  Szczytniki 55

 

22

  SIUDA  Józef

1927

  Wiktora

  Szczytniki 47

  z wiciowego Koła ZMP

23

  SKIMINA  Piotr

1894

  Wincentego

  Szczytniki 34

  zw. Trek

24

  SKIMINA  Władysław

1902

  Wincentego

  Szczytniki 25

  zw. Duduś

25

  SOBÓR  Jan

1923

  Franciszka

  Szczytniki 42

  z wiciowego Koła ZMP

26

  SOCHACKI  Tadeusz

1926

  Rudolfa

  Szczytniki 50

 

27

  STROJEK  Eugeniusz

1906

  Stanisława

  Szczytniki 75

  zw. Berek

28

  STROJEK  Franciszek M.

1914

  Stanisława

  Szczytniki 76

  z wiciowego Koła ZMP

29

  STROJEK  Ludwik

1900

  Fabiana

  Szczytniki 94

 

30

  STROJEK  Szczepan

1902

  Karola

  Szczytniki 57

  sołtys 1939 - 1944

31

  SZLACHTA  Wilhelm

1906

  Wiktora

  Szczytniki 63

 

32

  WCISŁO  Andrzej

1918

  Klemensa

  Szczytniki 8

  z wiciowego Koła ZMP

33

  WCISŁO  Bolesław

1916

  Szymona

  Szczytniki 24

 

34

  WCISŁO  Czesław

1897

  Romualda

  Szczytniki 2

  sołtys 1945

35

  WCISŁO  Eugeniusz

1930

  Sykstusa

  Szczytniki 51

  październikowe Koło 

  "Wici"

36

  WCISŁO  Franciszek

1921

  Jakuba

  Szczytniki 53

  z wiciowego Koła ZMP

37

  WCISŁO  Henryk

1904

  Jana

  Szczytniki 121

 

38

  WCISŁO  Jan zw. Owiesek

1923

  Marcina

  Szczytniki 109

  z wiciowego Koła ZMP

39

  WCISŁO  Julian

1913

  Piotra

  Szczytniki 115

  zw. Ciślik

40

  WCISŁO  Józef

1913

  Szymona

  Szczytniki 104

  zw. Kanciok

41

  WCISŁO  Marian

1927

  Leona

  Szczytniki 129

  z wiciowego Koła ZMP

42

  WCISŁO  Stanisław

1920

  Juliana

  Szczytniki 70

  z wiciowego Koła ZMP

43

  WCISŁO  Stefan

1912

  Jana

  Szczytniki 84

 

44

  WCISŁO  Tadeusz

1916

  Walentego

  Szczytniki 43

 

45

  WCISŁO  Wincenty

1901

  Mateusza

  Szczytniki 61

  sołtys 1951 - 54

46

  ZAWADZKI  Franciszek

1917

  Antoniego

  Szczytniki 4

 

47

  ŻUPNIK  Eugeniusz

1911

  Karola

  Szczytniki 66

  Prezes PSL 1945 / 47

 

 15. WYKAZ  OSOBOWY  ZORGANIZOWANEJ  w 1953 r. DRUŻYNY  STRAŻACKIEJ  OCHOTNICZEJ  STRAŻY  POŻARNEJ
     w SZCZYTNIKACH, powiat Bochnia, sporządzonej w 2000 r. na podstawie zachowanej we wsi pamięci.

   1. BIELSKI  Bolesław s. Stanisława
   2. BUŁAT  Stanisław s. Andrzeja w 1935 r. wójta gminy Szczytniki - komendant
   3. BUŁAT  Stanisław s. Piotra
   4. GAJEWSKI  Julian s. Kazimierza
   5. KOŁOS  Jan s. Michała zw. Krzeczek
   6. KOŁOS  Jan s. Wawrzyńca w 1936 r. sołtysa gromady Szczytniki
   7. KOŁOS  Józef s. Wiktora zw. Kurda z Krakuszowic - Rakówki
   8. KOŁOS  Piotr s. Jana
   9. SIUDA  Józef s. Wiktora
 10. SOBÓR  Jan s. Franciszka
 11. SOCHACKI  Tadeusz s. Rudolfa
 12. STROJEK  Karol s. Szczepana
 13. STROJEK  Stanisław s. Szczepana
 14. WCISŁO  Andrzej s. Klemensa z rodu Szczepana, w 1981 r. wójta gminy Szczytniki
 15. WCISŁO  Eugeniusz s. Sykstusa
 16. WCISŁO  Marian s. Leona z rodu Romualda, w 1899 r. pisarza na dworze Libiszewskiego
 17. WCISŁO  Mieczysław s. Czesława z rodu Romualda j.w.
 18. WCISŁO  Stanisław s. Juliana


 około 1957 r. dołączyli m. in. druhowie :
 19. BARTOSI  Jan s. Wiktora, wnuk Franciszka Bułata zw. Grol
 20. JANIK  Wiktor s. Franciszka
 21. KOŁOS  Józef s. Leona z rodu Wincentego zw. Kurda
 22. SKIMINA  Leonard s. Stanisława z rodu Wincentego


 od ok. 1965 r. dołączyli m. in. druhowie :
 23. KOŁOS  Władysław s. Andrzeja zw. Jędras, wnuk Kajetana Kołosa
 24. RADWAŃSKI  Józef s. Bolesława
 25. SEWERYN  Izydor s. Kazimierza
 26. SKIMINA  Kazimierz s. Stanisława z rodu Kazimierza
 27. SKIMINA  Stanisław s. Stanisława z rodu Wincentego
 28. SOBÓR  Józef s. Ludwika
 29. SOBÓR  Tadeusz s. Andrzeja
 30. STAWARZ  Czesław s. Antoniego
 31. WCISŁO  Andrzej s. Eugeniusza z rodu Sykstusa
 32. WCISŁO  Józef s. Henryka


 około 1970 r. dołączyli m. in. druhowie :
 33. BIELSKI  Stanisław s. Kazimierza
 34. BUŁAT  Jan s. Stanisława z rodu Wojciecha
 35. JANKOWICZ  Józef s. Kazimierza z Brzezia
 36. KUCHARSKI  Władysław s. Piotra z Krakuszowic
 37. STROJEK  Tadeusz s. Stanisława z rodu Szczepana


 około 1980 r. dołączyli m. in. druhowie :
 38. BUŁAT  Józef s. Stanisława z rodu Wojciecha
 39. BUŁAT  Kazimierz s. Marcina
 40. BUŁAT  Krzysztof s. Stanisława z rodu Andrzeja
 41. KOŁOS  Józef s. Piotra z rodu Jana
 42. SKIMINA  Stanisław s. Leonarda
 43. SOLECKI  Andrzej s. Stanisława z Wieńca
 44. SZLACHTA  Roman s. Stanisława
 45. WCISŁO  Wiesław s. Eugeniusza z rodu Sykstusa


 około 1985 r. dołączyli m. in. druhowie :
 46. BADURA  Jerzy s. Stanisława
 47. BARTOSI  Stanisław s. Jana z rodu Wiktora
 48. DĄBROSZ  Stanisław
 49. SOCHACKI  Andrzej s. Tadeusza z rodu Rudolfa
 50. KOŚCIÓŁEK  Jan
 51. KOŁOS  Marian s. Jana
 52. WALASZEK  Jan
 53. ......................... ??
 i dalsze pokolenia.

 

 Jan Bułat

---------------------------------------------------------------------------------------

 Zdjęcia :

 

 

 

 

 

powrót do strony głównej