S z c z y t n i k i  i  Ś w i ą t n i k i  D o l n e

w  par.  Brzezie k. Wieliczki

                  

 Autor : J. Wcisło - Turecka

 

Historia Koła Gospodyń Wiejskich w Szczytnikach

- na podstawie protokołów z zebrań sprawozdawczo - wyborczych KR i KGW,
Kroniki OSP w Szczytnikach i wspomnień członkiń KGW

 

 Koło Gospodyń Wiejskich w Szczytnikach powstało w 1962 r. Wprawdzie od 1958 r. istniały próby powołania

 do życia organizacji przy Kółku Rolniczym skupiającej kobiety mieszkające na wsi, jednak – jak wynika ze sprawozdania

 z działalności KGW za rok 1979 – Koło ukonstytuowało się w 1962 r. Liczyło wówczas 15 członkiń,

 które na swą przewodnicząca wybrały Józefę Bielską. Na początku działalności KGW głównym zadaniem członkiń

 było rozprowadzanie wśród gospodarstw wiejskich zamawianych w wylęgarniach piskląt kurcząt, kacząt i indyków.

 Przy tej  okazji ściągano składki członkowskie. Gospodynie brały także udział w kursie gotowania.

 Cztery lata po powołaniu do życia Koła, w 1966 r., zrzeszonych było w nim już 28 kobiet.

 Na zebraniu sprawozdawczo-wyborczym nową przewodniczącą została Aleksandra Bułat.

 Dzięki jej staraniom został zorganizowany kurs szycia oraz szkolenie dotyczące przetwórstwa owocowo-warzywnego.

 Członkinie zajmowały się nadal rozprowadzaniem kur, indyków, kaczek, gęsi oraz paszy dla drobiu.

 Koło Gospodyń Wiejskich pod przewodnictwem pani Bułat wzięło udział w dożynkach gminnych,

 a,także,organizowało,zabawy w Szczytnikach; np. tradycyjną „choinkę”, zabawę z okazji Dnia Kobiet, jak i Dnia Dziecka.

 Gdy w 1970 r. przewodnictwo nad Kołem objęła Zofia Cieśla, liczba członkiń wzrosła do 35 osób.

 Za jej kadencji, podczas letnich wakacji, zorganizowano tzw. „dziecińce” współfinansowane przez T. P. D. z Bochni.

 Członkinie Koła miały swój wydatny wkład w to przedsięwzięcie mające na celu uatrakcyjnienie dzieciom wiejskim

 letniego wypoczynku, gdyż przeznaczyły na niego dochód z zorganizowanej w tym celu zabawy tanecznej

 oraz przedstawienia pt. „Dla Świętej Ziemi”.

 Cyklicznie odbywały się pogadanki dotyczące zdrowia i higieny kobiet oraz uprawy roślin i hodowli zwierząt.

 Nieodzowna okazała się pomoc członkiń KGW przy rozprowadzaniu piskląt i paszy wśród właścicieli gospodarstw.

 W 1974 r. nową przewodniczącą została Czesława Wcisło. Koło zrzeszało wówczas 40 kobiet, ale ich liczba

 sukcesywnie wzrastała, by w 1983 r. wynieść 53 członkinie. Nowa przewodnicząca rozpoczęła swą

 działalność od zorganizowania przedstawienia pt. „Wojskowa kuracja” i zabawy tanecznej.

 Członkinie KGW licznie uczestniczyły w kursach gotowania, pieczenia, kroju i szycia.

 W konkursie „Więcej mleka wysokiej jakości” w 1975 r. wzięło udział 20 uczestniczek.

 Tak wysoka liczba biorących udział w konkursie kobiet nie dziwi, gdy weźmiemy pod uwagę bardzo dużą liczbę

 gospodarstw,rolnych,sztuk,bydła.
 W protokole z zebrania sprawozdawczo - wyborczego Kółka Rolniczego z roku 1976 wymienia się liczbę bydła – 324 szt.,

 w tym krów – 168 szt., a dwa lata później obserwujemy jeszcze wyższy wskaźnik – 358 szt. bydła, w tym 188 krów. 

