S z c z y t n i k i  i  Ś w i ą t n i k i  D o l n e

w  par.  Brzezie k. Wieliczki

                  

 

        "SŁOWNIK  HISTORYCZNO - GEOGRAFICZNY  WOJEWÓDZTWA  KRAKOWSKIEGO  W ŚREDNIOWIECZU”

 [Hasło : DARCZYCE, par Biskupice - 8 km na SE od Wieliczki]
 
1303 r. - szl. Paszek z Przemankowa s. zm. Wisława sprzedaje za 27  1/2 grz. biskupowi krak. Janowi Muskacie swoje

 dobra dziedz. w Trąbkach i Darczycach.

 [Hasło : BISKUPICE - 4,5 km na SE od Wieliczki]
 
1399 r. - Jan Trąbka z Henrykiem włodarzem w Biskupicach i kmieciami : Piotrem z Trąbek, Miczkiem z Darczyc

 i Stanczkiem Siodłkowicem (Siodłkiem) z Biskupic o przekopę i wykopanie 200 pali w Biskupicach.

 [Hasło : ŁAZANY - 8 km na SE od Wieliczki]
 
1400 r. - Rafałka [ż. Tomasza Wierzynka h. Łagoda] wd. po Wierzynku [zginął w bitwie nad Worsklą w 1399 r.]

 procesuje się z kmieciami [sąsiednich wsi] : Miczkiem z Trąbek, Janem z Biskupic i Miczkiem z Darczyc.

 [Hasło : KRZECZÓW - 4,5 km na NE od Bochni]
 
1409 r. - Kmiecie ze Szczytnik i Świątnik mają zapłacić 28 grz. w 3 ratach stolnikowi krakowskiemu Wierzbięcie z Branic
 za kupioną od niego dziesięcinę w Krzeczowie, Rzezawie i Ostrowie
 [którą on kupił od posesora prebendy rzezawskiej w katedrze krak.].

 [Hasło : KOCZANÓW - 13,5 km na E od Proszowic]
 
1417 -1419 r. - Marcin Król, Wawrzyniec Cirzni, Staniec alias Stanisław Igła i Błażej zięć (szwagier ? - gener) Barana

 sołtysa, kmiecie ze Szczytnik, gwarantują Janowi z Koczanowa spłatę 10 grz. do św.. Stanisława [8 V] i 30 grz.

 do św. Michała [29 IX] za stogi zboża.
 1417 r. - Błażej kmieć ze Szczytnik skazany na karę na rzecz Jana z Koczanowa i tyleż sądowi za odbicie ciąży

 oraz o 4 woły i 2 konie.

 [Hasło : MARSZOWICE k. Gdowa]
 
1419 r. - Maciej z Marszowic winien w określonym terminie zaplacić 10 grz. główszczyzny Dorocie kmiotce Pawła

 [kan. i kustosza krak. dz.] ze Szczytnik [par. Brzezie] ; tenże mgr Paweł oświadcza, że Maciej spłacił mu należne kary

 z tytułu główszczyzny za Piotra włodarza ze Szczytnik ;

 tenże Paweł kustosz krak. winien przedłożyć dok. na należącą do kapituły wieś Świątniki
 [par. Brzezie], w przeciwnym razie jego kmiecie nie będą sądzeni przez sąd grodzki w sprawie przeciwki Maciejowi

 z Marszowic ; sprawa Macieja Marszowskiego z Janem kmieciem ze Świątnik będzie rozpatrywana w sądzie,

 jeśli ww. Paweł przedłoży wymagany dok., a ponieważ jest on obecnie w posłudze król., sąd przekłada termin.

 [Hasło : KOCZANÓW]
 
1419 - 20 r. - Jan Małdrzyk z Koczanowa procesuje się z kmieciem Marcinem sołtysem ze Szczytnik, u którego wraz

 z woźnym sądowym aresztował 5 grz. czynszu [niesłusznie pobranego] i 12 kapłonów ; woźny sąd. ma wwiązać Małdrzyka

 do dóbr [sołectwa] tegoż Marcina, którego po czterykroć nie mógł znaleźć w jego posiadłości, aby doręczyć mu pozwy.