 W latach ’70 zapraszani prelegenci przeprowadzali szkolenia podnoszące świadomość kobiet mieszkających na wsi

 w zakresie zdrowia, higieny, zapobiegania chorobom, jak również przeprowadzono wykłady dotyczące uprawy drzew

 i krzewów owocowych oraz innych roślin. Organizowano kursy gotowania, szycia, szydełkowania i robót ręcznych.

 Pozostałych informacji dotyczących gospodarstwa domowego członkinie KGW mogły szukać w czasopiśmie „Gospodyni”.

 W roku 1975 zaprenumerowało ją 15 kobiet, a rok później liczba czytelniczek tego czasopisma we wsi Szczytniki wzrosła

 do 20.

 Dużym,zainteresowaniem cieszyły się wyjazdy,do teatru.,W 1978 r. członkinie Koła,wzięły udział w spektaklu

 pt. „Cztery damy i As” w teatrze „Kolejarz” w Krakowie.

 Nie brakowało nigdy chętnych do wyjazdu na wycieczki krajoznawcze, np. do Łańcuta.

 Praca Koła Gospodyń w Szczytnikach była utrudniona, gdyż kobiety nie posiadały własnego lokalu,

 w którym mogłyby się spotykać.

 Dlatego też członkinie KGW czynnie włączyły się w prace związane z budową Domu Strażaka

 w Szczytnikach (1 V 1980 – 25 VII 1982) W 1981 r. w czynie społecznym „wybieliły” pomieszczenia w Remizie.
 W sprawozdaniu z zebrania podsumowującego pracę KGW w roku 1982 czytamy, że gospodynie zadbały o mycie

 okien i sprzątanie Remizy, a na jej otwarcie wraz z młodzieżą przygotowały część artystyczną.

 W przemówieniu podczas uroczystości oddania do użytku Domu Strażaka, 25 VII 1982 r., komendant Ochotniczej

 Straży Pożarnej p. Kazimierz Bułat stwierdził: „Nadzór nad budynkiem będzie sprawować Ochotnicza Straż Pożarna.   

 Korzystać,z,niego,będą,członkinie,Koła,Gospodyń,Wiejskich,i,młodzież.

 Budowaliśmy,wszyscy
 i używać będziemy wszyscy…”.

 Wybudowanie Domu Strażaka umożliwiło stworzenie wypożyczalni naczyń na wesela i inne imprezy okolicznościowe.

 Zastawa stołowa stanowiła jednocześnie wyposażenie Domu Strażaka. Prócz dysponowania zastawą, KGW posiadało

 aparat do bielenia, szatkownicę, maszynkę do siania buraków, a w 1991 r. zakupiono magiel do prasowania

 bielizny pościelowej.

 Po pracy na rzecz budowy Domu Strażaka, kobiety Koła włączyły się w działalność związaną ze wznoszeniem

 w czynie społecznym kaplicy i punktu katechetycznego w Szczytnikach. Dochód z zabawy karnawałowej i dożynek

 w 1983 r. został przeznaczony na wspomniany cel, podobnie jak pieniądze uzyskane od widzów przedstawienia

 pt. „Mundur swatem” z 1984 r., w którym grały członkinie KGW. Chętnie podejmowano akcje charytatywne.

 W 1983 r. zorganizowano zbiórkę pieniędzy na budowę sanatorium dla dzieci wiejskich w Rabce.

 Lata osiemdziesiąte upłynęły na włączaniu się w inicjatywy Rady Sołeckiej,
 a potrzeby były duże. Prócz wspomnianej budowy Domu Strażaka i punktu katechetycznego,

 dochód z organizowanych imprez był przeznaczany na budowę sklepu spożywczego (1981 r.)

 i na gazyfikację wsi (1986-1988 r.)

 Koło Gospodyń Wiejskich ze Szczytnik brało udział w licznych konkursach, np. „Więcej mleka wysokiej jakości”, „Więcej  

 warzyw, owoców i kwiatów”, „Nasza wieś piękna, estetyczna i ukwiecona”, „Konkurs ogródków”.

 W tym ostatnim w 1990 r. Szczytniki zajęły I miejsce w gminie zdobywając nagrodę w wysokości 60 000 zł,

 a zarazem III miejsce w województwie, dzięki czemu budżet Koła został wzbogacony o 1 000 000 zł.