 [Hasło : KOCZANÓW]
 
1421 - 23 r. - Jan Małdrzyk procesuje się z Marcinem [kmieciem i sołtysem ze Szczytnik] o rzeczy aresztowane

 u jego br. Stanisława sołtysa z Szarowa, o zabranie 60 kop, w tym o 30 kop pszenicy i 20 kop żyta, o porękę, i o to,

 że obaj nie stawili się przed sądem.

 [Hasło : KOCZANÓW]
 
1424 r. - sąd wyznacza woźnego do wwiązania Jana z Koczanowa w dobra kmiecia Waw. Ciżmy ze Szczytnik.

 [Hasło : KOCZANÓW]
 
1425 r. - Jan z Koczanowa pozywa Waw. Ciżmę, Marcina Króla z synem i Stan. Igłę kmieci ze Szczytnik, o to,

 że gwałtem nie dopuścili do wwiązania go do ich dóbr i o to, że każdy z nich odbił ciążę (pignoris wlgariter czozo dictum) ;
 Maciej karczmarz ze Szczytnik w cz. Roszoka wraz z synem skazani na karę król. i karę na rzecz Jana z Koczanowa

 i sądu za odbicie ciąży i nie stawienia się w sądzie.

 [Hasło : KĘPANÓW]
 
1425 r. - Mikołaj z Tarnawy zastawia za 40 grz. Ściborowi z Kępanowa swoich kmieci w Szczytnikach [par. Brzezie]

 płacących 4 grz. czynszu.

 [Hasło : KOCZANÓW]
1426 r. - kmieć Waw. Ciżma ze Szczytnik daje Janowi z Koczanowa wwiązanie do swojej posiadłości dziedz.

 w Szczytnikach na sumę 60 grz., zaś Jan osadza go na niej i wyznacza mu do płacenia 4 grz. czynszu rocznie.

 [Hasło : ŁAZANY - 8 km na SE od Wieliczki]
 
1429 r. - Jan Niewiarowski wydzierżawia za 50 grz. rocznie, na 3 lata, stryjecznemu bratu Janowi [Ligęzie z Bobrku] wsie :
 Łazany, Sławkowice, Wolica [dziś Wola Podłazańska], Szczegłów [dziś Szczygłów], Wiatowice, Zborczyce, Zalesie

 [dziś Zalesiany, par. Gdów], Jawornik i Rabka, 2 młyny nad Rabą i karczmę [zw. Lekarka] w Trąbkach. Dobra te ma

 w opiece Stanisław Ligęza z Gorzyc [pow. wiśl.], brat stryjeczny Jana z Niewiarowa.

 [Hasło : LIBERTÓW - 5 km na E od Skawiny]
 
1435 - 1450 r., zm. przed 1458 Jan Rozok z Czyrzowa i Szczytnik [par. Brzezie] oraz Libertowa (po żonie), zięć Lorka
 z Libertowa, szwagier Jana z Libertowa

 [Hasło : CZYRZÓW, dziś Czyżów - 6 km na S od Niepołomic]
 
1441 r. - świątnicy ze Świątnik prowadzący spór z Janem pleb. kościoła św.. Jakuba na Kazimierzu ustepują temuż dzies.

 z ról zw. Rosławskie w Czyrzowie.

 [Hasło : BRZEZIE]
 
1441 r. - Mikołaj z Brzezia marszałek Królestwa gwarantuje Stanisławowi s. Marka z Bodziejowic zwrot 50 grz.

 ewewntualnym wwiazaniem w swoje dobra w Świątnikach, przynoszace rocznie 7 grz. czynszu.

 [Hasło : ŁAZANY]
 
1446 r. - Mikołaj z Niewiarowa sprzedaje za 1000 grz. Andrzejowi Krezie [h. Przeginia] całe swoje dobra : Łazany, Wola
 Łazańska [dziś Wola Podłazańska] i Szczegłów, z pr. patr. kościoła w Łazanach. Katarzyna matka Mikołaja

 (wd. po Mikołaju z Niewiarowa] obecnie ż. Jakuba z Wieruszyc oraz Beata ż. Mikołaja

 zrzekają się praw do wiana i posagu na sprzedanych dobrach.
 Jan z Czyżowa [h. Półkozic, pow. wiśl.] kaszt. krak. kwestionuje z racji pr. bliższości sprzedaż ww. dóbr i karczmy

 w Trąbkach.
 Stanisław Ligęza [h. Półkoza] kaszt. małogojski kwestionuje z racji pr. bliższości wyżej przytoczoną sprzedaż Łazan.
 