 Nagrodę tą w całości przeznaczono na budowę Remizy.

 Wciąż rozprowadzano pisklęta i paszę, także krzewy jagodowe: agrest, czarną i czerwoną porzeczkę.

 Odbywały się prelekcje i odczyty. W sprawozdaniu z działalności Koła za rok 1981 czytamy: „

 Była zamówiona prelekcja na temat: Życie kobiet w krajach tropiku na dzień
 17 XII 1981 r., ale ze względu na ogłoszenie stanu wojennego odwołano”.

 W latach ’90 upada działalność Kółek Rolniczych, a z nimi Kół Gospodyń.
 W protokole z zebrania sprawozdawczo-programowego Kółka Rolniczego i Koła Gospodyń Wiejskich w Szczytnikach

 z 1992 r. czytamy, że „powstaje Solidarność i niepewność, co robić dalej; ludzie na wsi nie wiedzą, gdzie należeć”.   

 Zmniejszyła się liczba kobiet utrzymujących się z pracy w gospodarstwach rolnych, nieopłacalne było oddawanie mleka

 do mleczarni. Spadła liczba hodowanego bydła i trzody chlewnej.

 W 1993 r. podczas dyskusji na zebraniu sprawozdawczo-wyborczym KR zwrócono uwagę,

 że „Koło Gospodyń Wiejskich (w Szczytnikach - przyp. aut.) słabo pracuje” i można zaobserwować

 „brak zainteresowania poszczególnych członkiń KGW”.

 Na wspomnianym zebraniu obecnych było jedynie 5 kobiet. Rzeczywiście, Koło nie przystępowało już do żadnych

 konkursów i nie podejmowało akcji społecznych, jak miało to miejsce w latach poprzednich.

 W 1995 r. działalność KGW zamarła; w dużej mierze przyczynił się do tego fakt,
 iż kobiety nie zamawiały już wspólnie piskląt i utrudnione było ściąganie składek członkowskich. Posiadany sprzęt  

 gospodarstwa domowego i naczynia zostały przekazane Ochotniczej Straży Pożarnej w Szczytnikach. Jak zapisano

 w protokole z zebrania sprawozdawczo-programowego KR z dnia 25 IV 1995 r. „nie ma możliwości ożywienia działalności 

 Koła”… aż do roku 2008.

 25 lutego 2008 r. w wyremontowanej Sali Domu Strażaka miało miejsce zebranie kobiet chętnych podjęcia się pracy

 społecznej w Kole Gospodyń Wiejskich.

 Obecni na zebraniu: Wójt Gminy Gdów Zbigniew Wojas i pani Julia Jelonek, która koordynuje całą działalność kół gospodyń

 na terenie gminy Gdów podziwiali zaangażowanie kobiet i mobilizowali do podjęcia działań.

 W zupełnie nowych realiach, kobiety nie posiadające gospodarstw rolnych, lecz pracujące w różnych zawodach,

 zarówno młodsze, jak i starsze panie – już na emeryturze pragną ukazywać innym piękno kultury, tradycji,

 artystycznego rzemiosła i kuchni regionalnej.

 Przewodniczącą „odrodzonego” Koła Gospodyń Wiejskich w Szczytnikach została wybrana jednogłośnie ceniona

 za zaangażowanie w pracę na rzecz środowiska lokalnego – Małgorzata Wcisło.

 W ciągu jednego roku KGW ze Szczytnik podjęło już wiele inicjatyw związanych głównie z pracą na rzecz wsi,

 Szkoły Podstawowej w Szczytnikach, promocją kuchni regionalnej i folkloru, pomocą samotnym, starszym i potrzebującym.

 A to dopiero początek, wszak historia KGW jest bogata i jednocześnie bardzo zobowiązująca…

 

 

  Dożynki gminne w Szczytnikach 1987 r.

  Wieniec i furmanka Koła Gospodyń Wiejskich w Szczytnikach.

  [Zbiory : p. Jadwiga Wcisło - Turecka]

 

 

  Dożynki gminne w Szczytnikach 1987 r.

  [Zbiory : p. Jadwiga Wcisło - Turecka]

 

 

powrót do strony głównej