1447 r. - Andrzej Kreza z Zawady oświadcza, że ww. Jan z Czyżowa winien do najbliższego Bożego Narodzenia wypłacić
 pieniądze z racji pr. bliższości do wsi Łazany, Wola [Podłazańska] i Szczegłów oraz do karczmy w Trąbkach.

 Po tym terminie wieczyście będzie posiadać te dobra.
 
1448 r. - Jan z Czyżowa ustępuje wieczyście ww. Krezie z pr. bliższości do ww. wsi i do karczmy zw. Lekarka w Trąbkach.

 [Hasło : LIBERTÓW]
 
1451 r - Jan Rozok daje Sułkowi z Brzeźnicy i Libertowa za 5 grz. wwiązanie na rok do kmiecia Macieja w Szczytnikach

 z racji kary ; woźny Piotr Suchorabski zeznaje, iż wwiązał tegoż Sułka do kmiecia Macieja w dobrach Rozoka

 z racji 5 grz. kar i kary.

 [Hasło : DARCZYCE]
 
1455 r. - Kazimierz Jagielończyk na prośbę biskupa Zbigniewa Oleśnickiego przenosi wsie biskupstwa : Biskupice, Trąbki
 i Darczyce z pr. polskiego na pr. niemieckie magdeburskie i nadaje im imm. sąd.

 [Hasło : ŁYSOKANIE, par. Brzezie]
 
1456 r. - Stanisław i Jan kmiecie ze Świątnik poddani Jana Wojszyka kustosza krak. pozywają Elżbietę wd. po Wawrzyńcu
 z Łysokań, o szkody poczynione w Woli.

 [Hasło : CZYRZÓW]
 
1458 r. - Stanisław pleb. z Kazimierzy Małej [pow. wiśl.] sprzedaje za 200 grz. Janowi Kwiatoniowskiemu całą cz., która mu
 przypadła po br. wujecznym Janie Roszoku w Czyrzowie i Szczytnikach. Andrzej br. Roszoka przyrzeka nie występować
 po śmierci pleb. Stanisława z pretensjami z racji pr. bliższości do tych dóbr ; Wawrzyniec Kwiatoniowski z Czyrzowa sprzedaje za 150 grz. Janowi Kwiatoniowskiemu całą cz., która mu przypadła w Czyrzowie i Szczytnikach ze spuścizny

 po Janie Roszoku.

 [Hasło : CZYRZÓW]
 
1460 r. - Jan Kwiatoniowski z Czyrzowa zapisuje swej żonie Annie, c. Szczepana z Janowic [par. Zakliczyn] 30 grz. wiana
 i 30 grz. posagu na połowie swych dóbr dziedz. w Czyrzowie i Szczytnikach.

 [Hasło : ŁAZANY]

 1464 r. - Andrzej Kreza senior z jednej strony i jego br. Stanisław i Mikołaj z drugiej strony dzielą dobra ojczyste i

 macierzyste.Andrzejowi, zrodzonemu z innej niż pozostali bracia matki, przypadają całe wie Zawada i Niegoszowice.

 Stanisław i Mikołaj z młodszym br. Andrzejem juniorem [zw. też Henrykiem lub Indrzychem]

 i Feliksem, za których starsi bracia poręczają, otrzymują całe wsie

 Łazany, Wola [Podłazańska] i Szczegłów z karczmą w Trąbkach.

 Te dobra ww. młodsi bracia dziela z kolei między siebie :

 Stanisławowi z Feliksem przypadają Łazany z wszystkimi przynależnościami, z wyjatkiem roli  dworskiej zw. Rędzina
 [dziś pole zw. Rędziny] pod dworem, rozciągającej się od jeżyniska zw. Głozek do roli plebańskiej, las zw. Ostra

 oraz poręby w tym lesie - te mają należyć do wsi Wola [Podłazańska].

 Mikołaj z Andrzejem juniorem otrzymują : całą ww. Wolę z rolą Rędzina

 oraz las Ostra z porębą, ponadto Szczegłów z karczmą w Trąbkach.
 
1466 r. - br. Mikołaj i Andrzych [junior] dziela dobra. Mikołajowi przypada cała wieś  Szczegłów z wszystkimi 

 przynależnościami, a szczególnie z gajem położonym k. lasu Stan. Krezy między rolami Woli [Podłazańskiej],

 a także karczma w Trąbkach.

 [Hasło : CZYRZÓW]
 
1468 r. - Andrzej z Kwiatonowic sprzedaje za 80 grz. swemu br. Janowi z Kwiatonowic całą swoją cz. w Szczytnikach
 i Czyrzowie.


 [Hasło : CZYRZÓW]
 
1470 - 80 r. właściciele 3 folwarków szlach. wykupiwszy dzies. snop. płacą wikarii preb. Topolskiej w kat. krak. 1 grz. 6 gr.
 2 folwarki dają też kościołowi św. Jakuba na Kazimierzu dzies. snop. wart. 2 grz. Z reszty wsi dzies. snop. i kon. wart. 4 grz. 

 należy do świątników kat. krak. pochodzących z Świątnik, Trąbek i Szczytnik. Pobierana jest ta dzies. w ten sposób,

 że  przez 2 kolejne lata biorą ją świątnicy ze Świątnik, trzeciego roku z Trąbek, a czwartego roku świątnicy

 zw. Krzeczkowie ze Szczytnik.

 [Hasło : KOKOTÓW - 4 km na NE od Wieliczki]
 
1470 - 80 r. - z Kokotowa i Śledziejowic dzies. snop. przekazano dawno temu przez biskupów krakowskich na rzecz 

 świątników katedry krak. Kmiecie mają własnymi wozami odwozić dzies. snop. i konop. po 4 kity do stodoły wyznaczonej 

 przez świątników ; dzies. snop. z łanów kmiecych, z ról karczmy i zagrodnika plebanowi w Wieliczce.

 [Hasło : ŁAGIEWNIKI, par. Niegowić (dziś nieistn.) - ok. 11 km na E od Wieliczki]
 
1480 r. - Małgorzata, wd. po Mikołaju z Łagiewnik bierze w zastaw za 15 grz. od Jana alias Janusza z Czyrzowa łan
 w Szczytnikach z kmieciem Janem Miasko płacącym 1 grz. i 20 gr. czynszu.

 [Hasło : ŁAZANY]
 
1480 r. - Jan Dmosicki z Łazan zastawia za 180 fl. węg.  br. Pawłowi Dmosickiemu z Glewa swoją cz. w Trąbkach.

 [Hasło : ŁĘKORZ, dziś Łęgorz, przysiółek Jareniówki - 2 km na W od Jasła]
 
1481 r. - Jan z Czyrzowa zastawia za 10 grz. Mikołajowi z Łęgorza łan w Szczytnikach, na którym jest osadzony kmieć Jan  

 Ćwikiełka w Szczytnikach. Tenże zastawia za 10 grz. Mikołajowi z Łęgorza karczmę w Szczytnikach, na której jest osadzony 

 kowal płacący 1 grz. czynszu. 1482 r. tenże zastawia za 15 grz. ww. Mikołajowi kopę gr. czynszu na siedlisku w Czyrzowie,
 na którym osadzony jest kmieć Maciej Czopek.

 [Hasło : ŁAGIEWNIKI, par. Niegowić]
 
1482 r. - Małgorzata, wd. po Mikołaju z Łagiewnik bierze w zastaw za 40 grz. od Jana z Czyrzowa 1 1/2 ł. w Szczytnikach,
 na którym siedzą kmiecie Jan Miasko i  Stanisław Lach, płacący 3 grz. czynszu.

 [Hasło : ŁAZANY]
 
1488 r. - Jan Dmosicki sprzedaje za 1600 fl. węg. Marcinowi z Chełmu [par. Zwierzyniec] całe swoje wsie Łazany i Trąbki.

 [Hasło : ŁAZANY]
 
1507 r. - Stanisław z Osieczan zastawia za 100 grz. Katarzynie c. Jana Łazańskiego [czyli Dmosickiego] wieś Trąbki

 z racji wiana i posagu oprawionych na Osieczanach.

 [Hasło : DARCZYCE]
 
1529 r. - dzies. snop. wart. 10 grz. z wszystkich ról w Trąbkach i Darczycach plebanowi w Biskupicach


 

 

 

 

powrót do strony głównej